Αρχική Ευρωπαϊκά Θέματα ΕΣΠΑ 2014-2020 Εργο “Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής -2ο υποέργο: Αντλιοστάσια, φρεάτιο φόρτισης, δίκτυα αγωγών συλλογής και αγωγός τελικής διάθεσης με κωδικό ΟΠΣ 5000350-02

Εργο “Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής -2ο υποέργο: Αντλιοστάσια, φρεάτιο φόρτισης, δίκτυα αγωγών συλλογής και αγωγός τελικής διάθεσης με κωδικό ΟΠΣ 5000350-02

1.ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: “Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής -2ο υποέργο:  Αντλιοστάσια, φρεάτιο φόρτισης, δίκτυα αγωγών συλλογής και αγωγός τελικής διάθεσης»

2.ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

3.ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

4.ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ-ΥΠΟΔΟΜΕΣ

5.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

6.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: ΝΑΙ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.27737/7-2-17

7.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΠΑ ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2017-2020

8.ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ: 51,74%

9.ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: 100%

10.ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

11.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ:

Τα λύματα οδηγούνται στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων μέσω δικτύων κλειστών κεντρικών αποχετευτικών αγωγών και συλλεκτήριων αγωγών, που διέρχονται από νόμιμα υφιστάμενη οδοποιία σε όλο το μήκος τους, κεντρικών και βοηθητικών αντλιοστασίων ως εξής:

κεντρικός αποχετευτικός αγωγός βαρύτητας από σωλήνες PVC Σ 41 διατομής Φ250 από τον οικισμό Βρύσες μέχρι το αντλιοστάσιο Α1 (πολεοδομικό σχέδιο Γεωργιούπολης) συνολικού μήκους 6235 μέτρων,

κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί βαρύτητας από σωλήνες PVC Σ 41 διατομών Φ200 (μήκους 4260 μ.), Φ250 (μήκους 70 μ.), Φ315 (μήκους 75 μ.), Φ400 (360 μ.) και καταθλιπτικοί αγωγοί πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς ονομ. πίεσης ΡΝ 10atm / ονομ. διαμέτρων DN 140mm (975 μ.),       DN 200mm (1060 μ.) συνόλου πολεοδομικού σχεδίου Γεωργιούπολης και περιμετρικά αυτού,

υπόλοιποι κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί βαρύτητας από σωλήνες PVC Σ 41 διατομών Φ200 (μήκους 1185 μ.), Φ250 (μήκους 1290 μ.), Φ400 (μήκους 600 μ.), Φ500 (245 μ.) και υπόλοιποι καταθλιπτικοί αγωγοί πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς ονομ. πίεσης ΡΝ 10atm / ονομ. διαμέτρων DN 140mm (μήκους 527 μ.), DN 160mm (μήκους 748 μ.), DN 280mm (μήκους 527 μ.), DN 315mm (μήκους 748 μ.) του συνόλου του Βορείου Οδικού Άξονα Κρήτης (εκατέρωθεν αυτού στις βοηθητικές οδούς),

κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί βαρύτητας από σωλήνες PVC Σ 41 διατομών Φ200 (μήκους 2170 μ.), Φ250 (μήκους 620 μ.), Φ315 (μήκους 425 μ.), και καταθλιπτικοί αγωγοί πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς ονομ. πίεσης ΡΝ 10atm / ονομ. Διαμέτρου DN 160mm (μήκους 540 μ.), του συνόλου του πολεοδομικού σχεδίου Καβρού και περιμετρικά αυτού,

κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί βαρύτητας από σωλήνες PVC Σ 41 διατομής Φ500 (μήκους 15 μ.), και καταθλιπτικοί αγωγοί πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς ονομ. πίεσης ΡΝ 10atm / ονομ. διαμέτρων DN 110mm (μήκους 395 μ.), DN 315mm (μήκους 15531 μ.), της σύνδεσης του κεντρικού αντλιοστασίου Α8 με τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων,

κεντρικοί αποχετευτικοί αγωγοί βαρύτητας από σωλήνες PVC Σ 41 διατομής Φ200 (μήκους 1740 μ.), και καταθλιπτικοί αγωγοί πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς ονομ. πίεσης ΡΝ 10atm / ονομ. διαμέτρων DN 110mm (μήκους 1475 μ.), της περιοχής της λίμνης Κουρνά και του οικισμού Μουρί-Κάβαλλος,

Το συνολικό μήκος αγωγών μετράται σε 41816 μέτρα με κατανομή 19290 μέτρα αγωγών βαρύτητας και 22526 μέτρα αγωγών καταθλιπτικών. Επίσης περιλαμβάνεται και η κατασκευή φρεατίων, όπως προβλέπεται από τα σχέδια της μελέτης.

Για την εξυπηρέτηση του δικτύου προβλέπονται τα κεντρικά αντλιοστάσια Α1, Α2, Α6, Α7, Α8, Α9, A10, Α11, Α14, Α16. Το σύνολο των αντλιοστασίων είναι δέκα (10).

Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται σε φρεάτιο φόρτισης και μέσω υποθαλάσσιου αγωγού τελικής διάθεσης πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς ονομ. πίεσης ΡΝ 10atm / ονομ. διαμέτρων DN 450mm (μήκους 310 μ.), ονομ. πίεσης ΡΝ 6atm / ονομ. διαμέτρων D 450/400mm (μήκους 877 μ.), D 315/279mm (μήκους 18 μ.), ήτοι συνολικού μήκους 1205 μ. από το φρεάτιο φόρτισης.

12.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

13.ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ:

14.ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

15.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ: ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ,

Ημερομηνία Δημοπράτησης          15-07-2014

Απόφαση έγκρισης ανάθεσης        611/2014 απόφαση Οικον. Επιτροπής της Περ. Κρήτης

Ανάδοχος του έργου                        ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ

Μέση Έκπτωση Δημοπρασίας       47,23 %

Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης   31-10-2014 (αρ.πρ.οικ134949)

Ποσόν Σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.)      4.976.788,22 €

Ποσόν Σύμβασης (με Φ.Π.Α.)          6.121.449,51 €

16.Συμβατική ημερομηνία έναρξης: 31-10-2014

Συμβατική ημερομηνία περαίωσης: 31-12-2017

Πραγματική ημερομηνία έναρξης:

Πραγματική ημερομηνία περαίωσης:   –

17.Παραλαβές δεν έχουν γίνει διότι το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί.