Πρότυπα σχέδια εγγράφων και πράξεων των οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης

Οι Περιφέρειες ασκούν διοικητική εξουσία εντός συγκεκριμένων γεωγραφικών ορίων. Είναι φορείς δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και απολαμβάνουν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας.

Η παραγωγή και προσφορά στους κατοίκους αγαθών και υπηρεσιών από τις Περιφέρειες αποτελεί σήμερα μια από τις πιο βασικές τους δραστηριότητες.

Με την παρούσα έκδοση παρουσιάζονται οι κυριότερες ενέργειες, με σχέδια εντύπων, που αφορούν τη διαχείριση του προσωπικού των υπαλλήλων της Περιφέρειας, όπως προβλέπονται από τις συγκεκριμένες διατάξεις νόμων, προκειμένου να εξοικονομηθεί χρόνος, να αποφεύγονται τυχόν λάθη και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του νομικού προσώπου της Περιφέρειας.

Η προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί στο μέλλον σε τομείς όπως, αρμοδιότητες, οικονομική διαχείριση και εκτέλεση έργων των ΟΤΑ β΄ βαθμού.

Επιδίωξή μας είναι, το έργο που έχετε στα χέρια σας να προσφέρει βοήθεια για τη σωστή σύνταξη εγγράφων και την άρτια έκδοση διοικητικών πράξεων των οργάνων της Περιφέρειας Κρήτης, ώστε να αναβαθμιστεί το κύρος του θεσμού, να βοηθηθούν οι υπηρεσίες και οι αιρετοί, αλλά κυρίως να βοηθηθούν οι πολίτες με την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Προηγούμενο Ανακοίνωση έναρξης 5ου α’ γενικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στον Δήμο Σητείας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας