Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε.

Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ.) ιδρύθηκε το 2003 με την ονομασία Αναπτυξιακή ν. Χανίων ΑΕ προκειμένου να αναλάβει από το Υπ. Γεωργίας και  για λογαριασμό της τότε νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, του ΟΑΔΥΚ (νυν ΟΑΚ) και  της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών(ΕΑΣ), τη διαχείριση και  αξιοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεων οι οποίες προορίζονταν για τη λειτουργία Περιφερειακής  Αγοράς (Οπωροκηπευτικών προϊόντων),σχέδιο το οποίο ακυρώθηκε. Το διάστημα 2004-2006 εκπονήθηκε σχέδιο αξιοποίησης του κτιριακού συγκροτήματος  και ακολούθησε η εγκατάσταση –ενοικίαση μέρους του στον ΟΑΚ (2007) και στην Υπηρεσία Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης(2009). Προβλέφθηκε επιπλέον και η λειτουργεία  Αναπτυξιακού κέντρου με Εκθεσιακές και άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες με την ονομασία «Μεσογειακό  Αναπτυξιακό Κέντρο Κρήτης».

Η Εταιρεία από το 2012 συμμετέχει, σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, έρευνας, ανάδειξης και αξιοποίησης, σε διάφορους θεματικούς τομείς,  σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το 2017 η Περιφερειακή Αρχή προχώρησε στην αναδιοργάνωση του εταιρικού σχήματος της Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ.Είναι η μοναδική επιχείρηση η οποία έχει τη μορφή αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας και στην οποία η Περιφέρεια κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου ( άρθ. 194, ν. 3852/2010) ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατέχει ο ΟΑΚ.. Η Εταιρεία λειτουργεί ως μια Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία και είναι  Ν.Π.Ι.Δ. ΟΤΑ β’ βαθμού.

Η λειτουργία της Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ.ΑΕ αποσκοπεί:

  • Στη διαχείριση της πρώην Περιφερειακής Αγοράς Χανίων, με κύρια δραστηριότητα την οργάνωση εκθέσεων και τη δημιουργία Αναπτυξιακού Εκθεσιακού Κέντρου με προσανατολισμό τοπικό, περιφερειακό και διεθνή με ευρεία εκθεσιακή θεματολογία και με ιδιαίτερη μέριμνα στην προβολή και διακίνηση των κρητικών προϊόντων και δη των αγροδιατροφικών καθώς και των αγροτικών παραγωγικών μέσων , μεθόδων και εφοδίων. Στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται δράσεις όπως ο σχεδιασμός και υλοποίηση επενδυτικών έργων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η διαχείριση και αξιοποίηση ακινήτων που της παραχωρούνται προς χρήση και εκμετάλλευση στο πλαίσιο των σκοπών της, η δημιουργία εκθεσιακών-μουσειακών, εκπαιδευτικών-διαδραστικών χώρων, θερμοκοιτίδων, ανοικτών εργαστηρίων κ.α., η διοργάνωση εκδηλώσεων, εκθέσεων, ημερίδων, η έκδοση βιβλίων, περιοδικών κ.α. εντύπων καθώς και η εκπαίδευση και κατάρτιση του τοπικού πληθυσμού και ειδικότερα των ενασχολούμενων με τον πρωτογενή τομέα.
  • Στην επέκταση, διαχείριση και αξιοποίηση της υποδομής και του περιβάλλοντος της περιφέρειας Κρήτης
  • Στον σχεδιασμό, υλοποίηση, διαχείριση και αξιολόγηση ελληνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων με την κατάρτιση προτάσεων, υποβολή και προετοιμασία φακέλων για τη διασφάλιση χρηματοδοτήσεων και πόρων για ίδιο λογαριασμό ή και τρίτων φορέων και επιχειρήσεων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη της περιοχής.
  • Στη δημιουργία ειδικών ταμείων διαχείρισης κεφαλαίων ή πιστωτικών φορέων για την στήριξη των επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών εγχειρημάτων στη περιφέρεια Κρήτης.
  • Η επιτελικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα παροχή υπηρεσιών προς φορείς και επιχειρήσεις της περιφέρειας Κρήτης , η αξιοποίηση της περιουσίας των, η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων τους
  • Η ανάληψη κάθε μορφής πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο τη διαφύλαξη, προαγωγή και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την προγραμματισμένη ποιοτική τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Κρήτης.
  • Η κατάρτιση, εκπόνηση, συμμετοχή και εκτέλεση δράσεων κυκλικής οικονομίας.
  • Η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Φλεμετάκης Ευστράτιος (Πρόεδρος ): 6976212788

Πετραντωνάκη Μαρία (Διεύθυνση): 28213 40114

Email: Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ.ΑΕ: panetekae@gmail.com

Website: Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ.ΑΕ: www.panetaik.gr

Δ/νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, 2ος όροφος ,73134, Χανιά

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας