Αρχική Ευρωπαϊκά Θέματα ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης

Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση της παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας ρυπογόνων για τα ύδατα δραστηριοτήτων (σημειακές πηγές ρύπανσης) όπως Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ), ελαιουργεία, τυροκομεία και λοιπών ρυπογόνων δραστηριοτήτων, παρακολούθηση που πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια της υλοποίησης του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης, καθώς και της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Υποέργο 1: Προμήθεια εξοπλισμού για τον έλεγχο/παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και των υγρών αποβλήτων.

Υποέργο 2: Ενίσχυση των ελέγχων στις ρυπογόνες για τα ύδατα δραστηριότητες στην Περιφέρεια Κρήτης.

Συντονιστής στην Περιφέρεια Κρήτης: Δρ Μ Κανδηλογιαννάκη, τηλ 2813 410123, mkandil@crete.gov.gr