Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Οι κύριες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού είναι η προώθηση των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών στόχων, ο προγραμματισμός και η παρακολούθηση των δράσεων της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας, η διαχείριση/παρακολούθηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, των ετήσιων Σχεδίων Δράσης της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων,  καθώς και των Ιδιωτικών Επενδύσεων που επιχορηγούνται από τον Αναπτυξιακό Νόμο.

Επίσης:


Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής

 • Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή, τα Συλλογικά Όργανα διοίκησης, τις υπηρεσίες της περιφέρειας και των νομικών προσώπων κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των ετησίων σχεδίων δράσης.
 • Συντάσσει προτάσεις για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων.
 • Υλοποιεί την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 (RIS3Crete), με εφαρμογή της διαδικασίας της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (entrepreneurial discovery) σε συνεργασία με τις αντίστοιχες πλατφόρμες καινοτομίας που έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν.  Οι τομείς προτεραιότητας που έχει θέσει η RIS3Crete είναι: ο Αγροδιατροφικός Τομέας, ο Πολιτιστικός – Τουριστικός Τομέας, ο Περιβαλλοντικός Τομέας και ο Τομέας της Γνώσης.  Στόχος της όλης προσπάθειας είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της έρευνας/καινοτομίας, με την κατάθεση-συζήτηση-επεξεργασία καινοτόμων προτάσεων στους παραπάνω τομείς, που δύνανται να χρηματοδοτηθούν.  Πληροφορίες, ανακοινώσεις, νέα και τρόποι συμμετοχής στο πρόγραμμα διαθέτει η διαδικτυακή εφαρμογή η οποία λειτουργεί στη διεύθυνση: http://ris3.crete.gov.gr.
 • Συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα και απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την σύνταξη του ετήσιου σχεδίου δράσης.  Παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων του ΣΔ – ΠΚ/ΠΕ και καταχωρεί τα σχετικά διαχειριστικά στοιχεία.  Κάνει μετάπτωση όλων των στοιχείων των έργων του ΣΔ – ΠΚ/ΠΕ στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (OTS) της ΠΚ.  Καταγράφει και παρακολουθεί όλα τα έργα, μελέτες, κλπ που υλοποιούνται από τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων της ΠΚ και των ΠΕ.
 • Υλοποιεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, με ευθύνη του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής.
 • Υποστηρίζει διοικητικά την λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ-Κ).
 • Υποστηρίζει  τις Υπηρεσίες της ΠΚ και καταχωρεί στοιχεία των Προγραμματικών Συμβάσεων που συνάπτει η ΠΚ με διάφορους άλλους φορείς.
 • Στελέχη του Τμήματος συμμετέχουν σε επιτροπές της Περιφέρειας Κρήτης, ομάδες υλοποίησης Ευρωπαϊκών Έργων και υπηρεσιακές ομάδες υποστήριξης έργου (πχ Μηχανογραφικός Συνεργάτης, GIS κα).

Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων και Έργων

 • Καταρτίζει τον αναπτυξιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.
 • Συντονίζει τους φορείς εκτέλεσης και παρακολούθησης της πορείας εφαρμογής του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.
 • Καταρτίζει τα μεσοχρόνια αναπτυξιακά προγράμματα, που εκπονούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων και χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.
 • Μεριμνά για την τελική διαμόρφωση, την έγκριση και την παρακολούθηση της κατανομής των πιστώσεων και την εκτέλεση των ετήσιων Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακού επιπέδου που χρηματοδοτούν τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης της Περιφέρειας.
 • Παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλους πόρους και την κατανομή των πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
 • Εισηγείται την κατανομή των αντίστοιχων ποσών και την έγκριση της εκταμίευσής τους από τους λογαριασμούς, που τηρεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Προσδιορίζει τους δικαιούχους των πιστώσεων των έργων που εγκρίνονται, όπου αυτό απαιτείται.
 • Διαχειρίζεται το e-ΠΔΕ για λογαριασμό της Περιφέρειας Κρήτης.

Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

 • Συστήνει και λειτούργει την Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί επί εισηγήσεων του Τμήματος για θέματα αιτήσεων τροποποίησης, ανάκλησης αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως, ολοκλήρωσης των επενδύσεων και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Συγκροτεί τις Επιτροπές Αξιολόγησης των επενδύσεων και της Επιτροπής Ενστάσεων.
 • Εκδίδει αποφάσεις υπαγωγής επενδύσεων στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων για την ενίσχυσή τους με το κίνητρο της επιχορήγησης, της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και της φορολογικής απαλλαγής.
 • Διενεργεί έλεγχο πληρότητας αιτημάτων ελέγχου.
 • Συγκροτεί τα Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου των επενδύσεων για την πιστοποίηση των δαπανών και την υλοποίηση των εγκεκριμένων εργασιών, σε συνεργασία με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών – ΓΕΕ (για την ηλεκτρονική ανάδειξή τους).
 • Εκδίδει αποφάσεις ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων.
 • Εισηγείται καταβολή της ενίσχυσης.
 • Συντάσσει και υποβάλει αιτήματα χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 • Παρακολουθεί την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων.
 • Ενημερώνει την ΕΛΣΤΑΤ για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται και τις πληρωμές που πραγματοποιούνται σε τριμηνιαία βάση.
 • Ασκεί αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις παραπάνω διαδικασίες βρίσκεται: www.ependyseis.gr.


Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών

 • Παραλαμβάνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις υπαγωγής – τεκμηρίωση φακέλων  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 στα Καθεστώτα της Γενικής Επιχειρηματικότητας ,των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ και της Ενίσχυσης του Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
 • Παραλαμβάνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) αιτήσεις, δικαιολογητικά και στοιχεία για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011 και του Ν. 3299/2004 (ελέγχου και ολοκληρώσεων, τροποποιήσεων, συμπληρωματικών δικαιολογητικών και αιτήσεων, παρατάσεων, αιτημάτων πληρωμής, τήρησης των υποχρεώσεων, ανακλήσεων κλπ.).
 • Χορηγεί αποδεικτικά παραλαβής με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου σε κάθε μια από τις παραπάνω ενέργειες (μέσω ΠΣΚΕ) και να τις αναθέτει για διεκπεραίωση στους αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Κινήτρων.
 • Παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις στους φορείς υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, για τον τρόπο εφαρμογής του εκάστοτε ισχύοντος και προγενέστερου επενδυτικού νόμου, σύμφωνα με τις εντολές, οδηγίες και εγκυκλίους των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου (στάδιο αίτησης –στάδιο υλοποίησης) , σε συνεργασία με το Τμήμα Κινήτρων.
 • Λειτουργεί υποστηρικτικά και αλληλένδετα με το Τμήμα Κινήτρων, καθώς χειρίζεται τις διαδικασίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, στο ΠΣΚΕ (Διενέργεια Ελέγχου Πληρότητας αιτημάτων υπαγωγής, Κλήρωση Οργάνων Ελέγχου, διαχείριση Επιτροπών Αξιολόγησης, διαχείριση Επιτροπής Εντάσεων, Γνωμοδοτήσεις ΔΑΟΚ κ.α ).

Ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις παραπάνω διαδικασίες βρίσκεται: www.ependyseis.gr.


Τμήμα Τεκμηρίωσης

 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας και την γραμματειακή υποστήριξη του Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟΣΕ) της  Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια του Ν.3882/2010 (Α’ 166).
 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και τεκμηριώνει γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν την Περιφέρεια.
 • Τηρεί στοιχεία που αφορούν την τουριστική κίνηση (ποσοτική και ποιοτική) στη Περιφέρεια Κρήτης από βάσεις  δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, ΕΟΤ. ΚΕΠΕ  και ΣΕΤΕ.
 • Καταγράφει τα στοιχεία των ενισχυόμενων φορέων στη βάση του αρμόδιου κρατικού φορέα (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα  Ιδιωτικών Επενδύσεων).  Εισάγει στοιχεία και ενημερώνει πλήρως την βάση δεδομένων με τα απαιτούμενα στοιχεία από το αρχείο του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • Συμμετέχει σε επιτροπές όπως Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου, επιτροπή αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 14 του Ν. 4399/2016, συντάσσει οικονομοτεχνικές μελέτες, μελέτες τεχνικών συμβούλων κα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813 410 180