Περιφερειακό Συμβούλιο

Προεδρείο

Το περιφερειακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο το συμβούλιο σε επιτροπή του.

To περιφερειακό συμβούλιο είναι αρμόδιο ιδίως για:

 • Την έγκριση και παρακολούθηση του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας,
 • Την έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την κείμενη νομοθεσία,
 • Την έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού της περιφέρειας,
 • Την επιβολή τελών, εισφορών και δικαιωμάτων,
 • Την απαλλοτρίωση ακινήτων,
  (Με την παρ. 1 του άρθρου 140 του Ν. 4070/12, ΦΕΚ-82 Α/10-4-12, ορίζεται ότι : “1. Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως της παραγράφου ε΄ του άρθρου 163 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων ακινήτων για έργα αρμοδιότητάς της Περιφέρειας είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο”).
 • Την εκποίηση, ανταλλαγή και δωρεά ακινήτων, καθώς και τη σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων,
  [Αρχή Τροποποίησης]ζ) την αγορά, παραχώρηση χρήσης, μίσθωση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων, – ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΗΠΕΡ. Ζ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 21 ΤΟΥ Ν. 4071/12, ΦΕΚ-85 Α/11-4-12 [Τέλος Τροποποίησης]
 • Τη σύναψη δανείων,
 • Την έγκριση του κανονισμού των εργασιών του, του κανονισμού των εργασιών της οικονομικής επιτροπής και των επιτροπών του άρθρου 164, καθώς και του οργανισμού των υπηρεσιών της περιφέρειας,
 • Την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων προσωπικού της περιφέρειας,
 • Το πρόγραμμα των εκτελεστέων έργων και προμηθειών,
 • Τη σύσταση επιτροπών στις οποίες μεταβιβάζει αρμοδιότητές του κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου.
 • [Αρχή Τροποποίησης]«2. Μέλη του περιφερειακού συμβουλίου συμμετέχουν στη διοίκηση κληροδοτήματος με έδρα την περιφερειακή ενότητα στην οποία εκλέγονται, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την πράξη σύστασής του ή κατ’ άλλο νόμιμο τρόπο, η συμμετοχή μελών του νομαρχιακού συμβουλίου της καταργούμενης με τον παρόντα νόμο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.» – ΠΡΟΣΘ. ΠΑΡ.2 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 163 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘ. 78 ΤΟΥ Ν. 4182/13, ΦΕΚ-185 Α/10-9-13 – ΙΣΧΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν. 4182/13 ΣΤΗΝ ΕτΚ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 10-9-13) [Τέλος Τροποποίησης]
Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας