Διεύθυνση Εξυπηρέτησης του Πολίτη

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Σχεδιασμός και συντονισμός δράσεων για το σύνολο των υπηρεσιών της περιφέρειας με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Εισήγηση οργανωτικών μέτρων που είναι αναγκαία για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Επιτόπια παρακολούθηση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας και η κατάθεση αναλυτικής έκθεσης ανά τρεις μήνες στον Περιφερειάρχη, για κάθε μία υπηρεσία της Περιφέρειας με αντίστοιχες προτάσεις βελτίωσης.


Τμήμα Συντονισμού

Επικοινωνία με όλες τις υπηρεσίες, παρακολούθηση της ροής της εργασίας τους και κατάθεση προτάσεων για τη δημιουργία γραφείων για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένης υπηρεσιακής ανάγκης.

Εφαρμογή της πολιτικής της Περιφέρειας σε θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη.

Σύνταξη έκθεσης κάθε τρίμηνο προς τον περιφερειάρχη.

Εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη συμπεριλαμβανομένων και εισηγήσεων για προσωπικό για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

Ο προϊστάμενος του τμήματος οφείλει να επισκέπτεται όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες της Περιφέρειας σε τακτά διαστήματα για να διαμορφώσει προσωπική άποψη για την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν προς τους πολίτες.

Το ίδιο δύναται να πράξει και ο προϊστάμενος της διεύθυνσης.


Τμήμα Σχεδιασμού

Οργάνωση και σχεδιασμός δράσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Εισήγηση στα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη.

Τηλέφωνo Επικοινωνίας: Ηράκλειο: 2813 400305