Πληθυσμιακά Χαρακτηριστικά

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Κρήτης βάσει της απογραφής του 2001 ανέρχονταν σε 601.131 κατοίκους και αντιστοιχούσε στο 5,48% του πληθυσμού της Ελλάδας.

Πληθυσμός Ποσοστιαία Μεταβολή Πληθυσμού
1981 1991 2001 % 1981-1991 % 1991-2001 % 1981-2001
Ν. Ηρακλείου 243.622 264.906 292.489 8,74 9,94 20,06
Ν. Λασιθίου 70.053 71.279 76.319 1,75 6,25 8,94
Ν. Ρεθύμνου 62.634 70.095 81.936 11,91 12,64 30,82
Ν. Χανίων 125.856 133.774 150.387 6,29 10,97 19,49
Περιφέρεια Κρήτης 502.165 540.054 601.131 7,55 11,31 19,71
Σύνολο Χώρας 9.740.417 10.259.900 10.964.020 5,33 6,86 12,56

 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές πληθυσμού 1981, 1991, 2001

Στο διάστημα των δύο δεκαετιών 1981-1991 και 1991-2001, ο πληθυσμός σημείωσε συνεχή ανοδική πορεία με τις αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές να είναι υψηλότερες από εκείνες της χώρας (7,55% και 11,31% για την Κρήτη, 5,33% και 6,86% για το σύνολο της Χώρας).

Συνολικά, στην περίοδο 1981-2001 ο πληθυσμός της Κρήτης αυξήθηκε κατά 19,71% γεγονός που υπογραμμίζει τη δυνατότητά της να συγκρατεί και να ανανεώνει τον πληθυσμό της.

Σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα της απογραφής του 2011, η Περιφέρεια Κρήτης παρουσίασε αύξηση πληθυσμού σε ποσοστό 3,36% μεταξύ 2001-2011. Πιο συγκεκριμένα σήμερα έχει πληθυσμό 621.340 κατοίκους (άρρενες 308.760 και θήλεις 312.580), με πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο ίση με 74,54. Αντιπροσωπεύει το 5,76% του πληθυσμού της επικράτειας και κατατάσσεται πέμπτη μεταξύ των Ελληνικών περιφερειών.