Οργανωτική Δομή

Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης υποστηρίζεται από το
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης.

Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης

Το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης έχει αρμοδιότητα τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του ως Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

Το Τμήμα υποστηρίζει τον Γενικό Διευθυντή ιδίως στο έργο συντονισμού και εποπτείας των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων, στη σύνταξη σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων, στη σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείμενες οργανικές μονάδες, στην οργάνωση της επικοινωνίας με τις υπηρεσίες και το κοινό, καθώς και στην εν γένει παροχή γραμματειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.

 • Διεύθυνση Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Οικονομικού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Λασιθίου.
 • Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Ρεθύμνης.
 • Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Χανίων, με έδρα τα Χανιά και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Χανίων.
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Οργανόγραμμα

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Εξασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα και των περιφερειακών υπηρεσιών του.
 • Διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης.
 • Βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της.

Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων

 • Καθορισμός της στρατηγικής υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας.
 • Μέριμνα για την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού.
 • Τεχνική υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας.
 • Σχεδιασμός της πολιτικής ασφάλειας των συστημάτων και μέριμνα για την ακεραιότητα των πληροφοριακών Δεδομένων.
 • Διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων διοίκησης.
 • Υποστήριξη της εθνικής υποδομής της ψηφιακής υπογραφής.
 • Σχεδιασμός και εκτέλεση έργων πληροφορικής με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου οικονομικού πόρου, όπως ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.
 • Ανάπτυξη και συντήρηση του διαδικτυακού τόπου του φορέα.
 • Διαχείριση της λειτουργίας του εσωτερικού τοπικού δικτύου και υποστήριξη της απρόσκοπτης εξωτερικής του επικοινωνία με το διαδίκτυο.

Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων

 • Συντονισμός και εποπτεία της απρόσκοπτης επικοινωνίας και της εύρυθμης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις περιφερειακές υπηρεσίες.
 • Κατάρτιση των αναγκαίων λειτουργικών προτύπων των περιφερειακών υπηρεσιών.
 • Τεχνική υποστήριξη των χρηστών των αποκεντρωμένων συστημάτων και μέριμνα για την κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους.
 • Εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών για την αποτελεσματική λειτουργία των αποκεντρωμένων συστημάτων.

Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτύου στον πολίτη.
 • Οργάνωση και αναπαράσταση πληροφορικών δεδομένων της περιφέρειας που είναι αναγκαία ή ζητούνται από άλλους δημόσιους φορείς για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μίας στάσης στον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
 • Συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες διευθύνσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, μέσω των οποίων παρέχονται προβλεπόμενες από το νόμο υπηρεσίες και παροχές προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

Τμήμα Διαδικτυακής Παρουσίας

Ανάρτηση όλων των ατομικών και κανονιστικών πράξεων της Περιφέρειας στο διαδίκτυο, για τη διαφάνεια και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις πράξεις των οργάνων της Περιφέρειας, στο πλαίσιο και της διαδικασίας του ν. 3861/2010 (Α΄112).


Τμήματα Πληροφορικής Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης & Χανίων

Επικοινωνία και εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Χανιά: 28213 40218, 40146, 7, 8
Ρέθυμνο: 28313 40728
Ηράκλειο: 2813 412420, 430, 440, 426
Λασίθι: 28413 40428

Email: itcrete@crete.gov.gr


Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Διεύθυνση Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας ανάγονται ιδίως στον σχεδιασμό και τον συντονισμό δράσεων για το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την εισήγηση οργανωτικών μέτρων που είναι αναγκαία για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
 • Επίσης, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη διαχείριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Περιφέρειας και τα ζητήματα απλούστευσης διαδικασιών.

 

Τμήμα Οργάνωσης και Συντονισμού

 • Είναι αρμόδιο ιδίως για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
 • Επίσης οφείλει να εντοπίζει βέλτιστες πρακτικές, να εφαρμόζει πιλοτικά σχέδια και να συντάσσει Οδηγό του Πολίτη σύμφωνα με την πολιτική της Περιφέρειας σε θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη.

 

Τμήμα Σχεδιασμού

 • Το Τμήμα Σχεδιασμού είναι αρμόδιο ιδίως για την οργάνωση και τον σχεδιασμό δράσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη .
 • Επίσης, μεριμνά για τη συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των αναγκαίων στοιχείων με σκοπό τη σύνταξη του Απολογισμού Δράσης της Περιφέρειας.
 • Είναι αρμόδιο ιδίως για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και την εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών για την υλοποίηση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, της Διοίκησης Μέσω Στόχων και της Στοχοθεσίας.

 

Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών & Συστημάτων Ποιότητας

 • Το Τμήμα έχει υποχρέωση να επικοινωνεί με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, να σχεδιάζει, να βελτιώνει και να υποστηρίζει την εφαρμογή των διαδικασιών, καθώς και να υποβάλλει προτάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ως αποτέλεσμα των ανωτέρω διαδικασιών.
 • Οφείλει να εφαρμόζει την πολιτική της Περιφέρειας σε θέματα καινοτόμων διοικητικών διαδικασιών που περιλαμβάνουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη διοικητική δράση.

 

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων & Εκπαίδευσης

Είναι αρμόδιο για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών της Περιφέρειας, την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης των υπαλλήλων, ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία και με τους δημόσιους και αυτοδιοικητικούς αρμόδιους φορείς, αλλά και με ιδιωτικούς φορείς για εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και για την αξιολόγηση των προγραμμάτων και της αποτελεσματικότητάς τους.


 

Τμήμα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

 • Είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την εξασφάλιση του προσανατολισμού της Περιφέρειας προς τους πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και ως πολίτες.
 • Είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των πολιτών σε τακτική βάση, τη δημοσιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, με προγράμματα δημοσιότητας, τον καθορισμό χώρων υποδοχής των πολιτών και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησής τους, την εφαρμογή της πολιτικής της Περιφέρειας σε θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη, τη σύνταξη κανονισμών ρύθμισης των σχέσεων με τους πολίτες κ.α

 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

2813400305, 2813400306

Διεύθυνση Διοίκησης & Ανθρωπίνου Δυναμικού

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας, στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών αυτών για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους.
 • Επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, στη διαχείριση όλων των θεμάτων διοίκησης προσωπικού, καθώς και στα θέματα σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών και τέλος στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.

 

Τμήμα Προσωπικού

Αρμόδιο ιδίως για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Περιφέρειας και εκδίδει τις σχετικές πράξεις για το προσωπικό αυτό, για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου καθώς και όλες τις ατομικές πράξεις που αφορούν το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.


 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 • Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο ιδίως να μεριμνά για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες, καθώς και για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και των συσκευών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, ενώ μεριμνά και για την εκποίηση όσων χαρακτηρίζονται ως άχρηστες ή ακατάλληλες. Επίσης, υποστηρίζει τις υπηρεσίες της Περιφέρειας κατά τη στέγαση ή μεταστέγασή τους και είναι αρμόδιο για τις παροχές κοινής ωφέλειας της Περιφέρειας, ενώ μεριμνά και για την κίνηση και τη συντήρηση των οχημάτων.
 • Επιπροσθέτως, είναι αρμόδιο και για θέματα σύστασης δικαιοπραξιών.

 

Τμήμα Γραμματείας

 • Οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του κεντρικού πρωτοκόλλου, καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της Περιφέρειας, πλην των υπηρεσιών που έχουν ιδιαίτερο τμήμα γραμματείας.
 • Διακίνηση της αλληλογραφίας της Περιφέρειας.
 • Επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
 • Χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Ηράκλειο: 2813 400 368

Διεύθυνση Οικονομικού

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης.
 • Καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας.
 • Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων.
 • Πληρωμή κάθε είδους δαπάνης.
 • Λογιστική και ταμειακή διαχείριση.
 • Εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων.
 • Κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

 

Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

 • Συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στη σύνταξη του απολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων και στη μελέτη της δανειοληπτικής δυνατότητας της Περιφέρειας.
 • Εκκαθάριση και εντολή δαπανών, από της εκδόσεως της κανονιστικής πράξεως της παρ. 12 του άρθρου 268 του ν.3852/2010 και μέχρι της εκδόσεως αυτής, για τη συγκέντρωση και έλεγχο των δικαιολογητικών των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προώθησης αυτών στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και εφόσον απαιτείται στα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, όσο και των συμβάσεων που υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο αυτού.
 • Έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής, για την παρακολούθηση της απόδοσής τους, τον έλεγχο όλων των συμβάσεων οικονομικού αντικειμένου, καθώς και την τήρηση δικαιολογητικών, αρχείων και βιβλίων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

Τμήμα Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος

 • Την τήρηση των απαιτούμενων από τον νόμο λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Τις συμφωνίες λογαριασμών Γενικής Λογιστικής με το Απλογραφικό Σύστημα παρακολούθησης.
 • Την παρακολούθηση και συγκέντρωση στατιστικών και λοιπών στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, με βάση τη Γενική Λογιστική και συμφωνία με τα αποτελέσματα του Δημόσιου Λογιστικού.
 • Την παροχή οδηγιών για θέματα που αφορούν στην ορθή λογιστική καταχώριση και απεικόνιση στο πληροφοριακό σύστημα, συμφωνία και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΚΕΠΥΟ), συμφωνίες υπολοίπων προμηθευτών για το σύνολο του φορέα.

 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

 • Διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, την τήρηση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
 • Έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών/χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
 • Έκδοση και τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημοσίων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
 • Διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
 • Έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και την έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.

 

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

 • Διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων.
 • Διενέργεια των πληρωμών και της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη
 • Είσπραξη όλων των εσόδων και την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης και αφορούν την περιφερειακή ενότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, τηρεί το φυσικό ταμείο και διενεργεί τις χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες.

Σχετικά έγγραφα:

Προϋποθέσεις Είσπραξης Τιμολογίου Προμηθευτών ή ΤΠΥ

Για όλα τα έγγραφα του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, εδώ


 

Τμήμα Προμηθειών

 • Κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας και τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, ή πλείονες της μίας των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων.
 • Διεξάγει τη διαδικασία εξεύρεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στην περίπτωση πρόθεσης της Περιφέρειας να συνομολογήσει δάνειο.
 • Μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων.
 • Τηρεί Αποθήκη προμηθευομένων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας

 • Μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την περιφερειακή ενότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας.
 • Επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοσή τους.
 • Επιμελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων.
 • Προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία και τηρεί τα προβλεπόμενα με το αντικείμενό του αρχεία και βιβλία.

 

Τμήμα Μισθοδοσίας

 • Εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, καθώς και της αντιμισθίας, των εξόδων κίνησης και των αποζημιώσεων από τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις των αιρετών οργάνων όλης της Περιφέρειας.
 • Μεριμνά για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, τηρεί σχετικά αρχεία και εκδίδει κάθε μορφής βεβαίωση μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων και συντάσσει τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Ηράκλειο: 2813 400331


 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού Περιφερειακών Ενοτήτων

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών κάθε περιφερειακής ενότητας.
 • Έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού.
 • Έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας.
 • Άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών.
 • Καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας.
 • Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων.
 • Πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση.
 • Εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού.
 • Εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας.
 • Τήρηση των απαιτούμενων αρχείων βιβλίων και στοιχείων.

 

Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

 •  Όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας.
 • Έκδοση των σχετικών ατομικών πράξεων για το προσωπικό, για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου.
 • Εκκαθάριση μισθοδοσίας των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.
 • Μέριμνα για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων.
 • Τήρηση σχετικών αρχείων και έκδοση κάθε μορφής βεβαίωση μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Σύνταξη δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.

 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

 • Εκκαθάριση και εντολή δαπανών, από της εκδόσεως της κανονιστικής πράξεως της παρ. 12 του άρθρου 268 του ν.3852/2010 και μέχρι εκδόσεως αυτής, για τη συγκέντρωση και έλεγχο των δικαιολογητικών των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και προώθησης αυτών στην οικεία Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και εφόσον απαιτείται στα οικεία αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, όσο και των συμβάσεων που υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο αυτού.
 • Έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής, καθώς και για την παρακολούθηση της απόδοσής τους.
 • Μελέτη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την περιφερειακή ενότητα και επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοσή τους.
 • Επιμελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων.
 • Προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία της περιφερειακής ενότητας και τηρεί τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά, αρχεία και βιβλία.

 

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

 • Διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων της περιφερειακής ενότητας.
 • Διενέργεια των πληρωμών και της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη.
 • Είσπραξη όλων των εσόδων και την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης.
 • Τήρηση του φυσικού ταμείου της περιφερειακής ενότητας και διενεργεί τις χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες.

 

Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας

 • Διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας.
 • Μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων.
 • Τηρεί Αποθήκη προμηθευομένων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Τμήμα Γραμματείας

 • Οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλλου καθώς και του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, πλην των υπηρεσιών οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερο τμήμα γραμματείας.
 • Διακίνηση της αλληλογραφίας της περιφερειακής ενότητας.
 • Επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας πολίτες καθώς και για τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Χανιά: 28213 40110
Ρέθυμνο: 28313 40740
Άγιος Νικόλαος: 28410 22001


 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα

Γεν. Δ/νση Αναπτ. Προγραμματισμού
 

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους, που ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας, καθώς και στον συντονισμό της προώθησης των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών στόχων, του επιχειρησιακού προγραμματισμού, της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων της Περιφέρειας.

Επίσης, είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία και συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

 • Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ανάγονται ιδίως στην περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική, στην προώθηση και υλοποίηση των περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών στόχων και στην παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας αναφορικά με την επιχειρηματικότητα, έρευνα και καινοτομία, την εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων παροχής κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις, τις ευρωπαϊκές, διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες, καθώς και την επεξεργασία και τεκμηρίωση στοιχείων.


 

Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Στο Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας υπάγονται ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και η προώθηση των περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών στόχων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων για την επιχει-
  ρηματικότητα και καινοτομία.
 • Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής στο επίπεδο της Περιφέρειας για την επιχειρηματικότητα και καινοτομία.
 • Ο συντονισμός και υλοποίηση πολιτικών και στρατηγικών σχεδίων σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, σε θέματα επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας.
 • Η διατύπωση προτάσεων και μέτρων πολιτικής προς τους αρμόδιους φορείς για την επιχειρηματικότητα, έρευνα και καινοτομία καθώς και τη διασύνδεσή τους, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Η συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, διαχειριστικές αρχές, παραγωγικούς κλάδους, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, σε περιφερειακό, εθνικό,
  ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Την ανάπτυξη και υλοποίηση διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης και διασύνδεσης των επιχειρήσεων με την έρευνα και γνώση των ακαδημαϊκών,
  ερευνητικών ιδρυμάτων.
 • Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεωγραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, έρευνα και καινοτομία όλων των τύπων.
 • Η άσκηση καθηκόντων εφαρμογής ως Δικαιούχου στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων των προγραμματικών περιόδων, όπως αυτές εκάστοτε οριοθετούνται από τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια.
 • Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη νομοθεσία και το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
 • Η ανάληψη συντονιστικού ρόλου για την ανάπτυξη των φορέων της κοινωνικής οικονομίας. Η στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσα από προγραμματικές συμβάσεις και η δημιουργία μηχανισμών και δομών υποστήριξής τους σε περιφερειακό επίπεδο.
 • Η ενημέρωση για πηγές και εργαλεία χρηματοδότησης.
 • Η διάδοση της πληροφόρησης και η διοργάνωση δράσεων πληροφόρησης, καθώς και η συμμετοχή σε διοργανώσεις άλλων φορέων.
 • Η υποστήριξη της δικτύωσης των επιχειρήσεων.
 • Η οργάνωση εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας της τοπικής κοινωνίας και προγραμμάτων εξειδικευμένης κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων.
 • Η εκπόνηση σχετικών μελετών και ερευνών.
 • Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.
 • Η παρακολούθηση της επιχειρηματικότητας (ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, έξυπνη εξειδίκευση/καινοτομία, κ.α, μέσω του Παρατηρητηρίου).
 • Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του φυσικού
  και ηλεκτρονικού αρχείου του Τμήματος.

 

Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

 • Συστήνει και λειτουργεί την Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί επί εισηγήσεων του Τμήματος για θέματα αιτήσεων τροποποίησης, ανάκλησης αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως, ολοκλήρωσης των επενδύσεων και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Συγκροτεί τις Επιτροπές Αξιολόγησης των επενδύσεων και της Επιτροπής Ενστάσεων.
 • Εκδίδει αποφάσεις υπαγωγής επενδύσεων στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων για την ενίσχυσή τους με το κίνητρο της επιχορήγησης, της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και της φορολογικής απαλλαγής.
 • Διενεργεί έλεγχο πληρότητας αιτημάτων ελέγχου.
 • Συγκροτεί τα Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου των επενδύσεων για την πιστοποίηση των δαπανών και την υλοποίηση των εγκεκριμένων εργασιών, σε συνεργασία με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών – ΓΕΕ (για την ηλεκτρονική ανάδειξή τους).
 • Εκδίδει αποφάσεις ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων.
 • Εισηγείται καταβολή της ενίσχυσης.
 • Συντάσσει και υποβάλει αιτήματα χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 • Παρακολουθεί την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων.
 • Ενημερώνει την ΕΛΣΤΑΤ για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται και τις πληρωμές που πραγματοποιούνται σε τριμηνιαία βάση.
 • Ασκεί αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις παραπάνω διαδικασίες βρίσκεται: www.ependyseis.gr.


 

Τμήμα Τεκμηρίωσης, Στοιχείων και Δεικτών

 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας και την γραμματειακή υποστήριξη του Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟΣΕ) της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια του Ν.3882/2010 (Α’ 166).
 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και τεκμηριώνει γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν την Περιφέρεια.
 • Τηρεί στοιχεία που αφορούν την τουριστική κίνηση (ποσοτική και ποιοτική) στη Περιφέρεια Κρήτης από βάσεις δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, ΕΟΤ. ΚΕΠΕ και ΣΕΤΕ.
 • Καταγράφει τα στοιχεία των ενισχυόμενων φορέων στη βάση του αρμόδιου κρατικού φορέα (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ιδιωτικών Επενδύσεων). Εισάγει στοιχεία και ενημερώνει πλήρως την βάση δεδομένων με τα απαιτούμενα στοιχεία από το αρχείο του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • Συμμετέχει σε επιτροπές όπως Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου, επιτροπή αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 14 του Ν. 4399/2016, συντάσσει οικονομοτεχνικές μελέτες, μελέτες τεχνικών συμβούλων κα.

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813 410 180


 

Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (Γραφείο υπαγόμενο στο τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Κανοτομίας)

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας βασίζεται στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με γεωχωρικά χαρακτηριστικά, όπου αποτυπώνονται όλα εκείνα τα στοιχεία που συνδέονται και επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα, καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών και αφορούν τα χαρακτηριστικά:

 • των επιχειρήσεων (κλαδική σύνθεση, νομική μορφή, εξαγωγική δραστηριότητα, διαχρονική δυναμική, χαρακτηριστικά απασχόλησης, δαπάνη και εξοικείωση με ΤΠΕ και καινοτομίες, ανάγκες κατάρτισης, κ.α.),
 • των επενδύσεων στο πλαίσιο αναπτυξιακών νόμων ή και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στις αστικές και αγροτικές περιοχές,
 • των συστημάτων έρευνας και του περιφερειακού οικοσυστήματος καινοτομίας,
 • των διασυνδέσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας,
 • του ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως σε ότι αφορά
  το επίπεδο εκπαίδευσης/εξειδίκευσης,
 • των επιμέρους περιοχών της Περιφέρειας που επηρεάζουν την τοπική ανάπτυξη (όπως ειδικές χωρικές αναπτυξιακές ρυθμίσεις και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος).

Το Παρατηρητήριο λειτουργεί με σκοπό να αξιοποιηθεί ως:

 • βάση τεκμηρίωσης για τη λειτουργία του Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας,
 • βάση τεκμηρίωσης για την υλοποίηση Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης και διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης,
 • βάση τεκμηρίωσης για την κατάρτιση εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης, και
 • διαδραστικός κόμβος ενημέρωσης και κινητοποίησης για ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών.

  Η βάση δεδομένων δομείται σε Περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο, μέσα από την αξιοποίηση διαχρονικών σειρών δεδομένων που συλλέγονται:

  από επίσημους φορείς (Υπουργεία, ΕΛΣΤΑΤ, Επιμελητήρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, κ.λ.π.), κατά τις διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσα από ειδικές έρευνες και μελέτες Πανεπιστημίων, Ερευνητικών και Επιχειρηματικών φορέων, ειδικές μελέτες και έρευνες του Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.


 

Γραφείο Προαγωγής Εθελοντισμού (υπ/μενο στη Δ/νση)

Το Γραφείο Προαγωγής Εθελοντισμού είναι αρμόδιο ιδίως για την πολιτική της Περιφέρειας στον τομέα του εθελοντισμού και για τη διασύνδεσή της με φορείς και οργανώσεις (ΜΚΟ με την ευρεία έννοια) σε όλους τους τομείς, και ειδικότερα:

 •  Σχεδιάζει, εισηγείται και υλοποιεί δράσεις και ενέργειες για τη στήριξη, την ενθάρρυνση και την προαγωγή του εθελοντισμού και της κοινωνικής ενεργοποίησης.
 • Συνενώνει και δικτυώνει τις εθελοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες, τους εθελοντές και τις ομάδες, τις τυπικές και άτυπες συλλογικότητες, τους φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που συμπράττουν.
 • Συντονίζει σχετικές δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο και συμβάλλει στην ανάδειξη της συνεισφοράς του εθελοντισμού στους εκάστοτε στόχους του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας.
 • Συνεργάζεται με τα όργανα και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας σε επίπεδο σχεδιασμού, υλοποίησης τεκμηρίωσης και απολογισμού, όταν κρίνεται απαραίτητο, καθώς και με φορείς και οργανισμούς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (υπ/μενο στη Δ/νση)

Στο Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών υπάγονται ιδίως αρμοδιότητες που καθορίστηκαν από το θεσμικό πλαίσιο σύστασής του, ήτοι τον ν. 3908/2011 (Α’ 8) και το π.δ. 33/2011 (Α’ 83), όπως τροποποιούνται και ισχύουν εκάστοτε.

 • Παραλαμβάνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις υπαγωγής – τεκμηρίωση φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 στα Καθεστώτα της Γενικής Επιχειρηματικότητας ,των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ και της Ενίσχυσης του Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
 • Παραλαμβάνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) αιτήσεις, δικαιολογητικά και στοιχεία για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011 και του Ν. 3299/2004 (ελέγχου και ολοκληρώσεων, τροποποιήσεων, συμπληρωματικών δικαιολογητικών και αιτήσεων, παρατάσεων, αιτημάτων πληρωμής, τήρησης των υποχρεώσεων, ανακλήσεων κλπ.).
 • Χορηγεί αποδεικτικά παραλαβής με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου σε κάθε μια από τις παραπάνω ενέργειες (μέσω ΠΣΚΕ) και να τις αναθέτει για διεκπεραίωση στους αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Κινήτρων.
 • Παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις στους φορείς υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, για τον τρόπο εφαρμογής του εκάστοτε ισχύοντος και προγενέστερου επενδυτικού νόμου, σύμφωνα με τις εντολές, οδηγίες και εγκυκλίους των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου (στάδιο αίτησης –στάδιο υλοποίησης) , σε συνεργασία με το Τμήμα Κινήτρων.
 • Λειτουργεί υποστηρικτικά και αλληλένδετα με το Τμήμα Κινήτρων, καθώς χειρίζεται τις διαδικασίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, στο ΠΣΚΕ (Διενέργεια Ελέγχου Πληρότητας αιτημάτων υπαγωγής, Κλήρωση Οργάνων Ελέγχου, διαχείριση Επιτροπών Αξιολόγησης, διαχείριση Επιτροπής Εντάσεων, Γνωμοδοτήσεις ΔΑΟΚ κ.α ).

  Ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις παραπάνω διαδικασίες βρίσκεται: www.ependyseis.gr.


 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπ/μενο στη Δ/νση)

Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης υπάγονται
ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η επικοινωνία, ενημέρωση, έλεγχος, οργάνωση, ταξινόμηση, διεκπεραίωση και τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου όλων των διοικητικών υποθέσεων της Διεύθυνσης.
 • Η τήρηση του πρωτόκολλου της Διεύθυνσης, η παραλαβή, διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, καθώς και η επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ανάγονται ιδίως στην περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική, στην προώθηση των εθνικών μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων, στον περιφερειακό επιχειρησιακό προγραμματισμό, στον σχεδιασμό, κατάρτιση, και υλοποίηση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων της Περιφέρειας και γενικά της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.

 • Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή, τα Συλλογικά Όργανα διοίκησης, τις υπηρεσίες της περιφέρειας και των νομικών προσώπων κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των ετησίων σχεδίων δράσης.
 • Συντάσσει προτάσεις για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων.
 • Υλοποιεί την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 (RIS3Crete), με εφαρμογή της διαδικασίας της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (entrepreneurial discovery) σε συνεργασία με τις αντίστοιχες πλατφόρμες καινοτομίας που έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν.  Οι τομείς προτεραιότητας που έχει θέσει η RIS3Crete είναι: ο Αγροδιατροφικός Τομέας, ο Πολιτιστικός – Τουριστικός Τομέας, ο Περιβαλλοντικός Τομέας και ο Τομέας της Γνώσης.  Στόχος της όλης προσπάθειας είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της έρευνας/καινοτομίας, με την κατάθεση-συζήτηση-επεξεργασία καινοτόμων προτάσεων στους παραπάνω τομείς, που δύνανται να χρηματοδοτηθούν.  Πληροφορίες, ανακοινώσεις, νέα και τρόποι συμμετοχής στο πρόγραμμα διαθέτει η διαδικτυακή εφαρμογή η οποία λειτουργεί στη διεύθυνση: http://ris3.crete.gov.gr.
 • Συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα και απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την σύνταξη του ετήσιου σχεδίου δράσης.  Παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων του ΣΔ – ΠΚ/ΠΕ και καταχωρεί τα σχετικά διαχειριστικά στοιχεία.  Κάνει μετάπτωση όλων των στοιχείων των έργων του ΣΔ – ΠΚ/ΠΕ στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (OTS) της ΠΚ.  Καταγράφει και παρακολουθεί όλα τα έργα, μελέτες, κλπ που υλοποιούνται από τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων της ΠΚ και των ΠΕ.
 • Υλοποιεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, με ευθύνη του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής.
 • Υποστηρίζει διοικητικά την λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ-Κ).
 • Υποστηρίζει  τις Υπηρεσίες της ΠΚ και καταχωρεί στοιχεία των Προγραμματικών Συμβάσεων που συνάπτει η ΠΚ με διάφορους άλλους φορείς.
 • Στελέχη του Τμήματος συμμετέχουν σε επιτροπές της Περιφέρειας Κρήτης, ομάδες υλοποίησης Ευρωπαϊκών Έργων και υπηρεσιακές ομάδες υποστήριξης έργου (πχ Μηχανογραφικός Συνεργάτης, GIS κα).

 

Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων

Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων υπάγονται ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής στο επίπεδο της Περιφέρειας και η εκπόνηση σχετικών μελετών.
 • Η σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και η προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων.
 • Η κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης και ο συντονισμός των φορέων εκτέλεσής τους.
 • Η κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) και η έγκριση των μεσοχρόνιων αναπτυξιακών προγραμμάτων, που εκπονούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Η διατύπωση προς τους κεντρικούς φορείς του δημόσιου τομέα προτάσεων για έργα και μέτρα πολιτικής, εθνικής σημασίας, που αφορούν στην Περιφέρεια.
 • Η αναζήτηση πόρων για τη χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων και πολιτικών της Περιφέρειας.
 • Η σύνταξη, έκδοση, δημοσιοποίηση πρόσκλησης δράσης/ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης, καθορισμός κριτηρίων επιλογής των προτεινόμενων έργων του ΠΠΑ.
 • Η συγκέντρωση προτάσεων δικαιούχων, έλεγχος πληρότητας και αρτιότητας των προτάσεων για την ένταξη έργων στο ΠΠΑ, αξιολόγηση των προτάσεων, έκδοση απόφασης ένταξης.
 • Η προετοιμασία και υποβολή προτάσεων για εγγραφή των έργων στο ΠΠΑ.
 • Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τους κανόνες επιλεξιμότητας, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΠΠΑ.
 •  Η μέριμνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων (epde, ΠΣ-EΠA), προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου των έργων του ΠΠΑ και κυρίως οι χρηματορροές του, συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων για την πιθανή αξιολόγηση του ΠΠΑ, καθώς και η σύνταξη της πρότασης αναθεώρησής τους, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη.
 • Η σύνταξη τακτικών και εκτάκτων ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου καθώς και έκθεση ολοκλήρωσης του ΠΠΑ.
 • Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου του Τμήματος.

 

Τμήμα Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων

Στο Τμήμα Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων υπάγονται ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η διαμόρφωση, η μέριμνα για την έγκριση και γενικά η παρακολούθηση της υλοποίησης του ΠΠΑ.
 • Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, η διενέργεια ελέγχων στους φορείς υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλους πόρους για την τήρηση των δεσμεύσεων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων.
 • Η κατανομή των σχετικών πιστώσεων και η έγκριση της εκταμίευσής τους από τους λογαριασμούς, που τηρεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
 • Η παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 • Η τήρηση αρχείων με τα αποδεικτικά στοιχεία των διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται, όπως επίσης η παρακολούθηση των ευρημάτων που πρόεκυψαν από τις επαληθεύσεις/επιθεωρήσεις αυτές.
 • Η παρακολούθηση των επιτόπιων επιθεωρήσεων/ελέγχων που πραγματοποιούνται σε έργα του ΠΠΑ από άλλους εθνικούς φορείς, όπως Δι.Δι.Ε.Π., ad hoc ομάδες ελέγχου, ΣΔΟΕ και η παρακολούθηση της τήρησης όλων των συστάσεων που έχουν γίνει στον δικαιούχο.
 • Η διαχείριση, των τυχόν παρατυπιών και υπονοιών απάτης, όπως για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών (εισήγηση για την έκδοση σχετικών αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων).
 • Η άσκηση καθηκόντων εφαρμογής ως Δικαιούχου στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων των προγραμματικών περιόδων, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια, περιλαμβανομένης και της υποστήριξης του συνόλου των φορέων της Αυτοδιοίκησης.
 • Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου του Τμήματος.

 

Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας

Στο Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας υπάγονται ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την κατάρτιση, την ενημέρωση, τον σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων του.
 • Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την υποστήριξη της υλοποίησης των Ειδικών Προγραμμάτων, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την πραγματοποίηση των επιτόπιων επιθεωρήσεων της υποπαρ. 3 της παρ. Β του άρθρου 129 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και τυχόν τροποποιήσεών του και αφορά στις
  κάτωθι δράσεις:
  i. Εκπόνηση μελετών – εμπειρογνωμοσυνών – ερευνών, με αντικείμενο την ενίσχυση του φορέα για την κατάρτιση, την ενημέρωση, τον σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΠΠΑ και των προγραμμάτων του.
  ii. Την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλων, με αντικείμενο την ενίσχυση του φορέα για την κατάρτιση, την ενημέρωση, τον σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του.
  iii. Λειτουργία φορέων και υποστηρικτικών δομών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  iv. Οργάνωση εκδηλώσεων – συνεδριάσεων – σεμιναρίων – συσκέψεων.
  v. Εκπαίδευση του προσωπικού και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια ή fora.
  vi. Μετακινήσεις εσωτερικού – εξωτερικού Προϊσταμένων και λοιπού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
  vii. Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις.
  viii. Μέριμνα για την δημοσιοποίηση και προβολή δράσεων και στόχων προγράμματος.
 • Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου του Τμήματος

 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπ/μενο στη Δ/νση)

Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης υπάγονται ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η επικοινωνία, ενημέρωση, έλεγχος, οργάνωση, ταξινόμηση, διεκπεραίωση και τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου όλων των διοικητικών υποθέσεων της Διεύθυνσης.
 • Η τήρηση του πρωτόκολλου της Διεύθυνσης, η παραλαβή, διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, καθώς και η επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Γεν. Δ/νση Υποδομών
 

Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών λειτουργεί επίσης Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, στο οποίο υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που αφορούν τη μέριμνα για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την ασφάλεια των συνθηκών και των χώρων εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

 • Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
 • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
 • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.
 • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με έδρα τα Χανιά και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.
Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακό Παρατηρητήριο

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Η Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο συνιστάται με βάση τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Η Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες (σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 4495/2017):

 • Ελέγχει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, διενεργεί δειγματοληπτικούς και αυτεπάγγελτους ελέγχους των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης, ως προς τις υπαγωγές αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης
  στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων, συντονίζει τις συναρμόδιες υπηρεσίες κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη χρήση, την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και εν γένει των κατασκευών και παρέχει οδηγίες προς τα Τμήματα Ελέγχου Δόμησης – Τοπικά Παρατηρητήρια για
  την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, την υλοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού και τις επικίνδυνες κατασκευές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017.
 • Συντάσσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 του ν. 4495/2017 έκθεση προς τη Διεύθυνση Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού Παρατηρητήριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
  Ενέργειας.
 • Μεριμνά για τη γραμματειακή υποστήριξη και παροχή κτιριακών υποδομών στα Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.), τα Περιφερειακά Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και την Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιμότητας.
 • Ενημερώνει τα ηλεκτρονικά μητρώα της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αυθαιρέτων.
 • Εκδίδει αποφάσεις επί των γνωμοδοτήσεων της τριμελούς επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά αναθεωρητικών εκθέσεων επικίνδυνων οικοδομών του άρθρου 426 του π.δ. 14/1999.

 

Τμήματα Ελέγχου Δόμησης – Τοπικά Παρατηρητήρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων

Έχουν ιδίως τις εξής αρμοδιότητες (σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 4495/2017):

 • Την αντιμετώπιση και πρόληψη της αυθαίρετης δόμησης.
 • Την παρακολούθηση της «Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας» των οικείων δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), και την επίσπευση της εξέλιξης του πολεοδομικού σχεδιασμού.
 • Την αισθητική αναβάθμιση των κατασκευών.
 • Τον έλεγχο των κατασκευών και των κοινόχρηστων χώρων ως προς την τήρηση της νομοθεσίας για θέματα προσβασιμότητας και ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών, ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων.
 • Τις επικίνδυνες οικοδομές.
 • Την ενημέρωση των ηλεκτρονικών μητρώων ταυτότητας κτιρίου και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αυθαιρέτων.
 • Τη μέριμνα για τη λειτουργία της επιτροπής εξέτασης προσφυγών κατά αυθαιρέτων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4495/2017.
 • Τη μέριμνα για τη γραμματειακή υποστήριξη και την παροχή κτιριακών υποδομών για τη λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ. ΠΟ.Θ.Α.).
 • Τη σύνταξη, ανά τρίμηνο, έκθεσης για την πορεία προόδου των θεμάτων αρμοδιότητάς τους, την οποία υποβάλλουν στα Περιφερειακά Παρατηρητήρια και τη γνωστοποιούν στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Δομημένου Περιβάλλοντος της περιφέρειας.

 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπ/μενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Σχεδιασμός, προγραμματισμός, συντονισμός των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας.
 • Μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες.
 • Συνεργάζεται με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
 • Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων για την εκτέλεση της αποστολής τους.

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

 • Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή των έργων οδοποιίας και των λιμενικών έργων, καθώς και στα ζητήματα οδικής ασφάλειας που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, ενώ έχει την ευθύνη ελέγχου και παρακολούθησης των υλικών για τα έργα που εκτελεί και οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων για τις μελέτες που εκπονεί.
 • Επίσης, το Τμήμα είναι αρμόδιο για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, τη θεώρηση και γνωμοδότηση για τη δημιουργία σταθμών αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους, καθώς και τη χορήγηση βεβαίωσης
  συνδρομής προϋποθέσεων καταλληλότητας και συμβατότητας χρήσεων λειτουργίας με λοιπές χρήσεις για επιδότηση κατασκευής σταθμών αυτοκινήτων, για όλη την περιοχή διοικητικής ευθύνης του.

 

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 

 • Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη και εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων, καθώς και στη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων, που κατά αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια.
 • Επίσης, στο Τμήμα υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που αφορούν όλα τα θέματα σχετικά με την εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση μελετών οριοθέτησης – διευθέτησης των υδατορεμάτων, τη θεώρηση τοπογραφικών διαγραμμάτων και γραμμών πλημμύρας υδατορεμάτων,
  καθώς και την εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων σταθεροποίησης των πρανών υδατορεμάτων, για τμήματα ρέματος που βρίσκονται σε περισσότερες από μια Περιφερειακές Ενότητες.
 • Το Τμήμα έχει την ευθύνη ελέγχου και παρακολούθησης των υλικών για τα έργα που εκτελεί, ενώ οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Μελετών
  και Απαλλοτριώσεων για τις μελέτες που εκπονεί.

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Ηράκλειο: 2810 529 100


 

Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού

 • Στο Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες για τη μελέτη και συντήρηση τοπικών βελτιώσεων του υφιστάμενου οδικού δικτύου της Περιφέρειας, για τη μελέτη και συ-ντήρηση σήμανσης και σηματοδότησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των έργων πρασίνου, καθώς και την εποπτεία οδών. Είναι επίσης αρμόδιο για τον προγραμματισμό και την κίνηση των μηχανημάτων έργου και του εν γένει μηχανικού εξοπλισμού προς παροχή τεχνικών υπηρεσιών, με την υποστήριξη των μηχανημάτων και του εξοπλισμού των αντίστοιχων Τμημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 • Το Τμήμα έχει την ευθύνη ελέγχου και παρακολούθησης των υλικών για τα έργα που εκτελεί, ενώ οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων για τις μελέτες που εκπονεί.

 

Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων

 • Το Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων έχει ιδίως την αρμοδιότητα της σύνταξης και επίβλεψης των μελετών της Διεύθυνσης, καθώς και της παρακολούθησης της πορείας των μελετών και της τήρησης Μητρώου Μελετών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών.
 • Μεριμνά για την τήρηση και διεκπεραίωση των διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και τηρεί Μητρώο Απαλλοτριώσεων για το σύνολο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών.
 • Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγονται επίσης η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαγωνιστικών διαδικασιών σε μελέτες, έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που εκτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση
  Υποδομών, προς την κατεύθυνση τήρησης ενιαίων διαδικασιών.
 • Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται και τα ζητήματα τοπογραφήσεων που αφορούν τη Διεύθυνση.

 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπ/μενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων

Αρμοδιότητες Διευθύνσεων:

Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων έχουν ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας και διενεργούν κάθε είδους διαγωνισμούς και αναθέσεις μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους.

Στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων υπάγονται τα ακόλουθα τμήματα, με έδρα και τοπική αρμοδιότητα στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα:

 • Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.
 • Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.
 • Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού.
 • Τμήμα Εργαστηρίων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
 • Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπ/μενο στη  κάθε Δ/νση)

Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτές τμήματα ως εξής:


 

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

 • Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων υπάγονται ιδίως αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των λιμενικών έργων, καθώς και τα ζητήματα οδικής ασφάλειας που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων
  των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 • Επίσης, το Τμήμα έχει την ευθύνη ελέγχου και παρακολούθησης των υλικών για τα έργα που εκτελεί, ενώ είναι αρμόδιο για ζητήματα απαλλοτριώσεων και τοπογραφήσεων που αφορούν στο αντικείμενό του, και για τις μελέτες που υλοποιεί οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της έδρας.

 

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

 • Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στην εκτέλεση και μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων, στην κατασκευή και συντήρηση
  κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων, που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
 • Επίσης, το Τμήμα έχει την ευθύνη ελέγχου και παρακολούθησης των υλικών για τα έργα που εκτελεί. Επίσης, στο Τμήμα υπάγονται ιδίως οι
  αρμοδιότητες που αφορούν όλα τα θέματα σχετικά με την αστυνόμευση και καθαρισμό, την εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση μελετών οριοθέτησης – διευθέτησης των υδατορεμάτων, την θεώρηση τοπογραφικών διαγραμμάτων και γραμμών πλημμύρας υδατορεμάτων, καθώς και την εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων σταθεροποίησης
  των πρανών υδατορεμάτων, για τμήματα ρέματος που βρίσκονται αποκλειστικά στην Περιφερειακή Ενότητα.
 • Επίσης, το Τμήμα είναι αρμόδιο για ζητήματα απαλλοτριώσεων και τοπογραφήσεων που αφορούν στο αντικείμενό του και, για τις μελέτες που υλοποιεί, οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της έδρας.

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

  Ηράκλειο: 2813 410276
  Χανιά: 28213 44601, 630, 631
  Ρέθυμνο: 28313 40764
  Άγιος Νικόλαος: 28413 40440


 

Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού

 • Στο Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες για τη μελέτη και συντήρηση τοπικών βελτιώσεων και του υφιστάμενου οδικού δικτύου, καθώς και για τη μελέτη και συ-
  ντήρηση σήμανσης και σηματοδότησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των έργων πρασίνου.
 • Επίσης, το Τμήμα έχει αρμοδιότητα την ταξινόμηση, διαχείριση και
  συντήρηση μηχανημάτων έργων και εν γένει μηχανικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα κ.α.) που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και λειτουργούν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, υποστηρίζοντας παράλληλα την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της έδρας. Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό και την κίνηση των μηχανημάτων έργων και του εν γένει μηχανικού εξοπλισμού προς παροχή τεχνικών υπηρεσιών, εκτελούμενων δια αυτεπιστασίας (εργασίες συντήρησης επαρχιακού
  οδικού δικτύου και καθαρισμού ρεμάτων).
 • Επίσης, έχει αρμοδιότητα στην ταξινόμηση, μεταβίβαση, διαγραφή,
  ακινησία κ.λπ. των ιδιωτικών μηχανημάτων έργων, στην έκδοση σχετικών βεβαιώσεων και αδειών διέλευσης.
 • Το Τμήμα έχει και την ευθύνη ελέγχου και παρακολούθησης
  των υλικών για τα έργα που εκτελεί.

 

Τμήμα Εργαστηρίων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

 • Στο Τμήμα Εργαστηρίων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στην παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και στον έλεγχο τήρησης εφαρμογής των προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν τα υλικά και τους τρόπους κατασκευής των δημοσίων έργων που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια.

 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπ/μενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων λειτουργούν Γραφεία Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα και αρμοδιότητα την υποστήριξη των
Διευθύνσεων σε διοικητικά θέματα.

Γεν. Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

 • Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Τουρισμού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Ηρακλείου.
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Λασιθίου.
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Ρεθύμνης.
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Χανίων, με έδρα τα Χανιά και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Χανίων.

Για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, συνδεθείτε με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτήσεων:

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτήσεων

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Στοιχεία επικοινωνίας
Μ. Μουσούρου 15, ΤΚ 71201 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ Γραμματείας: 2813 41011 fax 2813 410151
e-mail: d.pexws@crete.gov.gr

Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Κριτσωτάκης Μαρίνος MSc, PhD , Αν. Διευθυντής Διεύθυνσης ΠE.XΩ.Σ. ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωλόγος)
Τηλ: 2813 410110, Fax: 2813 410151
e-mail: kritsotakis@crete.gov.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Προγρ/τος ADAPT2CLIMA-“Προσαρμογή στις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία των νησιών της Μεσογείου”
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015, 09:30, Capsis Astoria, Ηράκλειο

“Ανάδειξη και Προώθηση των Περιοχών του Δικτύου Natura 2000”
Μήνας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 15 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου 2015

Νέα Ημερομηνία_Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Έργου “Επίλυση του Προβλήματος της Διάβρωσης για την Προστασία και Ανάπλαση της Ακτογραμμής και τη Μείωση του Προσπίπτοντος Κυματισμού, στη Βόρεια Παραλία της Πλάκας Αγ Νικολάου”, στις 3 Ιουλίου 2015 στην ΠΕ Λασιθίου (Αγ. Νικόλαος)

Ημερίδα Υπηρεσιακών Στελεχών Περιφέρειας Κρήτης
“Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων στην Ελλάδα, με έμφαση στην Περιφέρεια Κρήτης”
Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015, 11:00, Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015:
Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Έργου “Επίλυση του Προβλήματος της Διάβρωσης για την Προστασία και Ανάπλαση της Ακτογραμμής και τη Μείωση του Προσπίπτοντος Κυματισμού, στη Βόρεια Παραλία της Πλάκας Αγ Νικολάου”, στις 3 Ιουλίου 2015 στην ΠΕ Λασιθίου (Αγ. Νικόλαος)

Euronet 50/50max – Εκδήλωση στις 16 Ιουνίου 2015 στο ΙΤΕ – Project Event on 16/6/15 at FORTH

Ημερίδα “Νέες Τεχνολογίες Δορυφορικών Συστημάτων για την Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων και την Παρακολούθηση των Αρδευομένων Εκτάσεων”

Ηράκλειο, 30 Ιουνίου 2014 – Εισηγήσεις και υλικό Ημερίδας

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας.
 • Προστασία και διαχείριση των υδάτων.
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β, για τα οποία δεν έχουν καθοριστεί ακόμη οι ΠΠΔ.
 • Υποβολή προτάσεων, υλοποίηση προγραμμάτων (ευρωπαϊκά, συγχρηματοδοτούμενα ΕΣΠΑ, εθνικά) και δράσεων.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ (ΣΥΓ)ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

STEP – Societal and Political Engagement of Young People in Environmental Issues – Κοινωνική και Πολιτική Συμμετοχή των Νέων σε Περιβαλλοντικά Θέματα

Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon 2020 (Young-Society 2014) (Σε υλοποίηση)

Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη (Σε υλοποίηση)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «07 – Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης»

Περιβαλλοντικός Πληροφοριακός Κόμβος Περιφέρειας Κρήτης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000

Euronet 50/50 max – Roll out of 50/50 initiative to unlock energy saving in schools and other public buildings – Επέκταση της πρωτοβουλίας 50/50: ‘ξεκλειδώνουμε’ τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια

Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη (Σε υλοποίηση)

Α single multi-purpose SOA platform that delivers environmental permissions services through the cloud of e-Government services and applications – eEnviPer (Ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης μέσα από υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)

Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013»
(Ολοκληρώθηκε το 2014)

Χρήσιμες πληροφορίες για την ψηφιακή πλατφόρμα περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Συμμετοχή στην πιλοτική φάση της ψηφιακής πλατφόρμας eEnviper – Κάλεσμα συμμετοχής στην πλατφόρμα

Euronet 50/50 – Energy savings in schools – Για την εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία (Ολοκληρώθηκε το 2012)

Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη’

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ – ΣΤΕΛΕΧΗ:

 • Τμήμα Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού
 • Τμήμα Υδροοικονομίας
 • Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού
 • Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου
 • Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Λασιθίου
 • Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ρεθύμνη
 • Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Χανίων
 • Γραφείο Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) ΠΕ ΅Χανίων (υπαγόμενο στη Δ/νση)
 • Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση-Βασικές Διατάξεις

Διεύθυνση Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Μεριμνά για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον καθορισμό και τον αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών.
 • Ενημερώνει το καθ΄ ύλην αρμόδιο για τα θέματα αυτά Υπουργείο, για κάθε ζήτημα της αρμοδιότητάς της που ανακύπτει κατά την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων και την παροχή διευκρινίσεων ή οδηγιών σε θέματα ερμηνείας της κείμενης νομοθεσίας.
 • Η Διεύθυνση Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες που ασκούν αρμοδιότητες βιομηχανίας, ενέργειας και φυσικών πόρων σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων και δημιουργεί κεντρική βάση με δεδομένων με αναλυτικά στοιχεία ανά τομέα αρμοδιότητας για το σύνολο της Περιφέρειας.

 

Τμήμα Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

Αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν θέματα ανάπτυξης, ενέργειας και φυσικών πόρων, καθώς και τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών.


 

Τμήμα Επαγγέλματος

Αρμόδιο ιδίως για τη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών ασκήσεως επαγγελματικών δραστηριοτήτων και για την έκδοση, τον έλεγχο και τη μέριμνα για τη χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Ηράκλειο: 2813 410425, 415


 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Διεύθυνση Τουρισμού

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού της Περιφέρειας.
 • Παροχή γνωμοδότησης, κατ’ άρθρο 29 παρ. 3 του ν.2545/1997 (Α΄ 254), για χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.).
 • Κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχεδίου ανάπτυξης υποδομών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό.

Τη Διεύθυνση Τουρισμού απαρτίζουν τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης
 • Τμήμα Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
 • Τμήμα Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
 • Τμήμα Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
 • Τμήμα Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Χανιά: 28213 40108
Ρέθυμνο: 28310 25012
Ηράκλειο: 2813 400390
Άγιος Νικόλαος: 28413 40371

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού είναι αρμόδια για θέματα πολιτισμού και αθλητισμού που ανατίθενται στην Περιφέρεια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτιστικών και αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τα καθ’ ύλη αρμόδια Υπουργεία, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, Δήμους και άλλους φορείς δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, την άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, την αδειοδότηση των γυμναστηρίων και των σχολών εκμάθησης αθλημάτων και την έκδοση αδειών διεξαγωγής αγώνων καθώς και κάθε άλλη συναφή αρμοδιότητα που μεταβιβάζεται στην Περιφέρεια με διάταξη νόμου και ασκούνται σε τοπικό επίπεδο από τα κατά περιφερειακή ενότητα τμήματα. Οι υπερτοπικού χαρακτήρα δράσεις της Διεύθυνσης διενεργούνται με τη συνέργεια του συνόλου των Τμημάτων αυτής.

 • Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
 • Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
 • Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης
 • Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Διεύθυνση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου

Τμήμα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης

 • Το Τμήμα Υποστήριξης της Εκπαίδευσης είναι αρμόδιο ιδίως για τη διοικητική υποστήριξη των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και δεν επηρεάζουν το εκπαιδευτικό πλαίσιο που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως η θέσπιση βραβείων, χορηγιών και άλλων μέσων για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης των γραμμάτων και των τεχνών, ο διορισμός και η αντικατάσταση διοικητών ιδρυμάτων που χορηγούν υποτροφίες στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας, η έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της χώρας με σχολεία της αλλοδαπής, της συνεργασίας αυτών και της συμμετοχής μαθητών σε διεθνείς μαθητικές συναντήσεις, η διακοπή μαθημάτων λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου στη χωρική αρμοδιότητα της Περιφέρειας, καθώς και η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, Χορού και Κινηματογράφου, κατά τις ρυθμίσεις του ν. 1158/1981 (Α’ 127).
 • Επίσης, το Τμήμα είναι αρμόδιο για τον συντονισμό των Περιφερειακών Ενοτήτων σε όλα τα θέματα που ανατίθενται στην Περιφέρεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τη μεταφορά μαθητών.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Ηράκλειο: 2813410252Τμήμα  Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης 

 • Το Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης είναι αρμόδιο ιδίως για τη μελέτη, τον σχεδιασμό, τη συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων στην πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος διά βίου μάθηση, καθώς και
  για τον συντονισμό των Περιφερειακών Ενοτήτων κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Περιφέρεια σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  Επίσης, στο Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης υπάγονται:
 • Η υποστήριξη των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας στην εκπόνηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του περιφερειακού προγράμματος διά βίου μάθησης, το οποίο περιλαμβάνει επενδύσεις,
  προγράμματα ή επιμέρους δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής διά βίου μάθησης σε περιφερειακό επίπεδο.
 • Η υποστήριξη των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας στην έρευνα της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας, την ιεράρχηση των ειδικοτήτων επαγγελματικής κατάρτισης που πρέπει να λειτουργήσουν στα Ινστιτούτα
  Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) και γενικότερα στις σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και τη σύνδεση της παρεχόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με τις αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες της Περιφέρειας.
 • Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις λειτουργίες και τις σχέσεις της διεύθυνσης, περιλαμβανομένης της μέριμνας ηλεκτρονικής διασύνδεσης με τις υπηρεσίες και τους φορείς, τη διαδικτυακή πύλη και τα ηλεκτρονικά μητρώα των άρθρων 9 και 17 του ν. 3879/2010 (Α’ 163).

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Ηράκλειο: 2813410251Τμήμα Απασχόλησης

 • Το Τμήμα Απασχόλησης είναι αρμόδιο ιδίως για τη μελέτη, τον σχεδιασμό, τη συμμετοχή και υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων του Τμήματος, λειτουργεί και Παρατηρητήριο Απασχόλησης.
 • Επίσης, το Τμήμα είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τον καθορισμό των θέσεων για εξαρτημένη εργασία, εποχική εργασία, αλιεργάτες και απασχόληση υψηλής εξειδίκευσης που καλύπτονται με τη διαδικασία της μετάκλησης από πολίτες τρίτων χωρών, για την επιβολή της ποινής του προστίμου σε εργοδότες βάσει εισήγησης της οικείας Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθώς και για κάθε άλλη επιμέρους αρμοδιότητα που ανατίθεται στην Περιφέρεια σύμφωνα με τον νόμο στον τομέα της απασχόλησης, της ένταξης στην εργασία και της εν γένει κοινωνικής ανάπτυξης, ενώ ασκεί συντονιστικό ρόλο κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων στους ανωτέρω τομείς.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Ηράκλειο: 2813410281Τμήμα Εμπορίου

 • Το Τμήμα Εμπορίου είναι αρμόδιο ιδίως για την παράταση, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, του εθνικού ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους, καθώς και την εισήγηση για τη διατύπωση γνώμης από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας για την ίδρυση Εμπορευματικού Κέντρου.
 • Επιπλέον, ασχολείται με τον συντονισμό των Τμημάτων Εμπορίου των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, την παροχή κατευθυντηρίων οδηγιών, τη συγκέντρωση απολογιστικών στοιχείων, τη διατύπωση νομοθετικών προτάσεων σε θέματα εμπορίου, τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από τον ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207), όπως ισχύει, και αφορούν ιδίως σε θέματα λαϊκών αγορών, υπαίθριου εμπορίου, στάσιμου και πλανόδιου, και με την καταπολέμηση του παρεμπορίου [ν. 4712/2020 (Α’ 146)] και κάθε άλλο σχετικό θέμα που απορρέει από την οικεία νομοθεσία.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Ηράκλειο: 2813410287Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Ηράκλειο: 2813410255

Διευθύνσεις Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου, μελετών.
 • Διοικητικά και τεχνικά θέματα και ζητήματα που αφορούν θέματα ανάπτυξης, ενέργειας, φυσικών πόρων, επενδύσεων και προστασίας περιβάλλοντος.

 

Τμήμα Χορήγησης Αδειών, Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

 • Χορήγηση αδειών εγκατάστασης, λειτουργίας, ελέγχου, μελετών.
 • Διοικητικά και τεχνικά θέματα και ζητήματα που αφορούν θέματα ανάπτυξης, ενέργειας, φυσικών πόρων, επενδύσεων και προστασίας περιβάλλοντος.

Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την εγκατάσταση και λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων βρίσκονται υπό επικαιροποίηση.


 

Τμήμα Επαγγέλματος

Έκδοση, έλεγχος και χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος, όπως σε μηχανοτεχνίτες, χειριστές μηχανημάτων και ηλεκτροσυγκολλητές.


 

Τμήμα Εμπορίου

 • Ίδρυση, λειτουργία, λύση των ανωνύμων εταιρειών και λοιπά θέματα που αφορούν τις εταιρείες αυτές.
 • Διενέργεια ελέγχων και την επιβολή προστίμων για ανακριβείς ή παραπλανητικές εκπτώσεις ή προσφορές.
 • Συγκρότηση της οικείας επιτροπής επιβολής προστίμων, τον έλεγχο τιμών, την επάρκεια και ομαλή λειτουργία της αγοράς.
 • Έλεγχος της κανονικότητας των τιμών παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απασχόλησης

 • Έγκριση σχολικών εκδρομών στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
 • Συγκρότηση σχολικών εφορειών, που λειτουργούν στις σχολικές μονάδες εκκλησιαστικής εκπαίδευσης.
 • Λειτουργία πιστοποιημένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.).
 • Μέριμνα διασφάλισης της ηλεκτρονικής διασύνδεσης με τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου.
 • Έγκριση της αδελφοποίησης σχολείων της χώρας με σχολεία της αλλοδαπής, της συνεργασίας αυτών, καθώς και της συμμετοχής μαθητών σε διεθνείς μαθητικές συναντήσεις.
 • Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, Χορού και Κινηματογράφου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Τμήμα Γραμματείας

Αρμόδιο ιδίως για όλες τις διοικητικές εργασίες και πράξεις που αφορούν τη Διεύθυνση και τα τμήματά της.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Χανιά: 28213 40214
Ρέθυμνο: 28313 40714
Ηράκλειο: 2813 410460
Άγιος Νικόλαος: 28413 40560

Γεν. Δ/νση Πρωτογενή Τομέα
 

Η Γενική Διεύθυνση Πρωτογενή Τομέα είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

 • Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Κτηνιατρικής, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Ηρακλείου.
 • Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Λασιθίου.
 • Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Ρεθύμνης
 • Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Π.Ε Χανίων, με έδρα τα Χανιά και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Χανίων.

Για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, συνδεθείτε με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτήσεων:

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτήσεων

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ανάγονται ιδίως στην κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, στην εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, καθώς και στη μέριμνα για την ανάπτυξη και την ποιοτική βελτίωση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στον τομέα της φυτικής παραγωγής και της ζωικής παραγωγής αντίστοιχα, σε συνδυασμό με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων και εφαρμόζει τις εθνικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητάς της σύμφωνα με τις οδηγίες τους, συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους δήμους της περιοχής της περιφέρειας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασκούν αρμοδιότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατή η πραγματοποίηση κοινών εκδηλώσεων με τους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή και άλλους φορείς για την καλύτερη ενημέρωση των αγροτών και την εν γένει εξυπηρέτησή τους.

Τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης απαρτίζουν τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
β. Τμήμα Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής
γ. Τμήμα Αλιείας
δ. Τμήμα Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα, ως εξής:


 

Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση ετήσιων και πολυετών περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων για τη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία, καθώς και για την εκπόνηση και αξιολόγηση σχετικών μελετών και μέτρων πολιτικής, για την παρακολούθηση εκτέλεσης των ανωτέρω προγραμμάτων, την έγκριση, τον έλεγχο και την παραλαβή έργων και εργασιών περιφερειακού επιπέδου, τη διαφύλαξη και προστασία της γεωργικής γης από αλλαγή χρήσης της και ιδιαίτερα της γεωργικής γης με υψηλή παραγωγικότητα, τη σύνταξη τομεακών και λοιπών προγραμμάτων έργων υποδομής για τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και την πρόταση για την ένταξή τους σε τομεακά εθνικά προγράμματα, την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την κατάρτιση μελετών και εφαρμογή προγραμμάτων ανάπτυξης του ιχθυοπονικού πλούτου των ορεινών ρεόντων υδάτων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και την κατάρτιση μελετών ανάπτυξης του ιχθυοπονικού εν γένει πλούτου.


 

Τμήμα Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

Το Τμήμα Συντονισμού και Υλοποίησης Δράσεων Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής είναι αρμόδιο ιδίως για την εφαρμογή προγραμμάτων και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της δενδροκομίας, της αμπελουργίας, των φυτών μεγάλης καλλιέργειας, των κηπευτικών καθώς και των καλλωπιστικών και φαρμακευτικών φυτών, τη μελέτη και τον προγραμματισμό διατήρησης της γονιμότητας και βελτίωσης των γεωργικών εδαφών, την εφαρμογή όλων των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους, καθώς και τον έλεγχο και παρακολούθηση παραγωγής προϊόντων Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) φυτικής και ζωικής προέλευσης, τη ρύθμιση θεμάτων που προκύπτουν από τη χωροθέτηση της γεωργικής γης και των βοσκοτόπων, την αλλαγή της χρήσης τους, τις εγγειοδιαρθρωτικές επεμβάσεις στις ιδιωτικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τη μελέτη των σχετικών προβλημάτων, σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες της Περιφέρειας, καθώς και για κάθε άλλο θέμα που αφορά την ανάπτυξη της γεωργικής και ζωικής παραγωγής στην περιοχή της Περιφέρειας που δεν ανατίθεται σε άλλη διεύθυνση ή τμήμα.


 

Τμήμα Αλιείας

Το Τμήμα Αλιείας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων, τον καθορισμό προστατευτικής ζώνης εκμισθωμένου ιχθυοτροφείου, το χαρακτηρισμό ως γεωργικών επιχειρήσεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων που αφορούν υδατοκαλλιεργητικές εκμεταλλεύσεις, την έκδοση απόφασης επιλογής του τρόπου εκμετάλλευσης των ιχθυοτρόφων υδάτων, καθώς και την έκδοση απόφασης εκμίσθωσης, χωρίς δημοπρασία, εφαπτόμενου των συνόρων ιχθυοτρόφου ύδατος και τον καθορισμό των όρων της σύμβασης.


 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης είναι αρμόδιο ιδίως για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης, περιλαμβανομένης της υποστήριξής της σε θέματα υλοποίησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Διεύθυνση Κτηνιατρικής

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ανάγονται ιδίως στη μέριμνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου σε όλη την Περιφέρεια, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων, τη λήψη αποφάσεων για ασθένειες ζώων που μπορεί να έχουν επιδημικό χαρακτήρα καθώς και τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.
 • Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής επικοινωνεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων, εφαρμόζει τις εθνικές και κοινοτικές πολιτικές στα θέματα της αρμοδιότητά της σύμφωνα με τις οδηγίες τους.
 • Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής συνεργάζεται, επικοινωνεί και παρέχει πληροφορίες στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της περιφέρειας για τα θέματα της αρμοδιότητάς της και παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες, που ασχολούνται με θέματα Κτηνιατρικής σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

Τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής απαρτίζουν τα εξής Τμήματα:

α. Τμήμα Υγείας των Ζώων.
β. Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας.
γ. Τμήμα Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων.

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτή τμήματα, ως εξής:


 

Τμήμα Υγείας των Ζώων

Το Τμήμα Υγείας των Ζώων είναι αρμόδιο ιδίως για την έρευνα και τη μελέτη κάθε θέματος που σχετίζεται με την υγιεινή κατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, χερσαίου, υδρόβιου και αμφίβιου και την προστασία γενικά της υγείας των ζώων, την εκτέλεση προγράμματος παραγωγής ζωοτροφών, τον ορισμό σφαγείων στα οποία θα οδηγούνται τα αφικνούμενα στη χώρα μας ζώα σφαγής, τη διενέργεια αναγκαστικών προληπτικών εμβολιασμών κατά λοιμωδών νοσημάτων διαφόρων ζώων, καθώς και για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση υποψίας και βεβαιωμένης εμφάνισης γρίπης των ορνίθων.


 

Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας

Το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας είναι αρμόδιο ιδίως για τη χορήγηση ή ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε σφαγεία για τη σφαγή όλων των ειδών των ζώων, για την εφαρμογή της κοινοτικής
νομοθεσίας σε θέματα αρμοδιότητάς του, για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων και μονάδων τυποποίησης, επεξεργασίας, τεμαχισμού κρέατος, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ιχθυοσκαλών, συσκευαστηρίων νωπών αλιευμάτων και εργαστηρίων μεταποίησης και συσκευασίας κατεψυγμένων αλιευμάτων, την τήρηση μητρώου εμπόρων εισαγωγών και εξαγωγών τροφίμων ζωικής προέλευσης καθώς και για κάθε είδους αδειοδότηση, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία η οποία έχει ανατεθεί στην Περιφέρεια από την Κεντρική Διοίκηση.


 

Τμήμα Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων

Το Τμήμα Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων είναι αρμόδιο ιδίως για την εν γένει παρακολούθηση της άσκησης του ελεύθερου κτηνιατρικού επαγγέλματος στην περιοχή αρμοδιότητάς του, τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κλινικής μικρών ζώων, κτηνιατρικών κλινικών και ενδιαιτημάτων ζώων, τη μέριμνα εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων και την εμπορία των ζώων συντροφιάς, καθώς και για τη διαχείριση και καταγραφή μητρώου κτηνοτρόφων.

Τηλέφωνo Επικοινωνίας: Ηράκλειο: 2810 221624


 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΕ Ηρακλείου

Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

 • Φυτοϋγειονομικός έλεγχος εισαγομένων και εξαγομένων γεωργικών προϊόντων.
 • Φυτοϋγειονομικός έλεγχος πολλαπλασιασμού υλικού και των φυτωρίων.
 • Έλεγχος εφαρμογής οινικής νομοθεσίας σε οινοβιομηχανίες ως προς τη παραγωγή, διακίνηση και εμπορία οινικών προϊόντων.
 • Χορήγηση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου.
 • Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας, αρουραιοκτονίας και ακριδοκτονίας.
 • Επισήμανση και την παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών και την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
 • Διενέργεια προγράμματος επισκοπήσεων για εχθρούς και ασθένειες καραντίνας.
 • Έλεγχος και διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Έλεγχος επί των εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και ενώσεων αυτών που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής και εμπορίας φυτών και φυτικών προϊόντων.

 

Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

 • Υποβολή προτάσεων και μελετών για την εφαρμογή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
 • Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης και βελτίωσης της βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας, χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας και λοιπών αγροτικών ζώων.
 • Εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, για τη μελέτη και αξιοποίηση των στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Μέριμνα για την εφαρμογή των προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.

 

Τμήμα Εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Το Τμήμα Εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων είναι αρμόδιο ιδίως για την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων στους τομείς της φυτικής και ζωϊκής παραγωγής και ιδίως για τις διαδικασίες και την εφαρμογή και υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) σε τοπικό επίπεδο.


 

Τμήμα Αλιείας

 • Μίσθωση με δημοπρασία των ιχθυοτρόφων υδάτων εν γένει.
 • Καθορισμός της προστατευτικής ζώνης πέριξ του τοποθετούμενου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους.
 • Απόφαση αυξομείωσης των συμβατικών δόσεων μίσθωσης ιχθυοτροφείου σε ιδιώτες.
 • Υποβολή αιτήματος προς παροχή σύμφωνης γνώμης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τον καθορισμό των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμενων των συνόρων λιμνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων.
 • Χορήγηση αδειών ίδρυσης συσκευαστηρίων νωπών αλιευμάτων και εργαστηρίων συσκευασίας και μεταποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων.
 • Ίδρυση ιχθυοσκαλών καθώς και καθορισμός της έδρας αυτών.

 

Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας

 • Παραχώρηση εκτάσεων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ΟΤΑ.
 • Εκποίηση, ανταλλαγή και προστασία εποικιστικών εκτάσεων.
 • Έκδοση, διόρθωση και ακύρωση τίτλων κυριότητας, Σύνταξη τοπογραφικών προγραμμάτων.
 • Συγκρότηση τοπογραφικών συνεργείων από τεχνικούς υπαλλήλους.
 • Σύνταξη, τήρηση, συμπλήρωση και ολοκλήρωση θεματικών χαρτών με στοιχεία που συλλέγονται επιτόπου.
 • Περιοδική ενημέρωση των τοπικών θεματικών χαρτών με τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί.
 • Χορήγηση βεβαιώσεων και διαγραμμάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών.
 • Έρευνα των φακέλων των εργασιών για τον έλεγχο αιτημάτων.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Χανιά: 28213 46600
Ρέθυμνο: 28313 43801
Ηράκλειο: 2813 407930
Άγιος Νικόλαος: 28413 40500


 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής ΠΕ Λασιθίου, Ρεθύμνης, Χανίων

Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου

 • Φυτοϋγειονομικός έλεγχος εισαγομένων και εξαγομένων γεωργικών προϊόντων.
 • Φυτοϋγειονομικός έλεγχος πολλαπλασιασμού υλικού και των φυτωρίων.
 • Έλεγχος εφαρμογής οινικής νομοθεσίας σε οινοβιομηχανίες ως προς τη παραγωγή, διακίνηση και εμπορία οινικών προϊόντων.
 • Χορήγηση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου.
 • Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας, αρουραιοκτονίας και ακριδοκτονίας.
 • Επισήμανση και την παρακολούθηση της εξέλιξης εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών και την εφαρμογή μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
 • Διενέργεια προγράμματος επισκοπήσεων για εχθρούς και ασθένειες καραντίνας.
 • Έλεγχος και διακίνηση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 • Έλεγχος επί των εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και ενώσεων αυτών που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε στάδιο παραγωγής και εμπορίας φυτών και φυτικών προϊόντων.

 

Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής

 • Υποβολή προτάσεων και μελετών για την εφαρμογή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και την παρακολούθηση της εκτέλεσής τους σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
 • Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης και βελτίωσης της βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας, χοιροτροφίας, πτηνοτροφίας και λοιπών αγροτικών ζώων.
 • Εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, για τη μελέτη και αξιοποίηση των στοιχείων της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Μέριμνα για την εφαρμογή των προγραμμάτων βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων φυτικής και ζωικής παραγωγής.

 

Τμήμα Εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Το Τμήμα Εφαρμογής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων είναι αρμόδιο ιδίως για την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων στους τομείς της φυτικής και ζωϊκής παραγωγής και ιδίως για τις διαδικασίες και την εφαρμογή και υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) σε τοπικό επίπεδο.


 

Τμήμα Κτηνιατρικής

 • Διενέργεια των ελέγχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.
 • Εξασφάλιση της υγείας των ζώων.
 • Λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.

 

Τμήμα Αλιείας

 • Μίσθωση με δημοπρασία των ιχθυοτρόφων υδάτων εν γένει.
 • Καθορισμός της προστατευτικής ζώνης πέριξ του τοποθετούμενου αλιευτικού εργαλείου, σε θαλάσσιους παραλιακούς χώρους.
 • Απόφαση αυξομείωσης των συμβατικών δόσεων μίσθωσης ιχθυοτροφείου σε ιδιώτες.
 • Υποβολή αιτήματος προς παροχή σύμφωνης γνώμης του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τον καθορισμό των όρων των συμβάσεων εκμίσθωσης των εφαπτόμενων των συνόρων λιμνών ή ιχθυοτρόφων υδάτων.
 • Χορήγηση αδειών ίδρυσης συσκευαστηρίων νωπών αλιευμάτων και εργαστηρίων συσκευασίας και μεταποίησης κατεψυγμένων αλιευμάτων.
 • Ίδρυση ιχθυοσκαλών καθώς και καθορισμός της έδρας αυτών.

 

Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων και Τοπογραφίας

 • Παραχώρηση εκτάσεων σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα και ΟΤΑ.
 • Εκποίηση, ανταλλαγή και προστασία εποικιστικών εκτάσεων.
 • Έκδοση, διόρθωση και ακύρωση τίτλων κυριότητας, Σύνταξη τοπογραφικών προγραμμάτων.
 • Συγκρότηση τοπογραφικών συνεργείων από τεχνικούς υπαλλήλους.
 • Σύνταξη, τήρηση, συμπλήρωση και ολοκλήρωση θεματικών χαρτών με στοιχεία που συλλέγονται επιτόπου.
 • Περιοδική ενημέρωση των τοπικών θεματικών χαρτών με τις μεταβολές που έχουν σημειωθεί.
 • Χορήγηση βεβαιώσεων και διαγραμμάτων για την εξυπηρέτηση πολιτών.
 • Έρευνα των φακέλων των εργασιών για τον έλεγχο αιτημάτων.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Χανιά: 28213 46600
Ρέθυμνο: 28313 43801
Ηράκλειο: 2813 407930
Άγιος Νικόλαος: 28413 40500


 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Γεν. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
 

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας λειτουργεί επίσης Γραφείο Ιατρού Εργασίας, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, στο οποίο υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που αφορούν τη μέριμνα για την επίβλεψη και εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, τον έλεγχο των συνθηκών εργασίας και την υγιεινή των χώρων εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

 • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Ηρακλείου.
 • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Λασιθίου.
 • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Ρεθύμνης.
 • Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε Χανίων, με έδρα τα Χανιά και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Χανίων.
Δ/νση Δημόσιας Υγείας

Τμήμα Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής

 • Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής.
 • Διαφύλαξη της υγείας των ταξιδιωτών και προάσπιση της δημόσιας υγείας.
 • Εμβολιασμοί μετακινούμενου πληθυσμού.
 • Χορήγηση προληπτικής, φαρμακευτικής αγωγής, όπως χημειοπροφύλαξη.
 • Ενημέρωση για την αντιμετώπιση των ασθενειών και οδηγίες για νοσήματα, για την κατανάλωση νερού και τροφίμων, για τις επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων σε διάφορες χώρες.
 • Λήψη μέτρων για την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων.

Το Τμήμα έχει γενικές αρμοδιότητες για την άσκηση της περιβαλλοντικής υγιεινής σε θέματα που αφορούν την Περιφέρεια, συνεργάζεται με πανεπιστήμια και ευρωπαϊκούς φορείς σε προγράμματα που εξασφαλίζουν την περιβαλλοντική υγιεινή και ακολουθεί τις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος (όπως π.χ. διαχείριση αποβλήτων υγειονομικών μονάδων, παρακολούθηση ποιότητας νερού, προστασία νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κλειστών δομών από ιδιαίτερα επικίνδυνα παθογόνα κ.τ.λ) και συντονίζει τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στους τομείς αυτούς σε επίπεδο Περιφέρειας. Επίσης, στο πλαίσιο της ταξιδιωτικής ιατρικής, το Τμήμα είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού (ΔΥΚ) στα λιμάνια και τα αεροδρόμια της Περιφέρειας, για τον υγειονομικό έλεγχο των κρουαζιερόπλοιων, τη χορήγηση ελευθεροκοινωνίας και πιστοποιητικών υγειονομικού ελέγχου σε αυτά, καθώς και για τις όποιες ενέργειες απαιτούνται στις πύλες εισόδου της Περιφέρειας για την εφαρμογή προστατευτικών μέτρων δημόσιας υγιεινής
για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος σε αυτές, ενώ συνεπικουρεί τα αρμόδια τμήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων στην άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Ηράκλειο: 28134102502813410258


Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας

 • Ανάπτυξη εκείνων των διαδικασιών μέσω των οποίων τα άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη βελτιώσουν.
 • Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, οδοντιατρικής, ψυχικής υγιεινής, κοινωνικής επανένταξης και αποϊδρυματοποίησης χρονίως ψυχικά πασχόντων.
 • Πρόληψη εξαρτήσεων από εξαρτησιογόνες ουσίες, την αντιμετώπιση αλκοολισμού, την κατάχρηση ουσιών, τις ψυχικές εξαρτήσεις και τον εθισμό.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Ηράκλειο: 2813410263,  2813410261, 2813410262


Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα

Τηλέφωνο Επικοινωνίας Ηράκλειο: 2813410253

Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας και Αρωγής

 • Εφαρμογή προγραμμάτων για τις κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ειδικής προστασίας.
 • Καθορισμό των όρων και της διαδικασίας παραχώρησης ακινήτων σε δικαιούχους.
 • Έκδοση και ανάκληση παραχωρητηρίων.
 • Ρύθμιση των δόσεων και τη βεβαίωση των χρεών παλαιών και νέων προσφύγων.
 • Νομιμοποίηση ανώμαλων αγοραπωλησιών και τα σχετικά με την ανταλλαγή και μεταβίβαση παραχωρηθέντων ακινήτων.
 • Επιχορήγηση αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τις οποίες είχε ιδρύσει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή μετείχε σε αυτές εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων, που απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και εφόσον η πραγματοποίηση του σκοπού τους ασκείται, κατά διαδοχή, από την Περιφέρεια.
 • Χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών σευπερτοπικό επίπεδο και την ανάληψη χορηγούμενων οικονομικών ενισχύσεων σε φορείς κοινωνικής αντίληψης που εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας που αποτελούν προϊόν των Ειδικών Κρατικών Λαχείων.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων στέγασης, κοινωνικής και οικονομικής επανένταξης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
 • Συμβουλευτική, ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη των ευπαθών ομάδων.
 • Καθορισμός των προϋποθέσεων και του τρόπου άσκησης του αντικειμένου της κοινωνικής εργασίας σε όλους τους τομείς εφαρμογής.
 • Θέματα εκπαίδευσης σπουδαστών κοινωνικής εργασίας κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.
 • Θέματα διακρατικών υιοθεσιών.

Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών

Το τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για:

 • τη διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών σε επίπεδο Περιφέρειας για θέματα κοινωνικής πρόνοιας,
 • την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης της φτώχειας και
 • την υλοποίηση του προγράμματος Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) στην Περιφέρεια Κρήτης.*
 • την παρακολούθηση της άσκησης των αρμοδιοτήτων των κοινωνικών συμβούλων κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213Α/12-10-1995), σε υπερτοπικό επίπεδο.
 • τη διατύπωση προτάσεων για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόνοιας υπερτοπικού χαρακτήρα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • την παρακολούθηση και τη διαχείριση του Αποθηκευτικού Κέντρου Εκτάκτων Αναγκών Κρήτης Ρόδου και Νήσων,
 • τη διατύπωση προτάσεων για φορείς παιδικής προστασίας και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κατόπιν της σύνταξη σχετικών εκθέσεων μετά από ελέγχους των κοινωνικών συμβούλων.

      * Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), μέσω των Κοινωνικών Συμπράξεων που συμμετέχουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, διανέμει στους ωφελούμενους τρόφιμα ή/και Βασική Υλική Συνδρομή, υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων και δωρεών και ενισχύει δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.

Εθνική Αρχή Συντονισμού του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ως Διαχειριστική Αρχή το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

    Ως ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ καθίστανται αυτοδίκαια, οι εκάστοτε δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), οι οποίοι κατόπιν ενημέρωσής τους, από την Ηλεκτρική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ), επιλέγουν στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης του ΚΕΑ, τον εταίρο της Κοινωνικής Σύμπραξης ΤΕΒΑ από τον οποίο επιθυμούν να εξυπηρετούνται.

    Η Περιφέρεια Κρήτης είναι ο Επικεφαλής Εταίρος και  φέρει την ευθύνη για την υλοποίηση της Πράξης για τις Κοινωνικές Συμπράξεις.

(Τηλ. επικοινωνίας: 2813410218 και 2813410219) .


Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

 

Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Περιφερειακών Ενοτήτων

Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας

Το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής, Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας είναι αρμόδιο ιδίως για την υλοποίηση προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής, τη διαφύλαξη της υγείας των ταξιδιωτών και την προάσπιση της δημόσιας υγείας, τους εμβολιασμούς μετακινούμενου πληθυσμού, τη χορήγηση προληπτικής, φαρμακευτικής αγωγής, όπως χημειοπροφύλαξη, την ενημέρωση για την αντιμετώπιση των ασθενειών και οδηγίες για νοσήματα, για την κατανάλωση νερού και τροφίμων, για τις επιδημίες λοιμωδών νοσημάτων σε διάφορες χώρες, καθώς και για τη λήψη μέτρων για την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων. Επίσης, το Τμήμα είναι αρμόδιο για την υλοποίηση σε τοπικό επίπεδο προγραμμάτων δημόσιας υγείας και την ανάπτυξη εκείνων των διαδικασιών μέσω των οποίων τα άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη βελτιώσουν, την υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής, οδοντιατρικής, ψυχικής υγιεινής, κοινωνικής επανένταξης και αποϊδρυματοποίησης χρονίως ψυχικά πασχόντων, την πρόληψη εξαρτήσεων από εξαρτησιογόνες ουσίες, την αντιμετώπιση αλκοολισμού, την κατάχρηση ουσιών, τις ψυχικές εξαρτήσεις και τον εθισμό.


 

Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας, Φαρμάκων και Φαρμακείων

 • Χορήγηση και ανάκληση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας.
 • Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών προνοιακών επιχειρήσεων, εργαστηρίων και πάσης φύσεως χώρων άσκησης ιδιωτικού επαγγέλματος υγείας και πρόνοιας.
 • Χορήγηση άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και σκοπιμότητας φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
 • Εποπτεία ιατρικών, οδοντιατρικών, φαρμακευτικών συλλόγων.
 • Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντιάτρους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς και οδοντιάτρους οι οποίοι αναγράφουν ναρκωτικά σε απλές συνταγές και όχι στις ειδικές για το σκοπό αυτό, καθώς και στους φαρμακοποιούς που πωλούν ναρκωτικά με απλές και όχι με ειδικές συνταγές.
 • Υπόδειξη Προληπτικής Ανθελονοσιακής Αγωγής σε Ταξιδιώτες.
 • Έκδοση αποφάσεων χορήγησης ναρκωτικών σε καρκινοπαθείς.
 • Θεώρηση μπλοκ χορήγησης ναρκωτικών ιδιωτών ιατρών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων.
 • Παρακολούθηση κίνησης ναρκωτικών και λοιπών φαρμάκων των φαρμακείων και των νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.
 • Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείων και φαρμακαποθηκών, τον έλεγχο αυτών και την παρακολούθηση του βοηθητικού προσωπικού των φαρμακείων.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Χανιά: 28213 44247 και 28213 44218
Ρέθυμνο: 28313 43308
Ηράκλειο: 2813 410741
Άγιος Νικόλαος: 28410 25603


 

Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής

 • Εξασφάλιση της δημόσιας υγείας με τον υγειονομικό έλεγχο και ιδίως για την εφαρμογή της υγειονομικής νομοθεσίας.
 • Έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων.
 • Λήψη μέτρων σεθέματα δημόσιας υγιεινής.
 • Επιβολή κυρώσεων.
 • Έκδοση γνωματεύσεων για τηχορήγηση αδειών όλων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Εξασφάλιση της υγιεινής του περιβάλλοντος και ιδίως για την έκδοση γνωματεύσεων για άδεια διάθεσης αποβλήτων, ηχομετρήσεις, έλεγχο ύδρευσης.
 • Λήψη μέτρων σε θέματα υγιεινήςπεριβάλλοντος, σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
 • Αρμοδιότητες δημόσιας υγιεινής και ταξιδιωτικής ιατρικής.

 

Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 • Χορήγηση και ανάκληση της βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος κοινωνικού λειτουργού και της βεβαίωσης άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για τη τήρηση του σχετικού μητρώου με διαρκή ενημέρωση.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών και αθλητικών φορέων της περιφέρειας και των δήμων, την υλοποίηση αθλητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, αθλητικούς συλλόγους, δήμους, καθώς και με άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.
 • Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.

 

Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών ΠΕ Ηρακλείου

Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Είναι αρμόδιο ιδίως για την εφαρμογή προγραμμάτων για τις κοινωνικές ομάδες που χρήζουν ειδικής προστασίας, την επιχορήγηση αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες μετέχει η Περιφέρεια, εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην αντιμετώπιση προβλημάτων που απορρέουν από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, τη χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών τοπικού χαρακτήρα, καθώς και την ανάληψη χορηγούμενων οικονομικών ενισχύσεων σε φορείς κοινωνικής αντίληψης που εποπτεύονται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας που αποτελούν προϊόν των Ειδικών Κρατικών Λαχείων τοπικού χαρακτήρα. Επίσης, το Τμήμα είναι αρμόδιο για τις διαδικασίες επιχορήγησης λειτουργικών δαπανών των φορέων κοινωνικής φροντίδας στην χωρική του αρμοδιότητα και τη διασύνδεση των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.


 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση για κάθε ΠΕ)

Στο πλαίσιο των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων λειτουργούν Γραφεία Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα και αρμοδιότητα την υποστήριξη των Διευθύνσεων σε διοικητικά θέματα.

Γεν. Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών
 

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητας τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

 • Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
 • Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
 • Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.
 • Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με έδρα τα Χανιά και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας :
Γενική Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Περιφέρειας Κρήτης: http://gdme.crete.gov.gr/ για να δείτε τα ολοκληρωμένα μέχρι σήμερα έντυπα Αιτήσεων -Υπεύθυνων Δηλώσεων και να ενημερωθείτε αναλυτικά σε διαδικασίες που αφορούν τα οχήματα.

Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων

Αρμοδιότητες Διευθύνσεων:

Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων ασκούν όλες τις αρμοδιότητες  του Τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών που έχουν ανατεθεί στην Περιφέρεια Κρήτης σε τοπικό επίπεδο Νομών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και είναι αρμόδιες για όλα τα θέματα που αφορούν στη διενέργεια οδικών μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων, στην κυκλοφορία, στην οδήγηση και στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και στην εποπτεία, τον έλεγχο και το χειρισμό των θεμάτων και αντικειμένων του τομέα επικοινωνιών.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας στη Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών Π.Ε Ηρακλείου κλείστε ραντεβού : http://gdme.crete.gov.gr/service/appointments/#!/

Η υπηρεσία Ραντεβού δεν λειτουργεί προς το παρόν στις Δ/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π.Ε Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου.

Οι αρμοδιότητες των Δ/νσεων Μεταφορών & Επικ/νιων κατανέμονται στα τμήματα που υπάγονται σ’ αυτές όπως παρακάτω:


 

Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας

Το Τμήμα Αδειών Κυκλοφορίας είναι αρμόδιο για την απογραφή, ταξινόμηση, μεταβίβαση, έκδοση αδειών κυκλοφορίας και τη χορήγηση κρατικών πινακίδων όλων των αυτοκινήτων ή δίκυκλων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης καθώς και την εκτέλεση θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν την κυκλοφορία όλων των οχημάτων χερσαίων μεταφορών.


 

Τεχνικό Τμήμα

Το Τεχνικό Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση, την επεξεργασία, τον έλεγχο, την παρακολούθηση, την εκτέλεση και τη χορήγηση διοικητικών πράξεων, που αφορούν τεχνικά θέματα σταθμών εξυπηρέτησης οχημάτων, τεχνικών στοιχείων αυτοκινήτων, αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών αυτοκινήτων, θέματα επικοινωνιών καθώς και γενικότερων τεχνικών θεμάτων. Το Τμήμα είναι επίσης αρμόδιο για τη λειτουργία των ΚΤΕΟ και τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο όλων των οχημάτων, που αφορά την ασφαλή κυκλοφορία τους καθώς και για τους ειδικούς τεχνικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος. Επιπροσθέτως, το Τμήμα είναι αρμόδιο για τον έλεγχο, την εποπτεία και το συντονισμό επί θεμάτων ασφάλειας οχημάτων και οδικού δικτύου, καθώς και για τον έλεγχο των ιδιωτικών ΚΤΕΟ.


 

Τμήμα Αδειών Οδήγησης

Το Τμήμα Αδειών Οδήγησης είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα που αφορούν τις άδειες οδήγησης (διπλώματα) αυτοκινήτων και δικύκλων. Ιδίως είναι αρμόδιο για την έκδοση, ανανέωση, αντικατάσταση των αδειών οδήγησης, των αδειών οδηγών οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR), των ειδικών αδειών οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτων καθώς και για τα θέματα εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών. Έχει επίσης την αρμοδιότητα για τον προγραμματισμό και τη διενέργεια των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών.


 

Τμήμα Γραμματείας

Το Τμήμα Γραμματείας είναι αρμόδιο γενικά για την διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης. Ειδικότερα είναι αρμόδιο για την ενημέρωση σχετικά με τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας, την παραλαβή και πρωτοκόλληση των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και των αιτήσεων των πολιτών, την διαβίβαση και τη διεκπεραίωση όλων των διοικητικών υποθέσεων της Υπηρεσίας.


 

Τμήμα Μεταφορών Μοιρών υπαγόμενο στην Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών Π.Ε Ηρακλείου.

Το Τμήμα Μεταφορών Μοιρών, ασκεί αρμοδιότητες στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Φαιστού και των Δημοτικών Ενοτήτων Ρούβα, Γόρτυνας, Κόφινα του Δήμου Γόρτυνας και είναι αρμόδιο ιδίως για την ταξινόμηση, τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων σε οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης, τη χορήγηση και ανανέωση αδειών οδήγησης καθώς και των μεταβολών αυτών. Την διενέργεια θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης οδηγών και υποψηφίων οδηγών.


 

Τμήμα Μεταφορών Αρκαλοχωρίου υπαγόμενο στην Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών Π.Ε Ηρακλείου.

Το Τμήμα Μεταφορών Αρκαλοχωρίου, ασκεί αρμοδιότητες στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Μινώα-Πεδιάδας, του Δήμου Βιάννου και στις Δημοτικές Ενότητες Αστερουσίων, Ν. Καζαντζάκη του Δήμου Αρχανών –Αστερουσίων και είναι αρμόδιο ιδίως για την ταξινόμηση, τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας και πινακίδων σε οχήματα Ιδιωτικής Χρήσης, τη χορήγηση και ανανέωση αδειών οδήγησης καθώς και των μεταβολών αυτών. Την διενέργεια θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης οδηγών και υποψηφίων οδηγών.


 

Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών Ιεράπετρας υπαγόμενο στην Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών Π.Ε Λασιθίου.

Το Τμήμα Μεταφορών &  Επικοινωνιών Ιεράπετρας ασκεί αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Ιεράπετρας.


 

Τμήμα Μεταφορών & Επικοινωνιών Σητείας υπαγόμενο στην Δ/νση Μεταφορών & Επικ/νιών Π.Ε Λασιθίου.

Το Τμήμα Μεταφορών &  Επικοινωνιών Σητείας ασκεί αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Σητείας.

Αυτοτελείς Υπηρεσίες
Οργανόγραμμα
Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

1. Στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως:

 • Η κατάρτιση του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας Κρήτης για δράσεις πολιτικής προστασίας, σε συμμόρφωση προς τα γενικά σχέδια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ – ΙΟΛΑΟΣ – ΔΑΡΔΑΝΟΣ – ΒΟΡΕΑΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ – ΤΑΛΩΣ.
 • Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών, εντός των ορίων της εδαφικής της περιφέρειας.
 • Η ευθύνη για την εφαρμογή του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού πολιτικής προστασίας, κατά το σκέλος που τα οικεία προγράμματα, μέτρα και δράσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο περιφέρειας.
 • Η διατύπωση εισηγήσεων για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, προκειμένου να αποτελέσουν αντικείμενο της εισήγησης για τον ετήσιο εθνικό σχεδιασμό πολιτικής προστασίας από τη Διυπουργική Επιτροπή.
 • Η υποβολή εισήγησης στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, στις περιπτώσεις τοπικών καταστροφών.
 • Η έκδοση αποφάσεων κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, προκειμένου για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης.
  Ο σχεδιασμός και η οργάνωση θεμάτων πρόληψης, ενημέρωσης και αντιμετώπισης των καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και η διάθεση και ο συντονισμός της δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων προς την κατεύθυνση αυτή.
 • Ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών της περιφέρειας, καθώς και του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού και μέσων για την εξασφάλιση της ετοιμότητας, την αντιμετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζημιών.
 • Η έκδοση απόφασης για την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, καθώς και κινητών και ακινήτων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 41 του ν. 3536/2007
  (Α΄42 ).
 • Η συμμετοχή στην εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας δασικών εκτάσεων, στο σχεδιασμό και στη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή τους.
 • Η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
 • Η συμμετοχή στο συντονισμό και στην αξιοποίηση των εναέριων και επίγειων μέσων, στο πλαίσιο συνεργασίας με τους αρμόδιους φορείς, για τη δασοπυρόσβεση.

2. Τη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας απαρτίζουν τα ακόλουθα Τμήματα:

 • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
 • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
 • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.
 • Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μάρκου Μουσούρου 15, ΤΚ 71201
Τηλ.: 2813410201
E-mail: politiki.prostasia@crete.gov.gr

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τέρμα Πολυτεχνείου, ΤΚ 721 00
Τηλ.: 2841089950
E-mail: civilpro@crete.gov.gr

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Μάρκου Μουσούρου 15, ΤΚ 71201
Τηλ.: 2813410202
E-mail: ppheraklio@crete.gov.gr

ΡΕΘΥΜΝΟ: Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου, ΤΚ 741 00
Τηλ.: 2831340711
E-mail: votsoglou@crete.gov.gr

ΧΑΝΙΑ: Πλατεία Ελευθερίας 1, ΤΚ 73134
Τηλ.: 2821340130
E-mail: pol.prostasia@crete.gov.gr

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτων Αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ)

1. Το Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ – ΠΣΕΑ κατά το μέρος που αφορά τη διαμόρφωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές του, διέπεται από τις κείμενες κάθε φορά ειδικές διατάξεις.

Ειδικότερα στις αρμοδιότητες του τμήματος υπάγονται ιδίως:

 • Η σχεδίαση και ο προγραμματισμός που αναφέρεται στην οργάνωση προπαρασκευή και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων, προς επιβίωση στον πόλεμο ή την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην ειρήνη και συμβολή αυτών στην Εθνική Άμυνα, η οποία εξασφαλίζεται δια της Πολιτικής Κινητοποίησης και της Πολιτικής Άμυνας.
 • Η εισήγηση για τις ενδεδειγμένες μεθόδους χειρισμού θεμάτων και μέτρων της πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.
 • Ο συντονισμός και η κατεύθυνση των ενεργειών όλων γενικώς των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την επίτευξη των επιταγών της σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.
 • Η συγκρότηση μικτών επιτροπών και ομάδων εργασίας με συμμετοχή αξιωματικών των σωμάτων ασφαλείας για τη μελέτη και προγραμματισμό διαφόρων θεμάτων, που έχουν σχέση με την πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση κήρυξης πολιτικής κινητοποίησης.
 • Η έκδοση ατομικών προσκλήσεων σε περίπτωση πολιτικής επιστράτευσης.


2. Συστήνεται Γραφείο Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Α.Μ. – Π.Σ.Ε.Α.) σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, εκτός της έδρας. Στα Γραφεία αυτά ασκούνται σε τοπικό επίπεδο οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.Α.Μ.- Π.Σ.Ε.Α.).

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Χανιά: 28213 40136 / 126,
Ρέθυμνο: 28313 40712,
Ηράκλειο: 2813 410206,
Άγιος Νικόλαος: 28413 40326

Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκών, Διεθνών Θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών

1. Το Αυτοτελές Τμήμα Ευρωπαϊκών, Διεθνών θεμάτων και Ανάπτυξης Συνεργασιών, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, έχει τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες:

 • Τον συντονισμό ενεργειών των οργάνων διοίκησης και των υπηρεσιών της Περιφέρειας για την ανάπτυξη διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων και συνεργασιών, για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της Περιφέρειας σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα, για την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και δικτύωσης με λοιπούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας.
 • Την επικοινωνία με τα εθνικά σημεία επαφής των προγραμμάτων και τις αρμόδιες Εθνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές, καθώς και τη διατύπωση και υποβολή προτάσεων για παρέμβαση σε στρατηγικές και πολιτικές που είναι
  υπό διαμόρφωση, προς όφελος περιφερειακών στρατηγικών και ειδικά της Περιφέρειας.
 • Την αναζήτηση συναφών με τους τομείς προτεραιοτήτων ανάπτυξης και του σχεδιασμού της Περιφέρειας ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών πλαισίων για υποβολή προτάσεων διεκδίκησης χρηματοδοτικών κονδυλίων.
 • Τον προγραμματισμό και την αξιολόγηση υποβολής προτάσεων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα, καθώς και άλλες πηγές και εργαλεία χρηματοδότησης, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών
  στρατηγικών και προτεραιοτήτων της Περιφέρειας.
 • Την παροχή στοιχείων και τη συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας για τον σχεδιασμό και υλοποίηση περιφερειακών αναπτυξιακών στρατηγικών και προγραμμάτων.
 • Τη διάχυση των πληροφοριών ως προς τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά πλαίσια και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, καθώς και τον συντονισμό δημιουργίας σχημάτων συνεργασίας με όλες τις υπηρεσίες,
  τους παραγωγικούς, κοινωνικούς και λοιπούς φορείς, τα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Περιφέρειας, κ.α., για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότηση.
 • Τον συντονισμό και τη συνεπικουρία στις υπηρεσίες κατά τη διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων σχετικών με το αντικείμενό τους, καθώς και την υλοποίηση και τη συνεπικουρία υλοποίησης στις λοιπές υπηρεσίες της Πε-
  ριφέρειας των εγκεκριμένων προγραμμάτων/δράσεων.
 • Την παρακολούθηση εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, καθώς και των κανονισμών των διαφόρων χρηματοδοτικών πλαισίων, κατά το στάδιο υποβολής και κατά τη διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων/δράσεων.
 • Την παρακολούθηση της πορείας των εγκεκριμένων προγραμμάτων δράσεων, καθώς και τη διάδοση της πληροφόρησης στους πολίτες και τη διοργάνωση δράσεων πληροφόρησης.
 • Την τήρηση του αρχείου προτάσεων και εγκεκριμένων προγραμμάτων που υποβάλλονται ή υλοποιούνται από το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και την εφαρμογή των διαδικασιών πρόσληψης προ-
  σωπικού και σύναψης, κατά την αρμοδιότητά του, δημοσίων συμβάσεων για την υλοποίηση των ανωτέρω προγραμμάτων και δράσεων.

2. Στο πλαίσιο του Αυτοτελούς Τμήματος λειτουργεί Γραφείο Εκπροσώπησης στις Βρυξέλλες, στο οποίο υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που αφορούν την προώ-
θηση και προάσπιση των συμφερόντων της Περιφέρειας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εξασφάλιση άμεσης πληροφόρησης για ευρωπαϊκές πολιτικές και την αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών.

Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης

Το Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης συστάθηκε και εντάχθηκε στον Οργανισμό της Περιφέρειας Κρήτης με την αριθμ. 8847/13-07-2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (ΦΕΚ 3243/08-08-2018, Τεύχος Β’).

Στο Αυτοτελές Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης υπάγονται οι αρμοδιότητες που ασκεί η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του σκοπού του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής (Εθνικός Μηχανισμός ή ΕΜ) (Ν. 4445/2016) ο οποίος συνίσταται στο σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση οριζόντιων πολυτομεακών πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής.

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου αποσκοπεί:

 • στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕ.Σ.Κ.Ε),
 • στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης,
 • στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Εθνικό Γεωπληροφοριακό Σύστημα (Ε.ΓΠ.Σ.) του Εθνικού Μηχανισμού,
 • στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ως πυλώνας της κοινωνικής ένταξης σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, το Παρατηρητήριο προωθεί ιδίως τις ακόλουθες δράσεις:

 • την εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για τη διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της οικείας Περιφέρειας,
 • την ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της ΠΕ.Σ.Κ.Ε., ιδίως σε ζητήματα που άπτονται της ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας,
 • την παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία φτώχεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων,
 • τη δημιουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της περιφερειακής στρατηγικής.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Κατερίνα Βλασάκη (Προϊσταμένη): 2813412442, avlasaki@crete.gov.gr
Κασσαπάκη Αικατερίνη (Στέλεχος): 2813412443, k.kasapaki@crete.gov.gr
Email Παρατηρητηρίου: socialobservatory@crete.gov.gr
Website Παρατηρητηρίου: socialobservatory.crete.gov.gr
Δ/νση: Αβέρωφ 1,2ος όροφος ,71201, Ηράκλειο

Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων

Το Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων είναι αρμόδιο ιδίως για την υποστήριξη των συλλογικών οργάνων διοίκησης της Περιφέρειας και την τήρηση μητρώου
και αρχείου των πράξεών τους. Το Τμήμα είναι επίσης αρμόδιο για τη συγκρότηση των επιτροπών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 164 και 164Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως ισχύει, καθώς και για την υποστήριξη των γραφείων των περιφερειακών παρατάξεων.

Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου

Τo αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των συστημάτων διακυβέρνησης και λειτουργίας και την παροχή διαβεβαίωσης περί της επάρκειας αυτών, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων και την αξιολόγηση της λειτουργίας του φορέα. Το τμήμα υποχρεούται να υποβάλλει ετήσιο πρόγραμμα εργασιών στον περιφερειάρχη για τους προγραμματισμένους ελέγχους που διενεργεί και καταρτίζει ετήσια σχετική έκθεση.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Νοικοκυράκης Εμμανουήλ
Αν. Προϊστάμενος
Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
Περιφέρεια Κρήτης
Δνση: Πλατεία Ελευθερίας, 71201, Ηράκλειο
Τηλ.: +30 2813400348
Email: m.noikokyrakis@crete.gov.gr

Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

Το Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιο ιδίως για την πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια, αλλά και των μέσων ενημέρωσης εθνικής εμβέλειας. Ειδικότερα στις αρμοδιότητες του γραφείου υπάγονται ιδίως :

 • Η δημοσιογραφική κάλυψη γεγονότων γενικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση της κοινής γνώμης.
 • Η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας.
 • Η μέριμνα για την επαφή του Περιφερειάρχη και των υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτόν με τα μέσα ενημέρωσης.
 • Η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους.
 • Η τέλεση εκδηλώσεων που αφορούν σε εθνικές εορτές πανελλήνιας και τοπικής σημασίας και η κατάρτιση σχετικού προγράμματος.


Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Ηράκλειο: 2813 400 240 – 241 – 242

Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας

Το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας έχει τις εξής ιδίως αρμοδιότητες:

 • Συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που αφορούν την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στις πολιτικές, στις δράσεις και στα προγράμματα της Περιφέρειας.
 • Αποτιμά τις πολιτικές και τις δράσεις της Περιφέρειας για την εξάλειψη των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και καταρτίζει σχετική έκθεση την οποία ο Περιφερειάρχης υποβάλλει
  τον Δεκέμβριο κάθε έτους προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.
 • Συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και υποστηρίζει τη λειτουργία της.
 • Διασφαλίζει τη συνεργασία των υπηρεσιών της Περιφέρειας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλλων, ώστε να διευκολύνεται σε περιφερειακό επίπεδο η ανάπτυξη των δράσεων και των προγραμμάτων που άπτονται των πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλλων και των κατευθύνσεων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, όπως διαμορφώνονται κάθε φορά.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Μερόπη Απελίδου
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
Αυτοτελούς Γραφείου Ισότητας των Φύλων Περιφέρειας Κρήτης
Δικαιοσύνης 57, 3ος όροφος
71202 Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 400221
E-mail: isotitakritis@crete.gov.gr

Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας

Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας αποτελεί ένα εμπιστευτικό σημείο επαφής για τους υπαλλήλους και τη Διοίκηση  της Περιφέρειας Κρήτης και των εποπτευόμενων φορέων αυτής που δεν έχουν συστήσει δικό τους Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας. Δρα κυρίως προληπτικά, στοχεύοντας στην  αλλαγή της Κουλτούρας Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση.

Ειδικότερα, η δράση και οι αρμοδιότητες του  Συμβούλου Ακεραιότητας εκτείνονται  σε τρεις άξονες :

1. Υποστηρικτικός άξονας : 

 • Παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική συνδρομή για ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζει ο υπάλληλος κατά την ενάσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η σεξουαλική παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση συμφερόντων.
 • Παραλαμβάνει αναφορές από τους υπαλλήλους του φορέα, για περιστατικά παραβίασης ακεραιότητας ή διαφθοράς και ασκεί διαμεσολάβηση, προκειμένου να επιληφθούν τα όργανα του φορέα ή εξωτερικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διερεύνησή τους.
 • Παρακολουθεί τη διαδικασία της διερεύνησης της αναφοράς και ενημερώνει σχετικά τον υπάλληλο που την υπέβαλε.

2. Ενημερωτικός άξονας :

 • Παρέχει ενημέρωση στο προσωπικό του φορέα για θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας, καθώς και για τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και την αποστολή του Συμβούλου Ακεραιότητας.
 • Σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για τους υπαλλήλους του φορέα και τους υπαλλήλους των εποπτευόμενων φορέων σε συνεργασία με την οικεία οργανική μονάδα που είναι αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, καθώς και με εξωτερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 • Συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας, όπως Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας, Κανονισμοί Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης Συμφερόντων, Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς.

3. Συμβουλευτικός άξονας :

 • Ενημερώνει και συνεργάζεται με τη διοίκηση του φορέα, τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και την οργανική μονάδα που είναι αρμόδια για θέματα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού, για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και προτύπων ακεραιότητας εντός του φορέα.
 • Διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης των μηχανισμών πρόληψης, αποτροπής και εντοπισμού προς τον επικεφαλής του φορέα, όταν εντοπίζει περιστατικά παραβιάσεων ακεραιότητας.
 • Συντάσσει Ετήσια Έκθεση και την υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και διαδικασιών ακεραιότητας που χρησιμοποιεί ο φορέας, το έργο που επιτελέστηκε, καθώς και για την πορεία των υποθέσεων που χειρίστηκε.

Ενημερωτικό Υλικό Σύμβ. Ακεραιότητας

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Μαρία Πετσαλάκη
Ιδομενέως 28, Ηράκλειο, ΤΚ 71202
Τηλ.: 2813 411906
E-mail: petsalaki@crete.gov.gr

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας

Η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης είναι αρμόδια ιδίως για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας στις κάθε μορφής υποθέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες και για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων και υπηρεσιών αυτής με γνωμοδοτήσεις και συμβουλές. Ειδικότερα στη Νομική Υπηρεσία υπάγονται οι εξής αρμοδιότητες:

 • Η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για τη νομική υποστήριξη της Περιφέρειας.
 • Η διατύπωση προτάσεων επί νομικών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία της Περιφέρειας.
 • Η γνωμοδότηση επί θεμάτων που παραπέμπονται σε αυτή από τον περιφερειάρχη, τους αντιπεριφερειάρχες ή τους γενικούς διευθυντές, στο πλαίσιο των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων τους.

Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας συστήνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων προκειμένου να εκπροσωπούνται οι αντίστοιχες περιφερειακές ενότητες ενώπιον των δικαστικών και των διοικητικών αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 255, παρ. 4 του ν. 3852/2010, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις της προηγούμενης παραγράφου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Χανιά: 28213 40281, 28210 340234
Ρέθυμνο: 28313 40734
Ηράκλειο: 28134 00357, 28134 00358

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας