Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΝΕΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Οι αιρετές περιφέρειες, σχετικά νέος θεσμός, λειτουργούν μέσα σ’ ένα περιβάλλον, στο οποίο οι κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις χαρακτηρίζονται από υψηλούς ρυθμούς αλλαγών και μεταβλητότητα. Το σύγχρονο περιβάλλον λειτουργίας των ΟΤΑ είναι πολύπλοκο και κυριαρχείται από την εξάπλωση των νέων τεχνολογιών.

Η περιφέρεια , ως ένας οργανισμός, για να ανταποκριθεί στα σύνθετα προβλήματα, πρέπει να είναι ευέλικτη, εύκολα προσαρμόσιμη στις αλλαγές, δικτυωμένη με άλλους οργανισμούς και να αφομοιώνει και να μετασχηματίζει τις πληροφορίες και γνώσεις σε καινοτόμες δράσεις.

Ο εκσυγχρονισμός της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) προβάλλει ως αδήριτη ανάγκη. Από το γραφειοκρατικό μοντέλο οργάνωσης, πρέπει να περάσουμε σε συστήματα σύγχρονης οργάνωσης, που διακρίνονται για την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα τους. Μετά από πολλή συζήτηση και εργασία με όλα τα στελέχη της Δ/νσης Οργάνωσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και τη διαρκή υποστήριξη της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχεδιάσαμε και εφαρμόζουμε ένα σύγχρονο σύστημα εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της Περιφέρειας Κρήτης, το οποίο προσδιορίζεται από τις αρχές του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Το σύστημα αυτό διαπερνάται από τις παρακάτω αντιλήψεις & απόψεις :

 • Ο προσανατολισμός της περιφέρειας εστιάζεται προς τον πολίτη, ο οποίος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται τόσο ως χρήστης των παρεχομένων υπηρεσιών , αλλά και ως πολίτης.
 • Ο προσανατολισμός της περιφέρειας αφορά τις συνολικές και τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας.
 • Ο προσανατολισμός της περιφέρειας στοχεύει προς το ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον, έτσι ώστε να προσαρμόζεται στις σύγχρονες εξελίξεις, να αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται αλλά και να προσπαθεί να υπερβεί τους περιορισμούς που τίθενται.

Η διαδικασία και η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της περιφέρειας συνδέεται και επηρεάζεται από τρία κύρια προβλήματα και συγκεκριμένα:

1.Το πολιτικό/ κοινωνικό και το ιδεολογικό/ πολιτισμικό πρόβλημα της οργανωτικής παρέμβασης, δηλαδή της εισαγωγής καινοτομιών σ’ ένα σύστημα σφιχτό με παγιωμένες αντιλήψεις και αξίες.

 1. Το τεχνικό ζήτημα της ολοκληρωμένης και συνολικής παρέμβασης σε όλους τους τομείς( προγραμματισμός, λειτουργίες, ανθρώπινο δυναμικό και δομές).
 2. Την αλληλεξάρτηση των δύο προηγούμενων προβλημάτων.

Η οργανωτική ανάπτυξη της περιφέρειας είναι σύνθετη διαδικασία. Δεν αρκούν μόνο, η σύνταξη ενός σύγχρονου και καλού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ( ΟΕΥ), τον οποίο καταρτίσαμε πρόσφατα, ούτε μερικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Θέματα που πιέζουν για τον οργανωτικό και τον  λειτουργικό εκσυγχρονισμό της Περιφέρειας Κρήτης μπορεί να είναι:

 • Το ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό πλαίσιο, που στη βάση της εταιρικής σχέσης συγχρηματοδοτεί προγράμματα επαρκώς τεκμηριωμένα και μεσοπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα.
 • Τα οξυμένα και σύνθετα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά περιφερειακά προβλήματα στα οποία η περιφέρεια πρέπει να ανταποκριθεί σχεδιάζοντας κατάλληλες δράσεις.
 • Η διάδοση νέων τρόπων λειτουργίας και διαχείρισης της παραγωγής με τη χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Το ανθρώπινο δυναμικό και οι αντιλήψεις τους.

Επομένως , σε συνέχεια όλων αυτών ένας νέος και σύγχρονος τρόπος λειτουργίας και οργάνωσης της περιφέρειας απαιτεί:

 • Εγγύτητα με τον πολίτη. Ανταπόκριση στις τοπικές ανάγκες.
 • Αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών , από το συνεχώς μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον.
 • Πλήρη ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων.
 • Συνεχή αξιολόγηση της δράσης και διαμόρφωση νέων στρατηγικών και πολιτικών.
 • Διεπιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων.
 • Επιλογή ανοιχτών και ευέλικτων μορφών οργάνωσης και συμμετοχικών τρόπων διοίκησης.

Η πολυπλοκότητα των τοπικών υποθέσεων , τις οποίες καλείται η περιφερειακή αυτοδιοίκηση να ασκήσει , επιβάλλουν την υιοθέτηση της αρχής της ανοικτής διοίκησης. Η συνολική λειτουργία των υπηρεσιών της περιφέρειας, πρέπει να επικεντρώνεται στο να καταστήσει τον πολίτη συμμέτοχο και ενήμερο για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Όργανα, εργαλεία και διαδικασίες που έχουμε θεσμοθετήσει και σχεδιάσει και υιοθετούμε, προκειμένου να στρέψουμε το διοικητικό μηχανισμό της Περιφέρειας προς την εξυπηρέτηση του πολίτη , εξασφαλίζοντας τόσο την ποιότητα, όσο και την αποδοτικότητα των λειτουργιών μας είναι:

 • Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών λειτουργίας.
 • Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
 • Η υιοθέτηση προδιαγραφών ποιότητας για όλες τις υπηρεσίες .
 • Η διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των πολιτών, σε τακτική βάση.
 • Η δημοσιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών , μέσω προγραμμάτων δημοσιότητας.
 • Τα πρότυπα/ στόχοι παραγόμενου έργου.
 • Η περιγραφή θέσεων εργασίας.
 • Η Διοίκηση Μέσω Στόχων.
 • Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.
 • Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α)
 • Η σύσταση και λειτουργία Αυτοτελούς Γραφείου Ακεραιότητας.
 • Η εκλογή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης.
 • Η λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου στις Υπηρεσίες της Περιφέρειας.
 • Η δημιουργία πρότυπων σχεδίων εγγράφων και πράξεων της Περιφέρειας Κρήτης.
 • Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού της. Περιφέρειας.
 • Η σύνταξη κανονισμών ρύθμισης των σχέσεων με τους πολίτες.
 • Η λήψη μέτρων ουσιαστικοποίησης της συμμετοχής των πολιτών και της διαδικασίας λήψης των αποφάσεων.
 • Η υιοθέτηση μέτρων αύξησης του κοινωνικού ελέγχου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης

Διοίκησης & Οργάνωσης  
Ζαχαρίας  Εμμ. Δοξαστάκης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας