Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης με τηλεδιάσκεψη Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020

Αναρτήθηκε στις 20/11/2020, στην κατηγορία Δελτία τύπου

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, με τηλεδιάσκεψη, την Τρίτη 24  Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12:30 μ.μ. σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου και τα άρθρα 14 και 15 της ΚΥΑ 32009/23-05-2020 και την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/ 06-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (τεύχος Β΄ 4899).

 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει), είναι:

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου και Περιφερειάρχη

 

1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.1 Ψήφιση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΠΚ οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού και σχετική απόφαση Οικονομικής επιτροπής.

(Εισηγήτρια η κα Χανιωτάκη – Μυλωνάκη Μαρία Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Θεμάτων).

 

  1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2.1 Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου: “RRI2SCALE’’, ‘Responsible Research and Innovation Ecosystems at Regional Scale for Intelligent Cities, Transport and Energy’, με κωδικό 872526, του προγράμματος ΗΟRΙΖΟΝ 2020, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

      – (εισηγητής ο κ. Αλεξάκης Γεώργιος Αντιπεριφερειάρχης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων ΠΚ).

 

  1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3.2 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης: «Αποκατάσταση του κελύφους του ιερού ναού Παναγίας Φανερωμένης Άνω Αρχανών» στο ΕΠ «Κρήτη» με δικαιούχο (φορέα υλοποίησης) την Περιφέρεια Κρήτης και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων  (αίτηση χρηματοδότησης, πίνακες) της πράξης, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.

– (εισηγητής ο κ. Φασουλάκης Κων/νος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Απόδημου Ελληνισμού)  

 

  1. ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4.1 Όγδοη (8η) Τροποποίηση Σχεδίου Δράσης της Περιφέρειας Κρήτης και των Περιφερειακών Ενοτήτων έτους 2020, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.

   – (εισηγήτρια η κα Δασκαλάκη Χρυσούλα Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ).

 

4.2 Έγκριση προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2021, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ.

    – (εισηγητής ο κ. Χνάρης Εμμανουήλ Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα)

 

4.3 Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Περιφέρειας Κρήτης για το έτος 2021, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 231/22 – 1- 2020 έγγραφο του τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ρεθύμνου.

– (εισηγητής ο κ. Κώτσογλου Κυριάκος εντεταλμένος ΠΣ στον τομέα  Τουρισμού  και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).

 

  1. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της αριθμ. 9/02-07-2020, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 παρ 3 του Ν. 3852/2010.

(εισηγητής ο κ. Μπαριτάκης Παύλος Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου).