Ενημέρωση παραγωγών σχετικά με τους περιορισμούς που ισχύουν για τις φυτεύσεις οιναμπέλων

Αναρτήθηκε στις 22/05/2012, στην κατηγορία Δελτία τύπου

Ενημέρωση παραγωγών σχετικά με τους περιορισμούς που ισχύουν για τις φυτεύσεις οιναμπέλων και για την ενημέρωση του Αμπελουργικού Μητρώου.


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου έχοντας υπόψη τον Καν(ΕΚ) 479/08 , όπως αυτός αναθεωρήθηκε με τον Καν(ΕΚ) 491/09 , και την 286839/2-4-2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με την απαγόρευση φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου , υπενθυμίζει στους αμπελοκαλλιεργητές τα εξής :

1. Για όλα τα αμπελοτεμάχια που είναι φυτεμένα ή πρόκειται να φυτευτούν με Οινοποιήσιμες Ποικιλίες πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο Δικαίωμα Φύτευσης και να έχει εκδοθεί η σχετική Άδεια από την υπηρεσία μας .

2. Τα Οινάμπελα που έχουν φυτευτεί μετά την 31η Αυγούστου 1998 χωρίς να έχουν αντίστοιχο Δικαίωμα Φύτευσης και Άδεια , δεν νομιμοποιούνται και οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να τα εκριζώσουν με ιδία δαπάνη .

3. Στην περίπτωση που δεν προβούν στην άμεση εκρίζωση, επιβάλλεται χρηματική ποινή 1200 ευρώ / στρέμμα , η οποία ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία κοινοποίησης του προστίμου , μετά την παρέλευση του οποίου διπλασιάζεται , εφόσον η παράνομη φυτεμένη έκταση συνεχίζει να υφίσταται .

4. Τα σταφύλια που προέρχονται από Οινάμπελα που φυτεύτηκαν μετά την 31η Αυγούστου 1998 χωρίς Δικαίωμα Φύτευσης και Άδεια απαγορεύεται να οινοποιούνται , σύμφωνα με το άρθρο 85 του Καν(ΕΚ) 479/08 όπως αυτό περιγράφεται και στον Καν(ΕΚ) 491/09 , και κατά συνέπεια δεν μπορούν να αναγράφονται στη Δήλωση Συγκομιδής .

και

5. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και αφορούν τα Οινάμπελα , θα πρέπει να ταυτίζονται πλήρως με τα στοιχεία της Δήλωσης Αμπελοκαλλιέργειας .

Κατόπιν των παραπάνω σας ενημερώνουμε ότι για τον έλεγχο και την ενημέρωση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών και του Αμπελουργικού Μητρώου , θα υπάρχει στο Γραφείο Μητρώου της υπηρεσίας μας καθώς επίσης και στα Γραφεία Αγροτικής Οικονομίας Αρκαλοχωρίου , Καστελλίου , Μοιρών και Πύργου , πίνακας με τους παραγωγούς και τα αμπελοτεμάχια στα οποία δεν έγινε ενημέρωση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών , όσον αφορά τα Δικαιώματα Φύτευσης .

Προκειμένου να γίνει η ενημέρωση του Μητρώου θα πρέπει οι παραγωγοί να προσκομίσουν στην υπηρεσία , αντίγραφο της Άδειας φύτευσης των Οιναμπέλων που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα .

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλούμε να απευθύνεστε στα παρακάτω γραφεία :

1. Γραφείο Μητρώου και Γραφείο Αμπελουργίας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Περ/κής Ενότητας Ηρακλείου ( Έβανς 60 – Τηλ. 2810309215 ή 2810309205 ή 2810309203 ) .

2. Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Αρκαλοχωρίου ( Τηλ. 2891341115 κα Μυλωνά Γιώτα ή 2891022435)

3. Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Καστελλίου ( Τηλ. 2891031234)

4. Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Μοιρών ( Τηλ. 2892022375) και

5. Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Πύργου (Τηλ. 2893022251)

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΚΑΟΥΡΗ ΣΤΡΑΤΟΥΛΑ