Διεύθυνση Διοίκησης

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας, στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών αυτών για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους.

Επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, στη διαχείριση όλων των θεμάτων διοίκησης προσωπικού, καθώς και στα θέματα σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών και τέλος στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.


Τμήμα Προσωπικού

Αρμόδιο ιδίως για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Περιφέρειας και εκδίδει τις σχετικές πράξεις για το προσωπικό αυτό, για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου καθώς και όλες τις ατομικές πράξεις που αφορούν το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.


Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

Υποστήριξη των συλλογικών οργάνων διοίκησης της Περιφέρειας και την τήρηση μητρώου και αρχείου των πράξεών τους.


Τμήμα Γραμματείας

Οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του κεντρικού πρωτοκόλλου, καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της Περιφέρειας, πλην των υπηρεσιών που έχουν ιδιαίτερο τμήμα γραμματείας.

Διακίνηση της αλληλογραφίας της Περιφέρειας.

Επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Ηράκλειο: 2813 400 368


Σχετικά έγγραφα:

Χορήγησης Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (Αpostille)

Δικαιοπραξίες