Αρχική Δελτία Τύπου Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου (Πλατεία Ελευθερίας), με τα παρακάτω θέματα:

 

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

(σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»):

 

 1. Έγκριση: α)Διάθεσης Πίστωσης, β)προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 και το Ν. 4605/2019 άρθρο 43 (ΦΕΚ 52Α/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, γ)Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και δ)Σύσταση Επιτροπής διαδικασίας διαπραγμάτευσης παροχής υπηρεσίας: «Άμεσες Ενέργειες για Αποκατάσταση ζημιών στο Οδικό Δίκτυο και Υποδομές των περιοχών της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές το 2019» Υποέργο (νέο): «Έργα αποστράγγισης οδού και αποκατάστασης οδοστρώματος στον Ν.Ο.Α.Κ. στην περιοχή «Καραβάδω»», που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕΠ802 με Κ.Α. 2019ΕΠ80200005, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 246471/4-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
 2. Έγκριση: α) διάθεσης πίστωσης για την απ’ ευθείας ανάθεση επειγουσών εργασιών και β) Απευθείας Ανάθεση του υποέργου: «Άρση κατολισθήσεων και αποκατάσταση καταπτώσεων στο δρόμο Ηράκλειο-Αγία Βαρβάρα και συγκεκριμένα στη θέση Άγιος Αντώνιος» προϋπολογισμού 24.800,00€ του έργου :«Έργα Υποδομής- Αντιπλημμυρικά Έργα-Αποκαταστάσεις Ζημιών του Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Κρήτης και με Κ.Α. 2014ΕΠ50200012 της ΣΑΕΠ 502, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 246586/4-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.
 3. Ανάκληση της αρ. 394/2019 (πρακτικό Νο 9/01-04-2019) απόφασης ΟΕ και Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, Γνωμοδοτικού Οργάνου του Διαγωνισμού και Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Τ.Κ. 2008ΕΠ00200003)», Υποέργο (νέο): «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΙΡΑ – ΑΡΒΗ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
 4. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης, προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας ως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ “ΒΟΡΙΖΙΑ – ΚΑΜΑΡΕΣ – ΣΚΑΡΟΝΕΡΟ” ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
 5. Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης και διενέργειας Απευθείας Ανάθεσης επειγουσών εργασιών αποκατάστασης οδοφωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Ηρακλείου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και Κ.Α. 2017ΕΠ50200000 της ΣΑΕΠ502, Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ», (Προϋπολογισμού 24.800,00 € με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 243800/02-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
 6. Έγκριση 1ου Α.Π. και Σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: “ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, 21o ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 246472/04-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
 7. Έγκριση 1ου Α.Π. και Σύναψης 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: “ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, 19o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΚΟΥΛΙΑΡΗ”, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 246483/04-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
 8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διενέργεια δικαστικών επιδόσεων από δικαστικό επιμελητή στα πλαίσια της διαδικασίας συμπληρωματικής απαλλοτρίωσης της οδού «Γάζι – Κρουσώνας» στις θέσεις α) Ι/Κ Καβροχωρίου και β) «Άσπρη Βρύση», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 240284/30-09-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου.
 9. Ανάκληση της αριθμ. 1308/2019 απόφασης ΟΕ, Έγκριση διάθεσης πίστωσης, Έγκριση Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού ανάθεσης παροχής Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019», ΥΠΟΕΡΓΟ 16: «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Κρήτης (ΣΑΕΠ802 με Κ.Α. 2019ΕΠ80200006) προϋπολογισμού 500.000,00 € με ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
 10. Κατακύρωση σύμβασης γενικής υπηρεσίας: «Άμεσες επεμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμό ρεμάτων και ποταμών της πε Χανίων που πλήγηκαν από φυσικές καταστροφές τον Φεβρουάριο 2019», Υποέργο 2ο: «Άμεσες επεμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμούς ποταμών και ρεμάτων της πε Χανίων που πλήγηκαν από φυσικές καταστροφές τον Φεβρουάριο 2019, και περιλαμβάνει τους ποταμούς του Δήμου Κισάμου: Καλυβιανής-Γραμβούσας – Πυργιανό – Καμαριανό – Δραπανιανό – Δελιανά – Νωπηγειανό – Παναγιά, είσοδο Καστελίου και Δήμου Πλατανιά: Σπηλιανό, Ραπανιανό, Μεσαυλιών, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
 11. Κατακύρωση σύμβασης γενικής υπηρεσίας: «Άμεσες επεμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμό ρεμάτων και ποταμών της ΠΕ Χανίων που πλήγηκαν από φυσικές καταστροφές τον Φεβρουάριο 2019, Υποέργο 4ο: άμεσες επεμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμό ρεμάτων και ποταμών της ΠΕ Χανίων που πλήγηκαν από φυσικές καταστροφές τον Φεβρουάριο 2019, στην περιοχή του δήμου πλατανιά και περιλαμβάνει τον ποταμό Ταυρωνίτη από Βουκολιές προς Λαχιανά, Φωτάκαδω και παραποτάμους αυτού, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
 12. Κατακύρωση σύμβασης γενικής υπηρεσίας: «Άμεσες επεμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμό ρεμάτων και πόταμων της ΠΕ Χανίων που πλήγηκε από φυσικές καταστροφές τον Φεβρουάριο 2019», Υποέργο 5ο: «Άμεσες επεμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμό ρεμάτων και πόταμων της ΠΕ Χανίων που πλήγηκε από φυσικές καταστροφές τον Φεβρουάριο 2019, στην περιοχή του Δήμου Πλατανιά και περιλαμβάνει τον ποταμό ΄΄Ντεριανό΄΄ από Σιριλυ προς Νέα Ρούματα και παραποτάμους αυτού, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
 13. Κατακύρωση σύμβασης γενικής υπηρεσίας: «Άμεσες επεμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμό ρεμάτων και ποταμών της ΠΕ Χανίων που πλήγηκαν από φυσικές καταστροφές τον Φεβρουάριο 2019» Υποέργο 6ο: «Άμεσες επεμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμό ρεμάτων και ποταμών της ΠΕ Χανίων που πλήγηκαν από φυσικές καταστροφές τον Φεβρουάριο 2019, στην περιοχή Δήμου Πλατανιά και περιλαμβάνει τον ποταμό «Φουρνιανό» από Αλικιανό προς Μεσκλά και τον «Σκινιανό» από Αλικιανό προς Νέα Ρούματα και τους παραποτάμους αυτών», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 242126/1-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
 14. Κατακύρωση σύμβασης γενικής υπηρεσίας: «Άμεσες επεμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμό ρεμάτων και ποταμών της ΠΕ Χανίων που πλήγηκε απο φυσικές καταστροφές τον Φεβρουάριο 2019», Υποέργο 7ο: «Άμεσες επεμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμό ρεμάτων και ποταμών της ΠΕ Χανίων που πλήγηκαν από φυσικές καταστροφές τον Φεβρουάριο 2019, στην περιοχή Δήμου Πλατανιά και περιλαμβάνει τον ποταμό «Κερίτη» από Αλικιανό έως εκβολές και τους παραποτάμους αυτού», σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 245977/4-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
 15. Κατακύρωση σύμβασης γενικής υπηρεσίας: «Άμεσες επεμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμό ρεμάτων και πόταμων της ΠΕ Χανίων που πλήγηκε από φυσικές καταστροφές τον Φεβρουάριο 2019», Υποέργο 8ο: «Άμεσες επεμβάσεις για αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμό ρεμάτων και πόταμων της ΠΕ Χανίων που πλήγηκαν από φυσικές καταστροφές τον Φεβρουάριο 2019, στην περιοχή Δήμου Χανίων, και περιλαμβάνει τον ποταμό «Κλαδισό» και παραποτάμους αυτού, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 245967/4-10-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
 16. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Δημοσίων Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων.
 17. Ερευνητική γεώτρηση στην ΕΟ22 στη θέση Πέτρας το νερό, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 18. Έγκριση παροχής υπηρεσιών τεχνικού Συμβούλου- Μελετητή οδικού έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΓ. ΓΑΛΗΝΗ ΤΜΗΜΑ: ΑΡΜΕΝΟΙ – ΠΑΛΕ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 19. Έγκριση: α)Διάθεσης Πίστωσης, β)προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 (γ) του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με το Ν. 4605 (ΦΕΚ Α52/01-04-2019), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, γ)Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου και δ)Σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» Κ.Α. 2014ΕΠ00200007 της ΣΑΕΠ002 ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ”, Δ.Ε. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 20.000 € προ ΦΠΑ (24.800,00€ με το Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 20. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση σε μειοδότη της σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». Υποέργο (νέο): «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο δρόμο Ρουσσοσπίτι –Χρωμοναστήρι, Ε.Ο. 15, Περιβόλια – Χρωμοναστήρι και συνδεόμενοι δρόμοι», Προϋπολογισμού000 ευρώ, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 21. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση σε μειοδότη της σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο):«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΧΟΛΗ ΑΣΩΜΑΤΩΝ – ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΟΨΙΓΙΑΣ – ΑΜΑΡΙ – ΓΕΡΑΚΑΡΙ – ΣΠΗΛΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», Προϋπολογισμού000 ευρώ, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 22. Έγκριση πρακτικού 1 και κατακύρωση σε μειοδότη της σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΛΑΤΑΝΕΣ-ΚΥΡΙΑΝΝΑ-Ι.Μ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 23. Έγκριση πρακτικού 1 και κατακύρωση σε μειοδότη της σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ» Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΟΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 14 ΡΕΘΥΜΝΟ – ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 24. Έγκριση του από 24-09-2019 Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ-ΜΕΛΑΜΠΕΣ-ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ» (Προϋπολογισμού 1.500.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 245315/3-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 25. Έγκριση του από 03-10-2019 Πρακτικού 1 επιτροπής διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΣΣΟΥ ΚΑΜΠΟΣ-ΒΑΤΟΣ – ΚΕΡΑΜΕ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», προϋπολογισμού 248.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 26. Έγκριση του από 01-10-2019 Πρακτικού 1 επιτροπής διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ Ι.Μ. ΑΡΚΑΔΙΟΥ – ΣΧ. ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», προϋπολογισμού 930.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 246111/04-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 27. Έγκριση του από 26/09/2019 Πρακτικού 1 επιτροπής διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΛΟΥΤΡΑ – ΒΙΡΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», προϋπολογισμού 520.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 244561/3-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 28. Έγκριση του από 30/09/2019 Πρακτικού 1 επιτροπής διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών και των συνοδών υδραυλικών έργων στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές της Π.Ε. Ρεθύμνης», Υποέργο (νέο): «επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στο οδικό τμήμα Βιράν Επισκοπή – Ρουπες – Ι.Μ. Αρκαδίου και συνδεόμενοι δρόμοι», προϋπολογισμού 248.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 29. Έγκριση του από 25-09-2019 Πρακτικού 1 επιτροπής διαγωνισμού για επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ», Υποέργο (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ, ΠΟΤΑΜΟΙ – ΒΟΛΙΩΝΕΣ – ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ, ΓΕΡΑΚΑΡΙ – ΓΕΦΥΡΑ ΜΑΝΟΥΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΟΙ», προϋπολογισμού 1.860.000,00 € (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 244545/3-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 30. Έγκριση του από 26-09-2019 πρακτικού 2 επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση στο μειοδότη οικονομικό φορέα σύμβασης εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ», 1ο υποέργο (νέο): «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΑΛΙΟΥ», Προϋπολογισμού 245.000,00 € (με Φ.Π.Α), σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 244323/3-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 31. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ”, Υποέργο (νέο): “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ”, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 32. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΗΣ”, Υποέργο (νέο): “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ”, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 33. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού και ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ”, Υποέργο (νέο): “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΟΥΣΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ-ΧΑΝΙΩΝ” , σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω ανωτέρας βίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνου.
 34. Έγκριση του από 23-09-2019 (ολοκλήρωση 23-09-2019) Πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, που έγινε στις 23-09-2019, και κατακύρωση αποτελέσματος για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΤΗΣ-ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΗΤΕΙΑΣ», (Προϋπολογισμού 620,36 Ευρώ – με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 240672/30-09-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.
 35. Κατακύρωση Σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο εκτέλεσης του έργου: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΑ2014ΕΠ50200012), Υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΧΑΝΔΡΑ – ΣΗΤΕΙΑΣ (Προϋπολογισμού 270.000,00€), σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 245597/4-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.
 36. Κατακύρωση Σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη για την εκτέλεση γενικής υπηρεσίας με τίτλο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΔΗΜΩΝ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ”, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. /4-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.
 37. Έγκριση Απόφασης Περιφερειάρχη για άσκηση αίτησης αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της με αριθμό 186/2018 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 246025/4-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου.
 38. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για την πραγματοποίηση δράσεων του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου.
 39. Έγκριση απευθείας αναθέσεων για την πραγματοποίηση δράσεων του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου.
 40. Ματαίωση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την σύναψη σύμβασης, για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης και συμμετοχής στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της Περιφέρειας Κρήτης της εκδήλωσης «Contemporary Minoans – Cretan culture, source of inspiration», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια της έκθεσης «WTM LONDON 2019», σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου.
 41. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την επανεκτύπωση τριών χιλιάδων (3.000) τεμαχίων ενημερωτικού φυλλαδίου για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 246082/4-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ.
 42. Έγκριση δαπανών διοργάνωσης – υλοποίησης δράσεων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.
 43. Έγκριση απευθείας αναθέσεων προμήθειας υλικών και ανάθεσης εργασιών για την πραγματοποίηση δράσεων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ.
 44. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων 2019, σε συνδιοργάνωση με φορείς της ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου.
 45. Έγκριση απευθείας αναθέσεων προμήθειας υλικών και εργασιών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων 2019, σε συνδιοργάνωση με φορείς της ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου.
 46. Έγκριση δαπανών για την πραγματοποίηση δράσεων, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ.
 47. Έγκριση απευθείας αναθέσεων για την πραγματοποίηση δράσεων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ.
 48. Ενεργοποίηση δικαιώματος προαίρεσης που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 75098/12-4-2017 διακήρυξη για την “Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης για τα έτη 2017 – 2019″ σε Τμήματα της ΠΕ Ηρακλείου για το έτος 2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου.
 49. Προμήθεια τριών συστημάτων GPSGNSS για το έργο «Μετρήσεις αμπελοτεμαχίων του αμπελουργικού μητρώου της ΔΑΟΚΠΕ Ηρακλείου», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου.
 50. Έγκριση δαπανών και απ ευθείας αναθέσεων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος CLEAN, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ.
 51. Έγκριση δαπανών και απ ευθείας αναθέσεων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ODEON KAI BRANDTOUR, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΠΚ.
 52. Έγκριση δαπανών και απ ευθείας αναθέσεων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκού Προγράμματος REBUS, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων ΠΚ.
 53. Έγκριση δαπανών για υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.
 54. Έγκριση αναθέσεων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.
 55. Έγκριση: α) σκοπιμότητας για την παροχή υπηρεσιών διερεύνησης μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης σε πέντε (5) Δημοτικά κτίρια στην Κρήτη, με τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης έπειτα από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προϋπολογισμού 5.580,00 € (με το ΦΠΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου SHERPA, β) διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.580,00 €, γ) των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δ) Τη σύσταση της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, ε) Τη σύσταση Επιτροπής Παραλαβής των παραδοτέων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ.
 56. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων στους δικαιούχους, σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 244457/3-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ΠΚ.
 57. Έγκριση διάθεση πίστωσης για αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων και πρόσθετων αποδοχών υπαλλήλων της έδρας της Περιφέρειας Κρήτης και της ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
 58. Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών και απευθείας αναθέσεων υπηρεσιών ΠΚ & ΠΕ Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
 59. Έγκριση ανάκλησης αναλήψεων υποχρέωσης Ενότητας Περιφέρειας 00 & Π.Ε Ηρακλείου 01, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
 60. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια χαρτιού (φωτοαντιγραφικό, μηχανογραφικό & για πλότερ) και γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ηρακλείου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
 61. Αποδοχή πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού, για την προμήθεια τροφίμων στο πλαίσιο υλοποίησης του Ε.Π. Ε.Β.Υ.Σ. του ΤΕΒΑ 2018-2019 Περιφέρειας Κρήτης με Κωδικό ΟΠΣ 5029840» (Αρ. Διακ/ξης 69467/26.03.2019), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
 62. Αποδοχή πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της αρ. 101483/30.4.2019 διακ/ξης για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης για το έτος 2019», σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού ΠΚ.
 63. Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπανών, για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΠΕ Λασιθίου σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου
 64. Έγκριση απευθείας αναθέσεων προμηθειών – εργασιών, για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
 65. Έγκριση ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης της ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
 66. Έγκριση της 236147/25-09-2019 απόφασης Περιφερειάρχη για τον ορισμό υπολόγου και έκδοση ΧΕΠ, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου.
 67. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και απευθείας αναθέσεων για την υλοποίηση δράσεων του Τμήματος Τουρισμού της ΠΕ Λασιθίου, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Τμήματος Τουρισμού της ΠΕ Λασιθίου.
 68. Άσκηση ένδικων μέσων ενώπιον Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της αριθμ. 127/2019 απόφασης του Β΄ Τμήματος Διοικητικού Εφετείου Χανίων, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 246400/4-10-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Λασιθίου.
 69. Άσκηση ένδικων μέσων ενώπιον Αρείου Πάγου κατά της με αριθμό 309/2019 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 246412/4-10-2019 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας ΠΕ Λασιθίου.
 70. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες και απευθείας αναθέσεις προμηθειών – εργασιών για τις ανάγκες υπηρεσιών της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων.
 71. Έγκριση διενέργειας δαπανών και διάθεσης αντίστοιχων πιστώσεων, για προμήθεια αγαθών και λήψης υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στην Περιφέρεια Κρήτης- ΠΕ Χανίων έτους 2019, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων.
 72. Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 35.140,00 ευρώ για την προμήθεια τροφίμων και ειδών υγιεινής για τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου της ΠΕ Χανίων και για τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για άπορους, σύμφωνα με το αρ. πρτ. 244078/3-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕΧ.
 73. Έγκριση συνδιοργανώσεων και αναθέσεων Υπηρεσιών για την πραγματοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων.
 74. Έγκριση δαπανών και απευθείας αναθέσεων για την υλοποίηση δράσεων του Τμήματος Τουρισμού της ΠΕ Χανίων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Τμήματος Τουρισμού της ΠΕ Χανίων.
 75. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες των Διευθύνσεων της ΠΕ Ρεθύμνου και ανάκλησης αναλήψεων υποχρέωσης της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.
 76. Κατακύρωση του αρ. πρωτ: 177975/22-7-2019 συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών για τις ανάγκες υπηρεσιών της Π.Ε.Ρ., σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου.
 77. Έγκριση απευθείας αναθέσεων εργασιών – προμηθειών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις.
 78. Έγκριση συνδιοργανώσεων και αναθέσεων υπηρεσιών πολιτιστικών και αθλητικών Εκδηλώσεων της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με τις σχετικές εισηγήσεις.
 79. Έγκριση δαπανών και απευθείας αναθέσεων για την υλοποίηση δράσεων του Τμήματος Τουρισμού της ΠΕ Ρεθύμνου, σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Τμήματος Τουρισμού της ΠΕ Ρεθύμνου.
 80. Παραχώρηση για χρήση στο Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Ρεθύμνου ορειβατικου εξοπλισμου, για την καλύτερη εκπλήρωση των καθηκόντων τους στα πλαίσια της Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Ρεθύμνου.
 81. Έγκριση μετακινήσεων, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση.
 82. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης  ανάθεσης σύμβασης που αφορά την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη  τμήματος  Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης Λασιθίου στο Γ.Ν. & Κ.Υ. Νεάπολης ‘’Διαλυνάκειο’’ με α/α ΕΣΗΔΗΣ 77489, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ.

 

 

                                                            Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

          Σταύρος Αρναουτάκης

         Περιφερειάρχης Κρήτης

 

Εισηγητές των παραπάνω θεμάτων:

 • για τα αριθμ. 1 – 2 και 82 η κα Ιερωνυμάκη Κέτη, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΚ,
 • για τα αριθμ. 3 – 8 ο κ. Φακουκάκης Μανόλης, Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηρακλείου,
 • για τα αριθμ. 9 – 16 η κα Δοξάκη Ελένη, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Χανίων,
 • για τα αριθμ.17 – 33 η κα Ρανουτστάκη Ελένη, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ρεθύμνης,
 • για τα αριθμ. 34 – 37 η κα Γεροντή Μαρία, Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Λασιθίου,
 • για τα αριθμ. 38 – 40 – o κ. Αλεξάκης Νικόλαος, Προϊστάμενος Τμήματος Τουρισμού ΠΕ Ηρακλείου,
 • για τo αριθμ. 41 o κ. Καμπάνης Νικόλαος Προϊστάμενος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας ΠΚ,
 • για τα αριθμ. 42 – 43 ο κ. Επιτροπάκης Σπύρος, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας ΠΚ,
 • για τα αριθμ. 44 – 45 ο κ. Βιδάκης Δημήτριος, Προϊστάμενος Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Ηρακλείου,
 • για τα αριθμ. 46 – 47 ο κ. Φωτάκης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΚ,
 • για τα αριθμ. 48 – 49 η κα Καούρη Στρατούλα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Ηρακλείου,
 • για τo αριθμ. 50 η κα Δασκαλάκη Χρυσούλα Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΚ,
 • για το αριθμ. 51 η κα Βασιλική Μαδούλκα Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου,
 • για το αριθμ. 52 η κα Αποστολάκη Μαρία υπάλληλος Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων ΠΚ,
 • για τα αριθμ. 53 – 55 η κα Χατζηγιάννη Ελένη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΠΚ,
 • για το αρ. 56 η κα Βασιλάκη Μαρία Προϊσταμένη Δ/νσης Μεταφορών & Επικ/νιών ΠΚ,
 • για τα αριθμ. 57 – 62 η κα Ραπτάκη Μαρία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚ,
 • για τα αριθμ. 63 – 67 η κα Βούλγαρη Μάγδα, Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Λασιθίου,
 • για τα αριθμ. 68 – 69 η κα Χριστοδουλάκη Νεκταρία, Νομικό Σύμβουλο ΠΕ Λασιθίου,
 • για τα αριθμ. 70 – 74 η κα Κουναλάκη Χρυσούλα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Χανίων,
 • για τα αριθμ. 75 – 80 ο κ. Σαββάκης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Ρεθύμνου,
 • για το αριθμ. 81 ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της Επιτροπής.