Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Σχεδιασμός, προγραμματισμός, συντονισμός των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας.

Μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες.

Συνεργάζεται με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων για την εκτέλεση της αποστολής τους.


Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Μελέτη και εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των λιμενικών έργων που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια.

Διαχείριση και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργων.


Τμήμα Εργαστηρίων

Παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής νομοθεσίας για τις προδιαγραφές των υλικών και τους τρόπους κατασκευής των δημοσίων έργων, που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια.


Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

Εκτέλεση και μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων.
Κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων, που κατά αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Ηράκλειο: 2810 529 100