Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Περιφέρεια Κρήτης αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών, αλλά και οιωνδήποτε προσώπων επισκέπτονται τον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Για το λόγο αυτό έχει εκπονήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων προκειμένου να ενημερώσει τα ανωτέρω πρόσωπα σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης και κοινοποίησης των προσωπικών τους δεδομένων. Με βάση το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – Κανονισμός ΕΕ 2016/679 (στο εξής «ΓΚΠΔ»), που εφαρμόζεται από τις 25 Μαίου 2018, ως «προσωπικά δεδομένα» ορίζεται κάθε πληροφορία μέσω της οποίας είναι ταυτοποιήσιμο ή μπορεί να ταυτοποιηθεί ένα φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των δεδομένων»).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορά τον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης, που λειτουργεί υπό το όνομα χώρου: www.crete.gov.gr.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Όταν ο επισκέπτης/ χρήστης επισκέπτεται το δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης και εφ’ όσον αλληλεπιδρά με αυτόν ή κάνει χρήση των υπηρεσιών έκδοσης εγγράφων, είναι πιθανόν να συλλεχθούν τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • ΑΦΜ,
 • Όνομα,
 • Επώνυμο,
 • Πατρώνυμο,
 • Μητρώνυµο,
 • Έτος Γέννησης

Πέραν των ανωτέρω στοιχείων τα οποία συλλέγονται για τους λόγους επικοινωνίας με το χρήστη ή για την εκπλήρωση κάποιου αιτήματός τους και τα οποία είναι τα ελάχιστα δυνατά που απαιτούνται προς την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας, η Περιφέρεια Κρήτης προχωρά και στην παρακάτω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

-Διεύθυνση IP (IP address), η οποία αποδίδεται στην συσκευή με την οποία ο χρήστης συνδέεται στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης.

-Δεδομένα πλοήγησης εντός του «ιστοτόπου» μέσω της εγκατάστασης προγραμμάτων άντλησης δεδομένων τύπου «cookies».

-Χρονοσήμανση της χρήσης της «υπηρεσίας» (timestamp).

-Στοιχεία της συσκευής σύνδεσης (λειτουργικό σύστημα, λογισμικό φυλλομετρητή).

-Το σύνολο των στοιχείων τα οποία περιέχονται στο έγγραφο (αίτηση ή υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση) την οποία υποβάλλει ο «χρήστης».

Η Περιφέρεια Κρήτης δεν συλλέγει, ούτε επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ιδίως φυλετική ή εθνική καταγωγή, θρήσκευμα, δεδομένα υγείας κλπ.). Είναι όμως δυνατό να επεξεργάζεται ειδικές κατηγορίες δεδομένων, εφ’ όσον αυτά τα δεδομένα εισάγονται από τον ίδιο τον χρήστη στα πεδία «ελεύθερου κειμένου» των εγγράφων κατά την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως για παράδειγμα στην ηλεκτρονική αίτηση, ηλεκτρονική εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Περιφέρεια Κρήτης επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την άσκηση των προβλεπόμενων στο νόμο αρμοδιοτήτων του, τη συμμόρφωσή της με τις νόμιμες υποχρεώσεις της που απορρέουν από το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο, την εκπλήρωση καθηκόντων που εκτελούνται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί.

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται από τον παρόντα ιστότοπο για την εκπλήρωση των ακόλουθων σκοπών:

α) την εκπλήρωση του σκοπού λειτουργίας του ιστοτόπου, ήτοι στην παροχή των υπηρεσιών του στους χρήστες,

β) την παροχή πληροφόρησης αναφορικά με τις υπηρεσίες του ιστοτόπου και τον τρόπο λειτουργίας του και

γ) την εξαγωγή στατιστικών αναφορικά με τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ειδικότερα, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το δικτυακό τόπο και αποθηκεύονται σε οικεία βάση δεδομένων ή στο νέφος δεδομένων του Ελληνικού Δημοσίου (g-cloud), προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, δηλαδή για:

 • Ταυτοποίηση των «χρηστών» των ηλεκτρονικών υπηρεσιών όπως για παράδειγμα ηλεκτρονικής αίτησης ή ηλεκτρονικής δήλωσης ή εξουσιοδότησης.
 • Παροχή των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως της ηλεκτρονικής αίτησης, της ηλεκτρονικής δήλωσης και ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης.
 • Απρόσκοπτη λειτουργία του ιστοτόπου και των υπηρεσιών του.
 • Φιλική και εύκολη προς τον «χρήστη» λειτουργία του «ιστοτόπου».
 • Δημιουργία στατιστικών αναφορών και γραφημάτων για την παρακολούθηση του ιστοτόπου.
 • Οι πληροφορίες των στατιστικών αναφορών και γραφημάτων δεν εμπεριέχουν κανένα προσωπικό δεδομένο χρηστών, καθώς προκύπτουν από ανωνυμοποιημένες πληροφορίες.

Η Περιφέρεια Κρήτης συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρηστών αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Επιπλέον, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η Περιφέρεια Κρήτης δεν κοινοποιεί ούτε άλλως διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών τους δικτυακού τόπου σε τρίτους, χωρίς την συγκατάθεση του επισκέπτη / χρήστη, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους αποδέκτες για τη λειτουργία του ιστοτόπου και με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών επιταγών και προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές.

Τα τηρούμενα προσωπικά δεδομένα δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές Αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης εισαγγελικής ή άλλης Αρχής, ή διεξαγωγής τακτικής ανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης, η Περιφέρεια Κρήτης υποχρεούται να δώσει πρόσβαση στα σχετικά στοιχεία και να τα θέσει στη διάθεση της αιτούσας Αρχής.

Η Περιφέρεια Κρήτης δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η Περιφέρεια Κρήτης, συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση των προβλεπόμενων κατά ΓΚΠΔ δικαιωμάτων των Υποκειμένων ως προς τη χρήση του παρόντος ιστοτόπου και των υπηρεσιών του, εφόσον προσφέρεται εν προκειμένω δυνατότητα πραγματικής άσκησης, στο πλαίσιο λειτουργίας του. Ειδικότερα, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης προκειμένου να ενημερωθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργάζεται η Περιφέρεια Κρήτης, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους, το δικαίωμα διόρθωσης προκειμένου να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες και ελλείψεις των προσωπικών σας δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής προκειμένου, υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ, να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία της Περιφέρειας Κρήτης, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, το δικαίωμα στη φορητότητα προκειμένου να παραλάβετε τα δεδομένα σας σε ηλεκτρονική μορφή και να τα διαβιβάσετε σε τρίτον και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ανακαλώντας – εφ’ όσον είχε απαιτηθεί – την συγκατάθεσή σας, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε προ της ανάκλησης της συγκατάθεσης.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Περιφέρεια Κρήτης διασφαλίζει ότι τα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί καταχωρούνται σε μηχανογραφικά συστήματα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή προστασία των δεδομένων που καταγράφονται, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον. Επιπλέον, η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί και επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω μόνον για όσο διάστημα χρειάζεται για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί βάσει των όρων χρήσης της υπηρεσίας ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ «COOKIES»

O παρών δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί αρχεία τύπου «Cookies» με τήρηση της κείμενης νομοθεσίας. Τα «Cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο. Τα «Cookies» δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά οι προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν.

Τα «Cookies» βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός δικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Τα αρχεία τύπου «Cookies» που χρησιμοποιούνται στο δικτυακό τόπο δεν συλλέγουν πληροφορίες που να ταυτοποιούν τους χρήστες προσωπικά και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή των χρηστών. 

Τα στοιχεία που συλλέγουν τα «Cookies» μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του φυλλομετρητή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του δικτυακού τόπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο χρήστης και τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να βρίσκονται στο δικτυακό τόπο της Πύλης.

Ο παρών διαδικτυακός τόπος όπως και όλες οι ιστοσελίδες, για να λειτουργήσουν ομαλά και να εξυπηρετήσουν στο μέγιστο τον χρήστη, χρησιμοποιούν «cookies». Παρακάτω αναλύονται οι τέσσερις κατηγορίες που χρησιμοποιούνται:

Α) Αναγκαία: Τα απαραίτητα Cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

Β) Προτίμησης: Τα Cookies προτίμησης επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης.

Γ) Στατιστικά: Τα Cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να κατανοήσουν πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.

Τρόπος διαχείρισης και διαγραφής των «Cookies».

Τα μενού των περισσοτέρων προγραμμάτων περιήγησης (φυλλομετρητών –browsers) παρέχουν επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των «Cookies». Αναλόγως των επιλογών που δίνει στους χρήστες το πρόγραμμα περιήγησης, μπορεί ο χρήστης να επιτρέπει την εγκατάσταση «Cookies», να απενεργοποιεί / διαγράφει τα ήδη υπάρχοντα «Cookies» ή να ειδοποιείται κάθε φορά που λαμβάνει «Cookies». Οδηγίες για τη διαχείριση και διαγραφή των Cookies βρίσκονται συνήθως εντός του μενού «Help», «Tools» ή «Edit» του εκάστοτε προγράμματος περιήγησης. Επίσης, ο χρήστης μπορεί να βρει πιο λεπτομερή καθοδήγηση στο www.youronlinechoices.com/gr, όπου επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων «Cookies» στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.

Ο χρήστης πρέπει να λάβει υπ’ όψιν, ότι, σε περίπτωση που απορρίψει ή απενεργοποιήσει τα Cookies του δικτυακού τόπου, η λειτουργικότητα των ιστοσελίδων ενδέχεται εν μέρει να απολεσθεί. Επίσης, απενεργοποιώντας ένα «Cookie» ή μια κατηγορία «Cookies», δεν διαγράφεται το αντίστοιχο αρχείο από το πρόγραμμα περιήγησης. Μια τέτοια ενέργεια θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον χρήστη, τροποποιώντας τις εσωτερικές λειτουργίες του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιεί.

Επικοινωνία

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Περιφέρειας Κρήτης αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@crete.gov.gr, για την υποβολή οποιουδήποτε ερωτήματος αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Περιφέρεια Κρήτης θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Eάν εξαιτίας της πολυπλοκότητας ή του πλήθους των αιτημάτων, αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, η προθεσμία επεκτείνεται για άλλους δύο μήνες κατόπιν ενημέρωσής σας.

Σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση ή θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  στο contact@dpa.gr.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας