Οργανωτική Δομή

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης υποστηρίζεται από το
Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης.

Το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Γενικής Διεύθυνσης έχει αρμοδιότητα τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Γενικού Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του ως Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης.

Το Τμήμα υποστηρίζει τον Γενικό Διευθυντή ιδίως στο έργο συντονισμού και εποπτείας των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, στην παρακολούθηση των επιχειρησιακών στόχων, στη σύνταξη σχετικών ενημερωτικών σημειωμάτων, στη σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών προς τις υποκείμενες οργανικές μονάδες, στην οργάνωση της επικοινωνίας με τις υπηρεσίες και το κοινό, καθώς και στην εν γένει παροχή γραμματειακής υποστήριξης για την εκπλήρωση της αποστολής του.

Η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.

 • Διεύθυνση Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Διοίκησης & Ανθρώπινου Δυναμικού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Οικονομικού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Λασιθίου.
 • Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Ρεθύμνης.
 • Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Χανίων, με έδρα τα Χανιά και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Χανίων.

Οργανόγραμμα

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Εξασφάλιση της διαφάνειας των πράξεων των περιφερειακών οργάνων, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα και των περιφερειακών υπηρεσιών του.
 • Διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων της Διοίκησης.
 • Βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας, καθώς και των περιφερειακών υπηρεσιών της.

Τμήμα Σχεδιασμού Συστημάτων

 • Καθορισμός της στρατηγικής υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών της Περιφέρειας.
 • Μέριμνα για την προμήθεια και εγκατάσταση σε παραγωγική λειτουργία εξοπλισμού και λογισμικού.
 • Τεχνική υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας.
 • Σχεδιασμός της πολιτικής ασφάλειας των συστημάτων και μέριμνα για την ακεραιότητα των πληροφοριακών Δεδομένων.
 • Διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της Περιφέρειας με αντίστοιχα συστήματα εθνικής εμβέλειας κεντρικών φορέων διοίκησης.
 • Υποστήριξη της εθνικής υποδομής της ψηφιακής υπογραφής.
 • Σχεδιασμός και εκτέλεση έργων πληροφορικής με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου οικονομικού πόρου, όπως ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.
 • Ανάπτυξη και συντήρηση του διαδικτυακού τόπου του φορέα.
 • Διαχείριση της λειτουργίας του εσωτερικού τοπικού δικτύου και υποστήριξη της απρόσκοπτης εξωτερικής του επικοινωνία με το διαδίκτυο.

Τμήμα Υποστήριξης Συστημάτων

 • Συντονισμός και εποπτεία της απρόσκοπτης επικοινωνίας και της εύρυθμης λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις περιφερειακές υπηρεσίες.
 • Κατάρτιση των αναγκαίων λειτουργικών προτύπων των περιφερειακών υπηρεσιών.
 • Τεχνική υποστήριξη των χρηστών των αποκεντρωμένων συστημάτων και μέριμνα για την κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους.
 • Εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών για την αποτελεσματική λειτουργία των αποκεντρωμένων συστημάτων.

Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη

 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υποστήριξη νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτύου στον πολίτη.
 • Οργάνωση και αναπαράσταση πληροφορικών δεδομένων της περιφέρειας που είναι αναγκαία ή ζητούνται από άλλους δημόσιους φορείς για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μίας στάσης στον πολίτη και τις επιχειρήσεις.
 • Συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες διευθύνσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, μέσω των οποίων παρέχονται προβλεπόμενες από το νόμο υπηρεσίες και παροχές προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις.

Τμήμα Διαδικτυακής Παρουσίας

Ανάρτηση όλων των ατομικών και κανονιστικών πράξεων της Περιφέρειας στο διαδίκτυο, για τη διαφάνεια και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις πράξεις των οργάνων της Περιφέρειας, στο πλαίσιο και της διαδικασίας του ν. 3861/2010 (Α΄112).


Τμήματα Πληροφορικής Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης & Χανίων

Επικοινωνία και εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων που είναι εγκατεστημένα στις υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
Χανιά: 28213 40218, 40146, 7, 8
Ρέθυμνο: 28313 40728
Ηράκλειο: 2813 412420, 430, 440, 426
Λασίθι: 28413 40428

Email: itcrete@crete.gov.gr


Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας ανάγονται ιδίως στον σχεδιασμό και τον συντονισμό δράσεων για το σύνολο των υπηρεσιών της Περιφέρειας με στόχο την εισήγηση οργανωτικών μέτρων που είναι αναγκαία για τη βελτίωση της απόδοσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
 • Επίσης, η Διεύθυνση είναι αρμόδια για τη διαχείριση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της Περιφέρειας και τα ζητήματα απλούστευσης διαδικασιών.

 

Τμήμα Οργάνωσης και Συντονισμού

 • Είναι αρμόδιο ιδίως για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της Περιφέρειας, την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.
 • Επίσης οφείλει να εντοπίζει βέλτιστες πρακτικές, να εφαρμόζει πιλοτικά σχέδια και να συντάσσει Οδηγό του Πολίτη σύμφωνα με την πολιτική της Περιφέρειας σε θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη.

 

Τμήμα Σχεδιασμού

 • Το Τμήμα Σχεδιασμού είναι αρμόδιο ιδίως για την οργάνωση και τον σχεδιασμό δράσεων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη .
 • Επίσης, μεριμνά για τη συγκέντρωση και επεξεργασία όλων των αναγκαίων στοιχείων με σκοπό τη σύνταξη του Απολογισμού Δράσης της Περιφέρειας.
 • Είναι αρμόδιο ιδίως για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και την εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών για την υλοποίηση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, της Διοίκησης Μέσω Στόχων και της Στοχοθεσίας.

 

Τμήμα Απλούστευσης Διαδικασιών & Συστημάτων Ποιότητας

 • Το Τμήμα έχει υποχρέωση να επικοινωνεί με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, να σχεδιάζει, να βελτιώνει και να υποστηρίζει την εφαρμογή των διαδικασιών, καθώς και να υποβάλλει προτάσεις για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ως αποτέλεσμα των ανωτέρω διαδικασιών.
 • Οφείλει να εφαρμόζει την πολιτική της Περιφέρειας σε θέματα καινοτόμων διοικητικών διαδικασιών που περιλαμβάνουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη διοικητική δράση.

 

Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων & Εκπαίδευσης

Είναι αρμόδιο για τον προσδιορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών της Περιφέρειας, την οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης των υπαλλήλων, ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία και με τους δημόσιους και αυτοδιοικητικούς αρμόδιους φορείς, αλλά και με ιδιωτικούς φορείς για εξειδικευμένες εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και για την αξιολόγηση των προγραμμάτων και της αποτελεσματικότητάς τους.


 

Τμήμα Εξυπηρέτησης του Πολίτη

 • Είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την εξασφάλιση του προσανατολισμού της Περιφέρειας προς τους πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και ως πολίτες.
 • Είναι υπεύθυνο για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των πολιτών σε τακτική βάση, τη δημοσιοποίηση των προσφερόμενων υπηρεσιών, με προγράμματα δημοσιότητας, τον καθορισμό χώρων υποδοχής των πολιτών και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησής τους, την εφαρμογή της πολιτικής της Περιφέρειας σε θέματα εξυπηρέτησης του πολίτη, τη σύνταξη κανονισμών ρύθμισης των σχέσεων με τους πολίτες κ.α

 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

2813400305, 2813400306

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της Περιφέρειας, στη συνδρομή των οργάνων των υπηρεσιών αυτών για την εκπλήρωση των στόχων τους και της αποστολής τους.
 • Επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών των υπηρεσιών σε προσωπικό, στη διαχείριση όλων των θεμάτων διοίκησης προσωπικού, καθώς και στα θέματα σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών και τέλος στην εύρυθμη λειτουργία των συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας.

 

Τμήμα Προσωπικού

Αρμόδιο ιδίως για όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού της Περιφέρειας και εκδίδει τις σχετικές πράξεις για το προσωπικό αυτό, για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου καθώς και όλες τις ατομικές πράξεις που αφορούν το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.


 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

 • Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας είναι αρμόδιο ιδίως να μεριμνά για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και την ασφάλεια των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες, καθώς και για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και των συσκευών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες, ενώ μεριμνά και για την εκποίηση όσων χαρακτηρίζονται ως άχρηστες ή ακατάλληλες. Επίσης, υποστηρίζει τις υπηρεσίες της Περιφέρειας κατά τη στέγαση ή μεταστέγασή τους και είναι αρμόδιο για τις παροχές κοινής ωφέλειας της Περιφέρειας, ενώ μεριμνά και για την κίνηση και τη συντήρηση των οχημάτων.
 • Επιπροσθέτως, είναι αρμόδιο και για θέματα σύστασης δικαιοπραξιών.

 

Τμήμα Γραμματείας

 • Οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του κεντρικού πρωτοκόλλου, καθώς και το φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο των υπηρεσιών της Περιφέρειας, πλην των υπηρεσιών που έχουν ιδιαίτερο τμήμα γραμματείας.
 • Διακίνηση της αλληλογραφίας της Περιφέρειας.
 • Επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
 • Χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Ηράκλειο: 2813 400 368

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης.
 • Καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας.
 • Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων.
 • Πληρωμή κάθε είδους δαπάνης.
 • Λογιστική και ταμειακή διαχείριση.
 • Εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων.
 • Κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και στοιχείων.

 

Τμήμα Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών

 • Συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων στοιχείων, που αφορούν στην κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στη σύνταξη του απολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων και στη μελέτη της δανειοληπτικής δυνατότητας της Περιφέρειας.
 • Εκκαθάριση και εντολή δαπανών, από της εκδόσεως της κανονιστικής πράξεως της παρ. 12 του άρθρου 268 του ν.3852/2010 και μέχρι της εκδόσεως αυτής, για τη συγκέντρωση και έλεγχο των δικαιολογητικών των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προώθησης αυτών στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και εφόσον απαιτείται στα αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, όσο και των συμβάσεων που υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο αυτού.
 • Έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής, για την παρακολούθηση της απόδοσής τους, τον έλεγχο όλων των συμβάσεων οικονομικού αντικειμένου, καθώς και την τήρηση δικαιολογητικών, αρχείων και βιβλίων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

 

Τμήμα Τήρησης Διπλογραφικού Συστήματος

 • Την τήρηση των απαιτούμενων από τον νόμο λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Τις συμφωνίες λογαριασμών Γενικής Λογιστικής με το Απλογραφικό Σύστημα παρακολούθησης.
 • Την παρακολούθηση και συγκέντρωση στατιστικών και λοιπών στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, με βάση τη Γενική Λογιστική και συμφωνία με τα αποτελέσματα του Δημόσιου Λογιστικού.
 • Την παροχή οδηγιών για θέματα που αφορούν στην ορθή λογιστική καταχώριση και απεικόνιση στο πληροφοριακό σύστημα, συμφωνία και υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΚΕΠΥΟ), συμφωνίες υπολοίπων προμηθευτών για το σύνολο του φορέα.

 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

 • Διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων, την τήρηση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
 • Έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση εντολής πληρωμής των δαπανών/χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και την τήρηση του μητρώου αυτών.
 • Έκδοση και τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημοσίων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και την εισήγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Τήρηση των λογιστικών βιβλίων.
 • Διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού της έδρας και της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, την εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του φορέα.
 • Έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και την έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται.

 

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

 • Διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων.
 • Διενέργεια των πληρωμών και της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη
 • Είσπραξη όλων των εσόδων και την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης και αφορούν την περιφερειακή ενότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, τηρεί το φυσικό ταμείο και διενεργεί τις χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες.

Σχετικά έγγραφα:

Προϋποθέσεις Είσπραξης Τιμολογίου Προμηθευτών ή ΤΠΥ

Για όλα τα έγγραφα του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας, εδώ


 

Τμήμα Προμηθειών

 • Κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας και τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, ή πλείονες της μίας των λοιπών περιφερειακών ενοτήτων.
 • Διεξάγει τη διαδικασία εξεύρεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στην περίπτωση πρόθεσης της Περιφέρειας να συνομολογήσει δάνειο.
 • Μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων.
 • Τηρεί Αποθήκη προμηθευομένων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας

 • Μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την περιφερειακή ενότητα, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας.
 • Επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοσή τους.
 • Επιμελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων.
 • Προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία και τηρεί τα προβλεπόμενα με το αντικείμενό του αρχεία και βιβλία.

 

Τμήμα Μισθοδοσίας

 • Εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας, στην οποία βρίσκεται η έδρα της Περιφέρειας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας, καθώς και της αντιμισθίας, των εξόδων κίνησης και των αποζημιώσεων από τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις των αιρετών οργάνων όλης της Περιφέρειας.
 • Μεριμνά για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, τηρεί σχετικά αρχεία και εκδίδει κάθε μορφής βεβαίωση μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων και συντάσσει τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Ηράκλειο: 2813 400331


 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων των υπηρεσιών κάθε περιφερειακής ενότητας.
 • Έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού αυτού.
 • Έκδοση οποιασδήποτε ατομικής πράξης για το προσωπικό αυτό εκτός εκείνων για τις οποίες απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου και οι οποίες εκδίδονται από τη Διεύθυνση Διοίκησης στην έδρα της Περιφέρειας.
 • Άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών.
 • Καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της περιουσίας της περιφερειακής ενότητας.
 • Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων.
 • Πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και στη λογιστική και ταμειακή διαχείριση.
 • Εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού.
 • Εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας.
 • Τήρηση των απαιτούμενων αρχείων βιβλίων και στοιχείων.

 

Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

 •  Όλα τα θέματα που άπτονται της υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας.
 • Έκδοση των σχετικών ατομικών πράξεων για το προσωπικό, για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη συλλογικού οργάνου.
 • Εκκαθάριση μισθοδοσίας των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της περιφερειακής ενότητας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας.
 • Μέριμνα για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων.
 • Τήρηση σχετικών αρχείων και έκδοση κάθε μορφής βεβαίωση μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Σύνταξη δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.

 

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης

 • Εκκαθάριση και εντολή δαπανών, από της εκδόσεως της κανονιστικής πράξεως της παρ. 12 του άρθρου 268 του ν.3852/2010 και μέχρι εκδόσεως αυτής, για τη συγκέντρωση και έλεγχο των δικαιολογητικών των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που αφορούν στην περιφερειακή ενότητα και προώθησης αυτών στην οικεία Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου και εφόσον απαιτείται στα οικεία αρμόδια όργανα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τόσο των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, όσο και των συμβάσεων που υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο αυτού.
 • Έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής, καθώς και για την παρακολούθηση της απόδοσής τους.
 • Μελέτη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων από την περιφερειακή ενότητα και επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την απόδοσή τους.
 • Επιμελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής εσόδων.
 • Προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία της περιφερειακής ενότητας και τηρεί τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά, αρχεία και βιβλία.

 

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

 • Διεξαγωγή όλων των συναφών με την ταμειακή διαχείριση υποθέσεων της περιφερειακής ενότητας.
 • Διενέργεια των πληρωμών και της εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη.
 • Είσπραξη όλων των εσόδων και την τήρηση αρχείων, παραστατικών και βιβλίων, που προβλέπονται από σχετικές διατάξεις περί ταμειακής διαχείρισης.
 • Τήρηση του φυσικού ταμείου της περιφερειακής ενότητας και διενεργεί τις χρηματικές δοσοληψίες με τις τράπεζες.

 

Τμήμα Προμηθειών, Προσόδων και Περιουσίας

 • Διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας.
 • Μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων.
 • Τηρεί Αποθήκη προμηθευομένων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Τμήμα Γραμματείας

 • Οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του πρωτοκόλλου καθώς και του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου των υπηρεσιών της περιφερειακής ενότητας, πλην των υπηρεσιών οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερο τμήμα γραμματείας.
 • Διακίνηση της αλληλογραφίας της περιφερειακής ενότητας.
 • Επικύρωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας πολίτες καθώς και για τη χορήγηση της επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης σε έγγραφα των υπηρεσιών της Περιφέρειας.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Χανιά: 28213 40110
Ρέθυμνο: 28313 40740
Άγιος Νικόλαος: 28410 22001


 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα

 

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους, που ανάγονται ιδίως στον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό και την παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας, καθώς και στον συντονισμό της προώθησης των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών στόχων, του επιχειρησιακού προγραμματισμού, της παρακολούθησης και αξιολόγησης των δράσεων της Περιφέρειας.

Επίσης, είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία και συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία και φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

 • Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Οικονομίας και Εξωστρέφειας ανάγονται ιδίως στην περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική, στην προώθηση και υλοποίηση των περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών στόχων και στην παρακολούθηση της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας αναφορικά με την επιχειρηματικότητα, έρευνα και καινοτομία, την εφαρμογή των αναπτυξιακών νόμων παροχής κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις, τις ευρωπαϊκές, διεθνείς σχέσεις και συνεργασίες, καθώς και την επεξεργασία και τεκμηρίωση στοιχείων.


 

Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας

Στο Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας υπάγονται ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και η προώθηση των περιφερειακών και εθνικών στρατηγικών στόχων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων για την επιχει-
  ρηματικότητα και καινοτομία.
 • Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής στο επίπεδο της Περιφέρειας για την επιχειρηματικότητα και καινοτομία.
 • Ο συντονισμός και υλοποίηση πολιτικών και στρατηγικών σχεδίων σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, σε θέματα επιχειρηματικότητας, έρευνας και καινοτομίας.
 • Η διατύπωση προτάσεων και μέτρων πολιτικής προς τους αρμόδιους φορείς για την επιχειρηματικότητα, έρευνα και καινοτομία καθώς και τη διασύνδεσή τους, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Η συνεργασία με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, διαχειριστικές αρχές, παραγωγικούς κλάδους, οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα και φορείς έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας, σε περιφερειακό, εθνικό,
  ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Την ανάπτυξη και υλοποίηση διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης και διασύνδεσης των επιχειρήσεων με την έρευνα και γνώση των ακαδημαϊκών,
  ερευνητικών ιδρυμάτων.
 • Η συγκέντρωση, επεξεργασία και τεκμηρίωση γεωγραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, έρευνα και καινοτομία όλων των τύπων.
 • Η άσκηση καθηκόντων εφαρμογής ως Δικαιούχου στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων των προγραμματικών περιόδων, όπως αυτές εκάστοτε οριοθετούνται από τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια.
 • Η παροχή πληροφοριών σχετικά με τη νομοθεσία και το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας.
 • Η ανάληψη συντονιστικού ρόλου για την ανάπτυξη των φορέων της κοινωνικής οικονομίας. Η στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσα από προγραμματικές συμβάσεις και η δημιουργία μηχανισμών και δομών υποστήριξής τους σε περιφερειακό επίπεδο.
 • Η ενημέρωση για πηγές και εργαλεία χρηματοδότησης.
 • Η διάδοση της πληροφόρησης και η διοργάνωση δράσεων πληροφόρησης, καθώς και η συμμετοχή σε διοργανώσεις άλλων φορέων.
 • Η υποστήριξη της δικτύωσης των επιχειρήσεων.
 • Η οργάνωση εκπαίδευσης σε θέματα επιχειρηματικότητας της τοπικής κοινωνίας και προγραμμάτων εξειδικευμένης κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων.
 • Η εκπόνηση σχετικών μελετών και ερευνών.
 • Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας.
 • Η παρακολούθηση της επιχειρηματικότητας (ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά, έξυπνη εξειδίκευση/καινοτομία, κ.α, μέσω του Παρατηρητηρίου).
 • Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του φυσικού
  και ηλεκτρονικού αρχείου του Τμήματος.

 

Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης

 • Συστήνει και λειτουργεί την Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, η οποία γνωμοδοτεί επί εισηγήσεων του Τμήματος για θέματα αιτήσεων τροποποίησης, ανάκλησης αποφάσεων υπαγωγής και επιστροφής ενισχύσεων που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως, ολοκλήρωσης των επενδύσεων και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Συγκροτεί τις Επιτροπές Αξιολόγησης των επενδύσεων και της Επιτροπής Ενστάσεων.
 • Εκδίδει αποφάσεις υπαγωγής επενδύσεων στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων για την ενίσχυσή τους με το κίνητρο της επιχορήγησης, της χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και της φορολογικής απαλλαγής.
 • Διενεργεί έλεγχο πληρότητας αιτημάτων ελέγχου.
 • Συγκροτεί τα Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου των επενδύσεων για την πιστοποίηση των δαπανών και την υλοποίηση των εγκεκριμένων εργασιών, σε συνεργασία με το Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών – ΓΕΕ (για την ηλεκτρονική ανάδειξή τους).
 • Εκδίδει αποφάσεις ολοκλήρωσης και πιστοποίησης έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων.
 • Εισηγείται καταβολή της ενίσχυσης.
 • Συντάσσει και υποβάλει αιτήματα χρηματοδότησης προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 • Παρακολουθεί την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των επενδυτικών φορέων.
 • Ενημερώνει την ΕΛΣΤΑΤ για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται και τις πληρωμές που πραγματοποιούνται σε τριμηνιαία βάση.
 • Ασκεί αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πράξεις ιδιωτικών επενδύσεων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις παραπάνω διαδικασίες βρίσκεται: www.ependyseis.gr.


 

Τμήμα Τεκμηρίωσης, Στοιχείων και Δεικτών

 • Έχει την ευθύνη λειτουργίας και την γραμματειακή υποστήριξη του Κομβικού Σημείου Επαφής (ΚΟΣΕ) της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια του Ν.3882/2010 (Α’ 166).
 • Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και τεκμηριώνει γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν την Περιφέρεια.
 • Τηρεί στοιχεία που αφορούν την τουριστική κίνηση (ποσοτική και ποιοτική) στη Περιφέρεια Κρήτης από βάσεις δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ, ΕΟΤ. ΚΕΠΕ και ΣΕΤΕ.
 • Καταγράφει τα στοιχεία των ενισχυόμενων φορέων στη βάση του αρμόδιου κρατικού φορέα (Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ιδιωτικών Επενδύσεων). Εισάγει στοιχεία και ενημερώνει πλήρως την βάση δεδομένων με τα απαιτούμενα στοιχεία από το αρχείο του Τμήματος Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • Συμμετέχει σε επιτροπές όπως Περιφερειακά Όργανα Ελέγχου, επιτροπή αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 14 του Ν. 4399/2016, συντάσσει οικονομοτεχνικές μελέτες, μελέτες τεχνικών συμβούλων κα.

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813 410 180


 

Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (Γραφείο υπαγόμενο στο τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Κανοτομίας)

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας βασίζεται στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με γεωχωρικά χαρακτηριστικά, όπου αποτυπώνονται όλα εκείνα τα στοιχεία που συνδέονται και επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα, καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών και αφορούν τα χαρακτηριστικά:

 • των επιχειρήσεων (κλαδική σύνθεση, νομική μορφή, εξαγωγική δραστηριότητα, διαχρονική δυναμική, χαρακτηριστικά απασχόλησης, δαπάνη και εξοικείωση με ΤΠΕ και καινοτομίες, ανάγκες κατάρτισης, κ.α.),
 • των επενδύσεων στο πλαίσιο αναπτυξιακών νόμων ή και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στις αστικές και αγροτικές περιοχές,
 • των συστημάτων έρευνας και του περιφερειακού οικοσυστήματος καινοτομίας,
 • των διασυνδέσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας,
 • του ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως σε ότι αφορά
  το επίπεδο εκπαίδευσης/εξειδίκευσης,
 • των επιμέρους περιοχών της Περιφέρειας που επηρεάζουν την τοπική ανάπτυξη (όπως ειδικές χωρικές αναπτυξιακές ρυθμίσεις και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος).

Το Παρατηρητήριο λειτουργεί με σκοπό να αξιοποιηθεί ως:

 • βάση τεκμηρίωσης για τη λειτουργία του Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας,
 • βάση τεκμηρίωσης για την υλοποίηση Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης και διαδικασιών επιχειρηματικής ανακάλυψης,
 • βάση τεκμηρίωσης για την κατάρτιση εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης, και
 • διαδραστικός κόμβος ενημέρωσης και κινητοποίησης για ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών.

  Η βάση δεδομένων δομείται σε Περιφερειακό και υποπεριφερειακό επίπεδο, μέσα από την αξιοποίηση διαχρονικών σειρών δεδομένων που συλλέγονται:

  από επίσημους φορείς (Υπουργεία, ΕΛΣΤΑΤ, Επιμελητήρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, κ.λ.π.), κατά τις διαδικασίες επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσα από ειδικές έρευνες και μελέτες Πανεπιστημίων, Ερευνητικών και Επιχειρηματικών φορέων, ειδικές μελέτες και έρευνες του Τμήματος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας.


 

Γραφείο Προαγωγής Εθελοντισμού (υπ/μενο στη Δ/νση)

Το Γραφείο Προαγωγής Εθελοντισμού είναι αρμόδιο ιδίως για την πολιτική της Περιφέρειας στον τομέα του εθελοντισμού και για τη διασύνδεσή της με φορείς και οργανώσεις (ΜΚΟ με την ευρεία έννοια) σε όλους τους τομείς, και ειδικότερα:

 •  Σχεδιάζει, εισηγείται και υλοποιεί δράσεις και ενέργειες για τη στήριξη, την ενθάρρυνση και την προαγωγή του εθελοντισμού και της κοινωνικής ενεργοποίησης.
 • Συνενώνει και δικτυώνει τις εθελοντικές δράσεις και πρωτοβουλίες, τους εθελοντές και τις ομάδες, τις τυπικές και άτυπες συλλογικότητες, τους φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που συμπράττουν.
 • Συντονίζει σχετικές δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο και συμβάλλει στην ανάδειξη της συνεισφοράς του εθελοντισμού στους εκάστοτε στόχους του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας.
 • Συνεργάζεται με τα όργανα και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας σε επίπεδο σχεδιασμού, υλοποίησης τεκμηρίωσης και απολογισμού, όταν κρίνεται απαραίτητο, καθώς και με φορείς και οργανισμούς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (υπ/μενο στη Δ/νση)

Στο Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών υπάγονται ιδίως αρμοδιότητες που καθορίστηκαν από το θεσμικό πλαίσιο σύστασής του, ήτοι τον ν. 3908/2011 (Α’ 8) και το π.δ. 33/2011 (Α’ 83), όπως τροποποιούνται και ισχύουν εκάστοτε.

 • Παραλαμβάνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) τις αιτήσεις υπαγωγής – τεκμηρίωση φακέλων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4399/2016 στα Καθεστώτα της Γενικής Επιχειρηματικότητας ,των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ και της Ενίσχυσης του Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
 • Παραλαμβάνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) αιτήσεις, δικαιολογητικά και στοιχεία για τα λοιπά στάδια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011 και του Ν. 3299/2004 (ελέγχου και ολοκληρώσεων, τροποποιήσεων, συμπληρωματικών δικαιολογητικών και αιτήσεων, παρατάσεων, αιτημάτων πληρωμής, τήρησης των υποχρεώσεων, ανακλήσεων κλπ.).
 • Χορηγεί αποδεικτικά παραλαβής με το σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου σε κάθε μια από τις παραπάνω ενέργειες (μέσω ΠΣΚΕ) και να τις αναθέτει για διεκπεραίωση στους αρμόδιους υπαλλήλους της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Κινήτρων.
 • Παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις στους φορείς υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, για τον τρόπο εφαρμογής του εκάστοτε ισχύοντος και προγενέστερου επενδυτικού νόμου, σύμφωνα με τις εντολές, οδηγίες και εγκυκλίους των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου (στάδιο αίτησης –στάδιο υλοποίησης) , σε συνεργασία με το Τμήμα Κινήτρων.
 • Λειτουργεί υποστηρικτικά και αλληλένδετα με το Τμήμα Κινήτρων, καθώς χειρίζεται τις διαδικασίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, στο ΠΣΚΕ (Διενέργεια Ελέγχου Πληρότητας αιτημάτων υπαγωγής, Κλήρωση Οργάνων Ελέγχου, διαχείριση Επιτροπών Αξιολόγησης, διαχείριση Επιτροπής Εντάσεων, Γνωμοδοτήσεις ΔΑΟΚ κ.α ).

  Ολόκληρο το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις παραπάνω διαδικασίες βρίσκεται: www.ependyseis.gr.


 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπ/μενο στη Δ/νση)

Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης υπάγονται
ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η επικοινωνία, ενημέρωση, έλεγχος, οργάνωση, ταξινόμηση, διεκπεραίωση και τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου όλων των διοικητικών υποθέσεων της Διεύθυνσης.
 • Η τήρηση του πρωτόκολλου της Διεύθυνσης, η παραλαβή, διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, καθώς και η επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης ανάγονται ιδίως στην περιφερειακή αναπτυξιακή πολιτική, στην προώθηση των εθνικών μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών στόχων, στον περιφερειακό επιχειρησιακό προγραμματισμό, στον σχεδιασμό, κατάρτιση, και υλοποίηση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων της Περιφέρειας και γενικά της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας.

 • Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή, τα Συλλογικά Όργανα διοίκησης, τις υπηρεσίες της περιφέρειας και των νομικών προσώπων κατά τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των ετησίων σχεδίων δράσης.
 • Συντάσσει προτάσεις για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων.
 • Υλοποιεί την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 (RIS3Crete), με εφαρμογή της διαδικασίας της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (entrepreneurial discovery) σε συνεργασία με τις αντίστοιχες πλατφόρμες καινοτομίας που έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν.  Οι τομείς προτεραιότητας που έχει θέσει η RIS3Crete είναι: ο Αγροδιατροφικός Τομέας, ο Πολιτιστικός – Τουριστικός Τομέας, ο Περιβαλλοντικός Τομέας και ο Τομέας της Γνώσης.  Στόχος της όλης προσπάθειας είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας και της έρευνας/καινοτομίας, με την κατάθεση-συζήτηση-επεξεργασία καινοτόμων προτάσεων στους παραπάνω τομείς, που δύνανται να χρηματοδοτηθούν.  Πληροφορίες, ανακοινώσεις, νέα και τρόποι συμμετοχής στο πρόγραμμα διαθέτει η διαδικτυακή εφαρμογή η οποία λειτουργεί στη διεύθυνση: http://ris3.crete.gov.gr.
 • Συγκεντρώνει όλα τα αιτήματα και απαιτούμενα στοιχεία από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας για την σύνταξη του ετήσιου σχεδίου δράσης.  Παρακολουθεί την υλοποίηση των έργων του ΣΔ – ΠΚ/ΠΕ και καταχωρεί τα σχετικά διαχειριστικά στοιχεία.  Κάνει μετάπτωση όλων των στοιχείων των έργων του ΣΔ – ΠΚ/ΠΕ στο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Τεχνικών Έργων (OTS) της ΠΚ.  Καταγράφει και παρακολουθεί όλα τα έργα, μελέτες, κλπ που υλοποιούνται από τις Δ/νσεις Τεχνικών Έργων της ΠΚ και των ΠΕ.
 • Υλοποιεί Ευρωπαϊκά Προγράμματα στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, με ευθύνη του Τμήματος Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής.
 • Υποστηρίζει διοικητικά την λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ-Κ).
 • Υποστηρίζει  τις Υπηρεσίες της ΠΚ και καταχωρεί στοιχεία των Προγραμματικών Συμβάσεων που συνάπτει η ΠΚ με διάφορους άλλους φορείς.
 • Στελέχη του Τμήματος συμμετέχουν σε επιτροπές της Περιφέρειας Κρήτης, ομάδες υλοποίησης Ευρωπαϊκών Έργων και υπηρεσιακές ομάδες υποστήριξης έργου (πχ Μηχανογραφικός Συνεργάτης, GIS κα).

 

Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων

Στο Τμήμα Σχεδιασμού και Διαδικασιών Ένταξης Έργων υπάγονται ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής στο επίπεδο της Περιφέρειας και η εκπόνηση σχετικών μελετών.
 • Η σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και η προώθηση των εθνικών στρατηγικών στόχων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων.
 • Η κατάρτιση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρησιακού προγράμματος και των ετήσιων προγραμμάτων δράσης και ο συντονισμός των φορέων εκτέλεσής τους.
 • Η κατάρτιση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) και η έγκριση των μεσοχρόνιων αναπτυξιακών προγραμμάτων, που εκπονούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων περιφερειακών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Η διατύπωση προς τους κεντρικούς φορείς του δημόσιου τομέα προτάσεων για έργα και μέτρα πολιτικής, εθνικής σημασίας, που αφορούν στην Περιφέρεια.
 • Η αναζήτηση πόρων για τη χρηματοδότηση των σχετικών δράσεων και πολιτικών της Περιφέρειας.
 • Η σύνταξη, έκδοση, δημοσιοποίηση πρόσκλησης δράσης/ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης, καθορισμός κριτηρίων επιλογής των προτεινόμενων έργων του ΠΠΑ.
 • Η συγκέντρωση προτάσεων δικαιούχων, έλεγχος πληρότητας και αρτιότητας των προτάσεων για την ένταξη έργων στο ΠΠΑ, αξιολόγηση των προτάσεων, έκδοση απόφασης ένταξης.
 • Η προετοιμασία και υποβολή προτάσεων για εγγραφή των έργων στο ΠΠΑ.
 • Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τους κανόνες επιλεξιμότητας, τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΠΠΑ.
 •  Η μέριμνα για την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων (epde, ΠΣ-EΠA), προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου των έργων του ΠΠΑ και κυρίως οι χρηματορροές του, συγκέντρωση των απαραίτητων δεδομένων για την πιθανή αξιολόγηση του ΠΠΑ, καθώς και η σύνταξη της πρότασης αναθεώρησής τους, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη.
 • Η σύνταξη τακτικών και εκτάκτων ενδιάμεσων εκθέσεων προόδου καθώς και έκθεση ολοκλήρωσης του ΠΠΑ.
 • Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου του Τμήματος.

 

Τμήμα Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων

Στο Τμήμα Παρακολούθησης Υλοποίησης Έργων υπάγονται ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η διαμόρφωση, η μέριμνα για την έγκριση και γενικά η παρακολούθηση της υλοποίησης του ΠΠΑ.
 • Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, η διενέργεια ελέγχων στους φορείς υλοποίησης έργων που χρηματοδοτούνται με εθνικούς πόρους, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή άλλους πόρους για την τήρηση των δεσμεύσεων, τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου και την αξιοπιστία των οικονομικών στοιχείων.
 • Η κατανομή των σχετικών πιστώσεων και η έγκριση της εκταμίευσής τους από τους λογαριασμούς, που τηρεί το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
 • Η παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.
 • Η τήρηση αρχείων με τα αποδεικτικά στοιχεία των διοικητικών επαληθεύσεων και επιτόπιων επιθεωρήσεων που πραγματοποιούνται, όπως επίσης η παρακολούθηση των ευρημάτων που πρόεκυψαν από τις επαληθεύσεις/επιθεωρήσεις αυτές.
 • Η παρακολούθηση των επιτόπιων επιθεωρήσεων/ελέγχων που πραγματοποιούνται σε έργα του ΠΠΑ από άλλους εθνικούς φορείς, όπως Δι.Δι.Ε.Π., ad hoc ομάδες ελέγχου, ΣΔΟΕ και η παρακολούθηση της τήρησης όλων των συστάσεων που έχουν γίνει στον δικαιούχο.
 • Η διαχείριση, των τυχόν παρατυπιών και υπονοιών απάτης, όπως για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών (εισήγηση για την έκδοση σχετικών αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων).
 • Η άσκηση καθηκόντων εφαρμογής ως Δικαιούχου στο πλαίσιο των αναπτυξιακών παρεμβάσεων των προγραμματικών περιόδων, όπως αυτή εκάστοτε οριοθετείται από τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια, περιλαμβανομένης και της υποστήριξης του συνόλου των φορέων της Αυτοδιοίκησης.
 • Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου του Τμήματος.

 

Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας

Στο Τμήμα Τεχνικής Βοήθειας υπάγονται ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την κατάρτιση, την ενημέρωση, τον σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΕΠΑ και των Προγραμμάτων του.
 • Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την υποστήριξη της υλοποίησης των Ειδικών Προγραμμάτων, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Η υλοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την πραγματοποίηση των επιτόπιων επιθεωρήσεων της υποπαρ. 3 της παρ. Β του άρθρου 129 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) και τυχόν τροποποιήσεών του και αφορά στις
  κάτωθι δράσεις:
  i. Εκπόνηση μελετών - εμπειρογνωμοσυνών - ερευνών, με αντικείμενο την ενίσχυση του φορέα για την κατάρτιση, την ενημέρωση, τον σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΠΠΑ και των προγραμμάτων του.
  ii. Την ανάθεση υπηρεσιών συμβούλων, με αντικείμενο την ενίσχυση του φορέα για την κατάρτιση, την ενημέρωση, τον σχεδιασμό και την έναρξη της υλοποίησης του ΕΠΑ και των προγραμμάτων του.
  iii. Λειτουργία φορέων και υποστηρικτικών δομών, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
  iv. Οργάνωση εκδηλώσεων - συνεδριάσεων - σεμιναρίων - συσκέψεων.
  v. Εκπαίδευση του προσωπικού και συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια ή fora.
  vi. Μετακινήσεις εσωτερικού - εξωτερικού Προϊσταμένων και λοιπού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
  vii. Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις.
  viii. Μέριμνα για την δημοσιοποίηση και προβολή δράσεων και στόχων προγράμματος.
 • Η οργάνωση, ταξινόμηση και τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου του Τμήματος

 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπ/μενο στη Δ/νση)

Στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης υπάγονται ιδίως οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Η επικοινωνία, ενημέρωση, έλεγχος, οργάνωση, ταξινόμηση, διεκπεραίωση και τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου όλων των διοικητικών υποθέσεων της Διεύθυνσης.
 • Η τήρηση του πρωτόκολλου της Διεύθυνσης, η παραλαβή, διακίνηση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, καθώς και η επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων εγγράφων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών είναι αρμόδια για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών λειτουργεί επίσης Γραφείο Τεχνικού Ασφαλείας, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, στο οποίο υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που αφορούν τη μέριμνα για την επίβλεψη, τον έλεγχο και την ασφάλεια των συνθηκών και των χώρων εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης, συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

 • Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.
 • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.
 • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης.
 • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με έδρα τα Χανιά και τοπική αρμοδιότητα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

Η Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακό Παρατηρητήριο συνιστάται με βάση τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (Α’ 167) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Η Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης - Περιφερειακό Παρατηρητήριο έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες (σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 4495/2017):

 • Ελέγχει την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, διενεργεί δειγματοληπτικούς και αυτεπάγγελτους ελέγχους των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης, ως προς τις υπαγωγές αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης
  στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής κυρώσεων, συντονίζει τις συναρμόδιες υπηρεσίες κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τη χρήση, την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων και εν γένει των κατασκευών και παρέχει οδηγίες προς τα Τμήματα Ελέγχου Δόμησης - Τοπικά Παρατηρητήρια για
  την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, την υλοποίηση του πολεοδομικού σχεδιασμού και τις επικίνδυνες κατασκευές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4495/2017.
 • Συντάσσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 του ν. 4495/2017 έκθεση προς τη Διεύθυνση Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδιασμού Παρατηρητήριο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
  Ενέργειας.
 • Μεριμνά για τη γραμματειακή υποστήριξη και παροχή κτιριακών υποδομών στα Περιφερειακά Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.), τα Περιφερειακά Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και την Περιφερειακή Επιτροπή Προσβασιμότητας.
 • Ενημερώνει τα ηλεκτρονικά μητρώα της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αυθαιρέτων.
 • Εκδίδει αποφάσεις επί των γνωμοδοτήσεων της τριμελούς επιτροπής εξέτασης ενστάσεων κατά αναθεωρητικών εκθέσεων επικίνδυνων οικοδομών του άρθρου 426 του π.δ. 14/1999.

 

Τμήματα Ελέγχου Δόμησης - Τοπικά Παρατηρητήρια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων

Έχουν ιδίως τις εξής αρμοδιότητες (σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν. 4495/2017):

 • Την αντιμετώπιση και πρόληψη της αυθαίρετης δόμησης.
 • Την παρακολούθηση της «Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτότητας» των οικείων δήμων, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), και την επίσπευση της εξέλιξης του πολεοδομικού σχεδιασμού.
 • Την αισθητική αναβάθμιση των κατασκευών.
 • Τον έλεγχο των κατασκευών και των κοινόχρηστων χώρων ως προς την τήρηση της νομοθεσίας για θέματα προσβασιμότητας και ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών, ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων.
 • Τις επικίνδυνες οικοδομές.
 • Την ενημέρωση των ηλεκτρονικών μητρώων ταυτότητας κτιρίου και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αυθαιρέτων.
 • Τη μέριμνα για τη λειτουργία της επιτροπής εξέτασης προσφυγών κατά αυθαιρέτων, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4495/2017.
 • Τη μέριμνα για τη γραμματειακή υποστήριξη και την παροχή κτιριακών υποδομών για τη λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) και των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ. ΠΟ.Θ.Α.).
 • Τη σύνταξη, ανά τρίμηνο, έκθεσης για την πορεία προόδου των θεμάτων αρμοδιότητάς τους, την οποία υποβάλλουν στα Περιφερειακά Παρατηρητήρια και τη γνωστοποιούν στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Δομημένου Περιβάλλοντος της περιφέρειας.

 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπ/μενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Σχεδιασμός, προγραμματισμός, συντονισμός των τεχνικών έργων όλης της Περιφέρειας.
 • Μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των τεχνικών έργων που εκτελούνται σε περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες.
 • Συνεργάζεται με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
 • Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στις αντίστοιχες διευθύνσεις των περιφερειακών ενοτήτων για την εκτέλεση της αποστολής τους.

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

 • Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στον σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή των έργων οδοποιίας και των λιμενικών έργων, καθώς και στα ζητήματα οδικής ασφάλειας που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, ενώ έχει την ευθύνη ελέγχου και παρακολούθησης των υλικών για τα έργα που εκτελεί και οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων για τις μελέτες που εκπονεί.
 • Επίσης, το Τμήμα είναι αρμόδιο για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, τη θεώρηση και γνωμοδότηση για τη δημιουργία σταθμών αυτοκινήτων μεγάλου μεγέθους, καθώς και τη χορήγηση βεβαίωσης
  συνδρομής προϋποθέσεων καταλληλότητας και συμβατότητας χρήσεων λειτουργίας με λοιπές χρήσεις για επιδότηση κατασκευής σταθμών αυτοκινήτων, για όλη την περιοχή διοικητικής ευθύνης του.

 

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος 

 • Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη και εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων, καθώς και στη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων, που κατά αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια.
 • Επίσης, στο Τμήμα υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που αφορούν όλα τα θέματα σχετικά με την εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση μελετών οριοθέτησης - διευθέτησης των υδατορεμάτων, τη θεώρηση τοπογραφικών διαγραμμάτων και γραμμών πλημμύρας υδατορεμάτων,
  καθώς και την εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων σταθεροποίησης των πρανών υδατορεμάτων, για τμήματα ρέματος που βρίσκονται σε περισσότερες από μια Περιφερειακές Ενότητες.
 • Το Τμήμα έχει την ευθύνη ελέγχου και παρακολούθησης των υλικών για τα έργα που εκτελεί, ενώ οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Μελετών
  και Απαλλοτριώσεων για τις μελέτες που εκπονεί.

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Ηράκλειο: 2810 529 100


 

Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού

 • Στο Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες για τη μελέτη και συντήρηση τοπικών βελτιώσεων του υφιστάμενου οδικού δικτύου της Περιφέρειας, για τη μελέτη και συ-ντήρηση σήμανσης και σηματοδότησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των έργων πρασίνου, καθώς και την εποπτεία οδών. Είναι επίσης αρμόδιο για τον προγραμματισμό και την κίνηση των μηχανημάτων έργου και του εν γένει μηχανικού εξοπλισμού προς παροχή τεχνικών υπηρεσιών, με την υποστήριξη των μηχανημάτων και του εξοπλισμού των αντίστοιχων Τμημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 • Το Τμήμα έχει την ευθύνη ελέγχου και παρακολούθησης των υλικών για τα έργα που εκτελεί, ενώ οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων για τις μελέτες που εκπονεί.

 

Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων

 • Το Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων έχει ιδίως την αρμοδιότητα της σύνταξης και επίβλεψης των μελετών της Διεύθυνσης, καθώς και της παρακολούθησης της πορείας των μελετών και της τήρησης Μητρώου Μελετών της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών.
 • Μεριμνά για την τήρηση και διεκπεραίωση των διαδικασιών αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την εκτέλεση δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης και τηρεί Μητρώο Απαλλοτριώσεων για το σύνολο της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών.
 • Στις αρμοδιότητες του Τμήματος υπάγονται επίσης η παρακολούθηση και ο έλεγχος των διαγωνιστικών διαδικασιών σε μελέτες, έργα, προμήθειες και υπηρεσίες που εκτελούνται από τη Γενική Διεύθυνση
  Υποδομών, προς την κατεύθυνση τήρησης ενιαίων διαδικασιών.
 • Στην αρμοδιότητα του Τμήματος υπάγονται και τα ζητήματα τοπογραφήσεων που αφορούν τη Διεύθυνση.

 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπ/μενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Αρμοδιότητες Διευθύνσεων:

Οι Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων έχουν ως αποστολή τη μελέτη, εκτέλεση, επίβλεψη, παραλαβή και συντήρηση των πάσης φύσεως τεχνικών έργων που εκτελούνται στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας και διενεργούν κάθε είδους διαγωνισμούς και αναθέσεις μελετών, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους.

Στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνης και Χανίων υπάγονται τα ακόλουθα τμήματα, με έδρα και τοπική αρμοδιότητα στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα:

 • Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.
 • Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.
 • Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού.
 • Τμήμα Εργαστηρίων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
 • Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπ/μενο στη  κάθε Δ/νση)

Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων κατανέμονται στα υπαγόμενα σε αυτές τμήματα ως εξής:


 

Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

 • Στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων υπάγονται ιδίως αρμοδιότητες που ανάγονται στη μελέτη και την εκτέλεση των έργων οδοποιίας και των λιμενικών έργων, καθώς και τα ζητήματα οδικής ασφάλειας που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων
  των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 • Επίσης, το Τμήμα έχει την ευθύνη ελέγχου και παρακολούθησης των υλικών για τα έργα που εκτελεί, ενώ είναι αρμόδιο για ζητήματα απαλλοτριώσεων και τοπογραφήσεων που αφορούν στο αντικείμενό του, και για τις μελέτες που υλοποιεί οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της έδρας.

 

Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

 • Στο Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στην εκτέλεση και μελέτη εγγειοβελτιωτικών έργων, έργων περιβάλλοντος και υδραυλικών έργων, στην κατασκευή και συντήρηση
  κτιριακών και λοιπών αρχιτεκτονικών έργων, που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και ασκούνται σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
 • Επίσης, το Τμήμα έχει την ευθύνη ελέγχου και παρακολούθησης των υλικών για τα έργα που εκτελεί. Επίσης, στο Τμήμα υπάγονται ιδίως οι
  αρμοδιότητες που αφορούν όλα τα θέματα σχετικά με την αστυνόμευση και καθαρισμό, την εκπόνηση, επίβλεψη και έγκριση μελετών οριοθέτησης - διευθέτησης των υδατορεμάτων, την θεώρηση τοπογραφικών διαγραμμάτων και γραμμών πλημμύρας υδατορεμάτων, καθώς και την εκπόνηση μελετών και εκτέλεση έργων σταθεροποίησης
  των πρανών υδατορεμάτων, για τμήματα ρέματος που βρίσκονται αποκλειστικά στην Περιφερειακή Ενότητα.
 • Επίσης, το Τμήμα είναι αρμόδιο για ζητήματα απαλλοτριώσεων και τοπογραφήσεων που αφορούν στο αντικείμενό του και, για τις μελέτες που υλοποιεί, οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Μελετών και Απαλλοτριώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της έδρας.

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

  Ηράκλειο: 2813 410276
  Χανιά: 28213 44601, 630, 631
  Ρέθυμνο: 28313 40764
  Άγιος Νικόλαος: 28413 40440


 

Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού

 • Στο Τμήμα Συντήρησης Έργων και Μηχανικού Εξοπλισμού υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες για τη μελέτη και συντήρηση τοπικών βελτιώσεων και του υφιστάμενου οδικού δικτύου, καθώς και για τη μελέτη και συ-
  ντήρηση σήμανσης και σηματοδότησης των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των έργων πρασίνου.
 • Επίσης, το Τμήμα έχει αρμοδιότητα την ταξινόμηση, διαχείριση και
  συντήρηση μηχανημάτων έργων και εν γένει μηχανικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα κ.α.) που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια και λειτουργούν σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, υποστηρίζοντας παράλληλα την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της έδρας. Ειδικότερα, είναι αρμόδιο για τον προγραμματισμό και την κίνηση των μηχανημάτων έργων και του εν γένει μηχανικού εξοπλισμού προς παροχή τεχνικών υπηρεσιών, εκτελούμενων δια αυτεπιστασίας (εργασίες συντήρησης επαρχιακού
  οδικού δικτύου και καθαρισμού ρεμάτων).
 • Επίσης, έχει αρμοδιότητα στην ταξινόμηση, μεταβίβαση, διαγραφή,
  ακινησία κ.λπ. των ιδιωτικών μηχανημάτων έργων, στην έκδοση σχετικών βεβαιώσεων και αδειών διέλευσης.
 • Το Τμήμα έχει και την ευθύνη ελέγχου και παρακολούθησης
  των υλικών για τα έργα που εκτελεί.

 

Τμήμα Εργαστηρίων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

 • Στο Τμήμα Εργαστηρίων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων υπάγονται ιδίως οι αρμοδιότητες που ανάγονται στην παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και στον έλεγχο τήρησης εφαρμογής των προδιαγραφών και κανονισμών που αφορούν τα υλικά και τους τρόπους κατασκευής των δημοσίων έργων που κατ’ αρμοδιότητα ανήκουν στην Περιφέρεια.

 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπ/μενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων λειτουργούν Γραφεία Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα στην αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα και αρμοδιότητα την υποστήριξη των
Διευθύνσεων σε διοικητικά θέματα.

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι αρμόδια για το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης συγκροτείται από τις εξής οργανικές μονάδες:

 • Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Τουρισμού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Ηρακλείου.
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Λασιθίου, με έδρα τον Άγιο Νικόλαο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Λασιθίου.
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Ρεθύμνης, με έδρα το Ρέθυμνο και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Ρεθύμνης.
 • Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε Χανίων, με έδρα τα Χανιά και τοπική αρμοδιότητα στην Π.Ε Χανίων.

Για ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, συνδεθείτε με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτήσεων:

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Αιτήσεων

Στοιχεία επικοινωνίας
Μ. Μουσούρου 15, ΤΚ 71201 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλ Γραμματείας: 2813 41011 fax 2813 410151
e-mail: d.pexws@crete.gov.gr

Αν. Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Κριτσωτάκης Μαρίνος MSc, PhD , Αν. Διευθυντής Διεύθυνσης ΠE.XΩ.Σ. ΠΕ Γεωτεχνικών (Γεωλόγος)
Τηλ: 2813 410110, Fax: 2813 410151
e-mail: kritsotakis@crete.gov.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Προγρ/τος ADAPT2CLIMA-“Προσαρμογή στις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία των νησιών της Μεσογείου”
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015, 09:30, Capsis Astoria, Ηράκλειο

“Ανάδειξη και Προώθηση των Περιοχών του Δικτύου Natura 2000”
Μήνας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 15 Οκτωβρίου – 15 Νοεμβρίου 2015

Νέα Ημερομηνία_Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Έργου “Επίλυση του Προβλήματος της Διάβρωσης για την Προστασία και Ανάπλαση της Ακτογραμμής και τη Μείωση του Προσπίπτοντος Κυματισμού, στη Βόρεια Παραλία της Πλάκας Αγ Νικολάου”, στις 3 Ιουλίου 2015 στην ΠΕ Λασιθίου (Αγ. Νικόλαος)

Ημερίδα Υπηρεσιακών Στελεχών Περιφέρειας Κρήτης
“Εναλλακτική Διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων στην Ελλάδα, με έμφαση στην Περιφέρεια Κρήτης”
Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015, 11:00, Αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου, Ηράκλειο Κρήτης

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΤΙΣ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015:
Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων του Ερευνητικού Έργου “Επίλυση του Προβλήματος της Διάβρωσης για την Προστασία και Ανάπλαση της Ακτογραμμής και τη Μείωση του Προσπίπτοντος Κυματισμού, στη Βόρεια Παραλία της Πλάκας Αγ Νικολάου”, στις 3 Ιουλίου 2015 στην ΠΕ Λασιθίου (Αγ. Νικόλαος)

Euronet 50/50max – Εκδήλωση στις 16 Ιουνίου 2015 στο ΙΤΕ – Project Event on 16/6/15 at FORTH

Ημερίδα “Νέες Τεχνολογίες Δορυφορικών Συστημάτων για την Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων και την Παρακολούθηση των Αρδευομένων Εκτάσεων”

Ηράκλειο, 30 Ιουνίου 2014 – Εισηγήσεις και υλικό Ημερίδας

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Κατάρτιση και έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού σχεδιασμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 • Μέριμνα για τη μελέτη και ανάπτυξη της χωροταξικής κατανομής των δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της περιφέρειας.
 • Προστασία και διαχείριση των υδάτων.
 • Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β, για τα οποία δεν έχουν καθοριστεί ακόμη οι ΠΠΔ.
 • Υποβολή προτάσεων, υλοποίηση προγραμμάτων (ευρωπαϊκά, συγχρηματοδοτούμενα ΕΣΠΑ, εθνικά) και δράσεων.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ (ΣΥΓ)ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

STEP – Societal and Political Engagement of Young People in Environmental Issues – Κοινωνική και Πολιτική Συμμετοχή των Νέων σε Περιβαλλοντικά Θέματα

Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon 2020 (Young-Society 2014) (Σε υλοποίηση)

Ανάδειξη και προώθηση των περιοχών του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη (Σε υλοποίηση)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «07 – Αειφόρος Ανάπτυξη & Ποιότητας Ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης»

Περιβαλλοντικός Πληροφοριακός Κόμβος Περιφέρειας Κρήτης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000

Euronet 50/50 max – Roll out of 50/50 initiative to unlock energy saving in schools and other public buildings – Επέκταση της πρωτοβουλίας 50/50: ‘ξεκλειδώνουμε’ τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία και άλλα δημόσια κτίρια

Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη (Σε υλοποίηση)

Α single multi-purpose SOA platform that delivers environmental permissions services through the cloud of e-Government services and applications – eEnviPer (Ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα πολλαπλών χρήσεων για την παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης μέσα από υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)

Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 2007-2013»
(Ολοκληρώθηκε το 2014)

Χρήσιμες πληροφορίες για την ψηφιακή πλατφόρμα περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Συμμετοχή στην πιλοτική φάση της ψηφιακής πλατφόρμας eEnviper – Κάλεσμα συμμετοχής στην πλατφόρμα

Euronet 50/50 – Energy savings in schools – Για την εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία (Ολοκληρώθηκε το 2012)

Πρόγραμμα – Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ‘Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη’

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ – ΣΤΕΛΕΧΗ:

 • Τμήμα Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού
 • Τμήμα Υδροοικονομίας
 • Τμήμα Κλιματικής Αλλαγής και Ενεργειακού Σχεδιασμού
 • Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ηρακλείου
 • Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Λασιθίου
 • Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ρεθύμνη
 • Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Χανίων
 • Γραφείο Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) ΠΕ ΅Χανίων (υπαγόμενο στη Δ/νση)
 • Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση-Βασικές Διατάξεις

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Μεριμνά για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον καθορισμό και τον αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών.
 • Ενημερώνει το καθ΄ ύλην αρμόδιο για τα θέματα αυτά Υπουργείο, για κάθε ζήτημα της αρμοδιότητάς της που ανακύπτει κατά την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων και την παροχή διευκρινίσεων ή οδηγιών σε θέματα ερμηνείας της κείμενης νομοθεσίας.
 • Η Διεύθυνση Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων παρέχει τις κατευθυντήριες οδηγίες στις περιφερειακές υπηρεσίες που ασκούν αρμοδιότητες βιομηχανίας, ενέργειας και φυσικών πόρων σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων και δημιουργεί κεντρική βάση με δεδομένων με αναλυτικά στοιχεία ανά τομέα αρμοδιότητας για το σύνολο της Περιφέρειας.

 

Τμήμα Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

Αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση όλων των σχετικών διοικητικών και τεχνικών θεμάτων και ζητημάτων που αφορούν θέματα ανάπτυξης, ενέργειας και φυσικών πόρων, καθώς και τη συγκρότηση της επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών.


 

Τμήμα Επαγγέλματος

Αρμόδιο ιδίως για τη συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών ασκήσεως επαγγελματικών δραστηριοτήτων και για την έκδοση, τον έλεγχο και τη μέριμνα για τη χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Ηράκλειο: 2813 410425, 415


 

Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης (υπαγόμενο στη Δ/νση)

Στο πλαίσιο της Διεύθυνσης λειτουργεί Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης, με έδρα το Ηράκλειο και αρμοδιότητα την υποστήριξη της Διεύθυνσης σε διοικητικά θέματα.

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης:

 • Κατάρτιση προγραμμάτων για τον τουριστικό σχεδιασμό καθώς και για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της περιφέρειας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού της Περιφέρειας.
 • Παροχή γνωμοδότησης, κατ’ άρθρο 29 παρ. 3 του ν.2545/1997 (Α΄ 254), για χαρακτηρισμό και οριοθέτηση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.).
 • Κατάρτιση, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχεδίου ανάπτυξης υποδομών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό.

Τη Διεύθυνση Τουρισμού απαρτίζουν τα εξής τμήματα:

 • Τμήμα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, με έδρα το Ηράκλειο και τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης
 • Τμήμα Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
 • Τμήμα Τουρισμού Περιφερει