Σε λειτουργία το νέο καινοτόμο Σύστημα Διαχείρισης Έργων της Περιφέρειας Κρήτης

Αναρτήθηκε στις 29/04/2021, στην κατηγορία Δελτία τύπου

Η Περιφέρεια Κρήτης για άλλη μια φορά καινοτομεί με το σχεδιασμό και τη λειτουργία ενός πρωτοποριακού συστήματος για τη διαχείριση και την παρακολούθηση των τεχνικών έργων που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμά της που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Μετά από ένα χρόνο σχεδιασμού και ανάπτυξης, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις γνώσεις των στελεχών της, η πιλοτική λειτουργία του συστήματος ξεκίνησε στις αρχές του 2021 στις Τεχνικές Υπηρεσίες.

Το νέο καινοτόμο Σύστημα Διαχείρισης Έργων στοχεύει στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των έργων και προσεγγίζει συνολικά τον «κύκλο ζωής» κάθε έργου, από την έγκριση διάθεσης πίστωσης, με την οποία εγκρίνεται η χρηματοδότησή του, τη διαδικασία δημοπράτησης, τη φάση εκτέλεσης, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής και έναρξη λειτουργίας του. Επίσης, η σύγχρονη αυτή πλατφόρμα εμπλέκει ενεργά τα διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης του έργου, από την αιρετή διοίκηση, μέχρι τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και τον Επιβλέποντα Μηχανικό. Ο καθένας από αυτούς έχει τον ρόλο του στην πορεία υλοποίησης του έργου και το νέο σύστημα με διαβαθμισμένη πρόσβαση έρχεται να καλύψει ανάγκες πληροφόρησης, διαχείρισης και λήψης αποφάσεων σε κάθε επίπεδο. Παράλληλα, η διαλειτουργικότητα της νέας πλατφόρμας με το σύστημα διαχείρισης εγγράφων πετυχαίνει ενιαία ψηφιακή διαχείριση, δημιουργώντας πλήρη ψηφιακό φάκελο για κάθε έργο, και επιτρέπει την παραγωγή πρότυπων εγγράφων. Με τον τρόπο αυτό η Περιφέρεια Κρήτης προσαρμόζεται στη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης PM2 που περιγράφει ολόκληρο τον κύκλο δημιουργίας ενός τεχνικού έργου. Στο άμεσο μέλλον θα τεθεί σε εφαρμογή η διαλειτουργικότητα με την υποδομή γεωχωρικών δεδομένων της Περιφέρειας ενδυναμώνοντας την αποτελεσματικότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού, συνδυάζοντας πληροφορίες διαφορετικών επιπέδων (π.χ. υποδομές, κλιματική αλλαγή, πολιτική προστασία κ.λπ.).

Στο νέο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα έχουν πρόσβαση οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των τεσσάρων Περιφερειακών Ενοτήτων και η κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, η οποία διαχειρίζεται έργα διαπεριφερειακού χαρακτήρα. Οι ενεργοί χρήστες είναι περίπου 190 άτομα και τα έργα που μέχρι σήμερα έχουν καταχωριστεί στο σύστημα είναι 1.300 και αντιστοιχούν σε ένα πρόγραμμα 685.000.000 ευρώ. Πρόκειται για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, από διάφορες πηγές χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Εθνικοί Πόροι κ.λπ.) και διαφόρων θεματικών κατηγοριών (συγκοινωνιακά, κτιριακά, υδραυλικά, αθλητικά, φυτοτεχνικά, Η/Μ κ.λπ.).

Με το νέο Σύστημα Διαχείρισης Έργων η Περιφέρεια Κρήτης στοχεύει στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πεδίο των Τεχνικών Έργων, στην παροχή ποιοτικών δημόσιων υποδομών στους πολίτες, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας και στη διασφάλιση της διαφάνειας καθ‘ όλη τη διαδικασία υλοποίησης ενός έργου. Χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθόδους, πρωτοποριακά εργαλεία και τεχνολογίες αιχμής, ενδυναμώνεται η θεσμική μνήμη, επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος και επίβλεψη των διαδικασιών, βελτιώνεται η επικοινωνία μεταξύ εμπλεκομένων, εξασφαλίζεται η συνέχεια της πληροφορίας – γνώσης και οι λειτουργίες των υπηρεσιών ευθυγραμμίζονται με το στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας Κρήτης, στο οποίο ο άρτιος σχεδιασμός και η χωρίς καθυστερήσεις υλοποίηση τεχνικών έργων έχουν πρωταρχικό ρόλο.