Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής

Εφαρμογή προγραμμάτων γιατις κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ειδικής προστασίας.

Καθορισμό των όρων και της διαδικασίας παραχώρησης ακινήτων σε δικαιούχους.

Έκδοση και ανάκληση παραχωρητηρίων.

Ρύθμιση των δόσεων και τη βεβαίωση των χρεών παλαιών και νέων προσφύγων.

Νομιμοποίηση ανώμαλων αγοραπωλησιών και τα σχετικά με την ανταλλαγή και μεταβίβαση παραχωρηθέντων ακινήτων.

Επιχορήγηση αστικών εταιρειών μηκερδοσκοπικού χαρακτήρα τις οποίες είχε ιδρύσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή μετείχε σε αυτές εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και εφόσον η πραγματοποίηση του σκοπού τους ασκείται, κατά διαδοχή, από την Περιφέρεια.

Χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών σευπερτοπικό επίπεδο και την ανάληψη χορηγούμενων οικονομικών ενισχύσεων σε φορείς κοινωνικής αντίληψης που εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας που αποτελούν προϊόν των Ειδικών Κρατικών Λαχείων.

Σχετικά άρθρα

Εφαρμογή προγραμμάτων στέγασης, κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ευπαθών ομάδων.

Καθορισμός των προϋποθέσεων και του τρόπου άσκησης του αντικειμένου της κοινωνικής εργασίας σε όλους τους τομείς εφαρμογής.

Θέματα εκπαίδευσης σπουδαστών κοινωνικής εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Θέματα διακρατικών υιοθεσιών.

Σχετικά άρθρα


Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών

Διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών σε επίπεδο περιφέρειας για θέματα κοινωνικής πρόνοιας.

Άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικών με τον Κοινωνικό Σύμβουλο, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4του άρθρου 1 του ν.2345/1995 (Α΄ 213).

Άσκηση αρμοδιοτήτων ελέγχου του ιδρύματος ή της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και των φορέων παιδικής προστασίας, περιλαμβανομένης της σύνταξης σχετικών εκθέσεων και διατύπωσης αντίστοιχων προτάσεων και τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών για την εφαρμογή των προγραμμάτων πρόνοιας.


Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.