Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ)

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης  (ΠΣΕΚ-Κ) θεσπίστηκε με το Ν.4310/2014 και ισχύει όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4386/2016 άρθρο 10 ως όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ).

Συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 258031/22-12-2016 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης και συνέταξε τον  Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 2020/13-10-2017).

Το ΠΣΕΚ-Κ εκπονεί τη Στρατηγική και το Σχέδιο Δράσης του αρχικά για την περίοδο 2018-2019 που υιοθετεί το όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου της Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 2014-2020 για μια «Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη», που:

  • Επιδιώκει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η καινοτομία και η επιστημονική γνώση, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εδραιωμένων κλάδων, αλλά και τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της Κρήτης προς την κατεύθυνση νέων αναδυόμενων τομέων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Αντιμετωπίζει σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα και προκλήσεις της Κρήτης με όρους βιώσιμης ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η καινοτομία και η επιστημονική γνώση.

Η Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Κρήτης (RIS3Crete) η οποία αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη της καινοτομίας και την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Κρήτης, επιδιώκει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που υφίστανται για:

  • Την ανασυγκρότηση του αγροδιατροφικού συμπλέγματος
  • Την εδραίωση του πολιτιστικού – τουριστικού συμπλέγματος ως ανταγωνιστικού, με στοιχεία μοναδικότητας και αυθεντικότητας στο διεθνή χώρο.
  • Τον περιορισμό της εξάρτησης της Κρήτης από συμβατικές μορφές ενέργειας.
  • Την ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων του νησιού.
  • Την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η θάλασσα.
  • Την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και παραγωγικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε αναδυόμενους τομείς που θα εδράζονται και θα αξιοποιούν τον ερευνητικό ιστό της Κρήτης.

Ο κύριος ρόλος του ΠΣΕΚ-Κ είναι να υποστηρίξει την υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ και τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete). Η υποστήριξη αυτή παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ότι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

Το ΠΣΕΚ-Κ καταρτίζει το Στρατηγικό Θεματολόγιο Καινοτομίας (ΣΘΚ), το οποίο εγκρίνεται από τον Περιφερειάρχη και αποτελεί το έγγραφο πολιτικής του ΠΣΕΚ-Κ που περιγράφει τους τομείς προτεραιότητας του για πρωτοβουλίες του ΠΣΕΚ-Κ, οι οποίες υποστηρίζουν δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας, εκπαίδευσης και συνεργασίας μεταξύ φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Το ΠΣΕΚ-Κ, στο πλαίσιο του ρόλου του στην υποστήριξη της καινοτομίας, στοχεύει να υποστηρίξει την υλοποίηση της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης, με διάφορες δράσεις.

Σύνθεση

Το ΠΣΕΚ-Κ αποτελείται από 11 μέλη, τα οποία επιλέχθηκαν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος 4386/2016 με 4ετή θητεία.

Το Συμβούλιο έχει εκλέξει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.

Οι σκοποί, η σύνθεση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του ΠΣΕΚ-Κ καθορίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του, ο οποίος έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2020/13-10-2017.

Το Συμβούλιο, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του υποστηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας, καθώς και από Ομάδες Εργασίας που ορίζονται – μετά από σχετική εισήγησή του – με απόφαση του περιφερειάρχη.

Το ΠΣΕΚ-Κ αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Στεφανίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Πληροφορικής – ΙΤΕ.
Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Καθαράκης, Διευθυντής ΚΕΚ Τεχνικών Σχολών Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
Γραμματέας: Κατερινάκης Θεόδωρος, Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και Επιστημονικών Εταιρειών
Αναπληρωτής Γραμματέας:  Εμμανουήλ Τσικνάκης Καθηγητής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (ΤΕΙ Κρήτης) – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, Συνεργαζόμενο μέλος ΕΠ του Ινστιτούτου Πληροφορικής – ΙΤΕ.

Μέλη:

Γεώργιος Αλεξάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης, Αντιπεριφερειάρχης.
Νικόλαος Ζωγραφάκης, Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης.
Μάρκος Παπαγεωργίου, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης – Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Διευθυντής Εργαστηρίου Δυναμικών Συστημάτων και Προσομοίωσης.
Αντώνιος Μαγουλάς, 
Ερευνητής Α΄ Βαθμίδας – Διευθυντής Ινστιτούτου Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ), Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΕΛΚΕΘΕ.
Μωϋσής Μυλωνάς, 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα Βιολογίας, Διευθυντής Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Κρήτης.
Νικόλαος Πελεκάνος, 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης – Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών.
Ανδρέας Ντούλης, 
Μέλος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) – Παράρτημα Κρήτης.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας