RIS3Crete

Η Περιφέρεια Κρήτης ξεκίνησε την υλοποίηση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3Crete), μέσα από την οποία επιδιώκει να προωθήσει το μετασχηματισμό της περιφερειακής οικονομίας, με την αναζωογόνηση παραδοσιακών και αναδυόμενων τομέων και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών δυνατοτήτων.

Η στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης εστιάζει σε 4 πυλώνες: Αγροδιατροφή, Τουρισμός – Πολιτισμός, Περιβάλλον – Ενέργεια και Γνώση και επιδιώκει άμεση και αποτελεσματική διάθεση πόρων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», που ανέρχονται συνολικά σε 59.056.686,00 € για τους 4 πυλώνες, καθώς και διεκδίκηση λοιπών χρηματοδοτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα.

Στόχος

Στόχος της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete) είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της έρευνας/καινοτομίας, με την κατάθεση-συζήτηση-επεξεργασία καινοτόμων προτάσεων, αναφορικά με τις παραπάνω δράσεις. Κεντρική επιδίωξη της διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης είναι η αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών (προϊόντων και διεργασιών) και όχι η απλή αναπαραγωγή ήδη υπαρχόντων καθώς και η εστίαση σε περιορισμένο αριθμό στρατηγικών επιλογών που διαθέτουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και εξαγωγών ή καλύπτουν σημαντικά κενά στο τομέα παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Επιδιώξεις

Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Κρήτης επιδιώκει:

 • την ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού συμπλέγματος με προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενδυνάμωση των εξαγωγικών κλάδων και ανάδειξη της αξίας της κρητικής διατροφής, η οποία αποτελεί άϋλη πολιτιστική κληρονομία της Κρήτης.
 • την εδραίωση του πολιτιστικού – τουριστικού συμπλέγματοςως ανταγωνιστικού, με στοιχεία μοναδικότητας και αυθεντικότητας στο διεθνή χώρο
 • τον περιορισμό της εξάρτησης της Κρήτης από συμβατικές μορφές ενέργειας
 • την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρωντου νησιού
 • τηναξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η θάλασσα
 • την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτωνκαι δραστηριοτήτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού διεθνούς εμβέλειας που θα εδράζονται και θα αξιοποιούν τον εκπαιδευτικό ιστό της Κρήτης
 • την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτωνυψηλής προστιθέμενης αξίας σε αναδυόμενους τομείς που θα εδράζονται και θα αξιοποιούν τον ερευνητικό ιστό της Κρήτης

Προτεραιότητες

Από την ανάλυση του συστήματος καινοτομίας της περιφέρειας Κρήτης , αναδεικνύονται τέσσερα συμπλέγματα τομέων / κλάδων, προτεραιότητες της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Κρήτη. Αυτά είναι:

 • Το αγροδιατροφικό σύμπλεγμα
 • Το πολιτιστικό – τουριστικό σύμπλεγμα
 • Το περιβαλλοντικό σύμπλεγμα και
 • Το σύμπλεγμα της γνώσης

 Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης

 Για τους 4 τομείς προτεραιότητας δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχες  πλατφόρμες καινοτομίας, οι οποίες προωθούν την διαδικασία  επιχειρηματικής ανακάλυψης (entrepreneurial discovery), που αποτελεί τον σύγχρονο τρόπο προσέγγισης  του αναπτυξιακού σχεδιασμού, δηλ. μία επαναληπτική διαδραστική διαδικασία διαβουλεύσεων κατά τη διάρκεια της οποίας τα εμπλεκόμενα μέρη αναλύουν, σχεδιάζουν, και προσαρμόζουν τις επενδυτικές και τεχνολογικές στρατηγικές, ανάλογα με το εξελισσόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον και τις τάσεις της αγοράς (bottom up διαδικασία), με κύριους στόχους  :

 • Την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ ατόμων με επαρκή εργασιακή/ επιχειρηματική και ερευνητική εμπειρία
 • Την υιοθέτηση κοινής στρατηγικής και εργαλείων
 • Την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτομιών όλων των τύπων
 • Την ανάδειξη κατάλληλων τρόπων αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας
 • Την σύνδεση του τοπικού παραγωγικού δυναμικού με συστήματα παραγωγής γνώσης για τη δημιουργία αλυσίδων παραγωγής αυξημένης προστιθέμενης αξίας.

Με την διεργασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης θα προκύψουν:

 • Κατάλογος ώριμων έργων & προτάσεων για εστιασμένες παρεμβάσεις και εξειδικευμένες δράσεις.
 • Συναντίληψη των εμπλεκόμενων φορέων που έχουν ενεργό ρόλο στον τομέα τους με τη συμμετοχή & τη κινητοποίηση τους.
 • Επιβεβαίωση & ενίσχυση των τοπικών δυνατοτήτων και πλεονεκτημάτων.
 • Πλαίσιο συνεργειών/συμπράξεων επιχειρηματιών και φορέων.
 • Προσανατολισμός των προσκλήσεων από την ΕΥΔ ΕΠ «ΚΡΗΤΗ 2014-2020» & άλλες Αρχές.

H RIS3Crete διοικείται σε επιτελικό επίπεδο από τον Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο  και το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ), ενώ σε εκτελεστικό επίπεδο από τη Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΔΙΑΠ) της Περιφέρειας Κρήτης.

Συντονίστρια RIS3 Crete η κ. Δασκαλάκη Χρυσή
Αναπληρώτρια Συντονίστρια RIS3Crete η κ. Κατίκα Φωτεινή

Επικοινωνία: http://ris3.crete.gov.gr/contact/

Περισσότερες Πληροφορίες στον ιστοχώρο του RIS3Crete   http://ris3.crete.gov.gr

Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας