Προσβασιμότητα

Η δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Κρήτης έχει υλοποιηθεί ακολουθώντας τις προδιαγραφές συμβατότητας ΑΜΕΑ όπως αυτές περιγράφονται στα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα w3c: http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505/ .

Οι προδιαγραφές συμβατότητας ΑΜΕΑ δίνουν σαφείς οδηγίες για την κατασκευή ιστότοπων με περιεχόμενο προσβάσιμο σε ανθρώπους με αναπηρίες. Η εφαρμογή των οδηγιών καθιστά το περιεχόμενο του Ιστού περισσότερο διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα από τον πράκτορα χρήστη που χρησιμοποιούν (π.χ. φυλλομετρητή, φωνητικό φυλλομετρητή, κινητό τηλέφωνο, προσωπικό υπολογιστή αυτοκινήτου, κ.λπ.) ή τους περιορισμούς υπό τους οποίους εργάζονται (π.χ. θορυβώδες περιβάλλον, υποφωτισμένους ή υπερφωτισμένους χώρους, περιβάλλον εργασίας που απαιτεί ελεύθερα χέρια, κ.λπ.).

Προτεραιότητες
Κάθε σημείο ελέγχου έχει έναν βαθμό προτεραιότητας που του έχει αποδοθεί από την Ομάδα Εργασίας και ο οποίος βασίζεται στον αντίκτυπο που έχει το σημείου ελέγχου στην προσβασιμότητα.

[Προτεραιότητα 1]
Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Ιστό πρέπει να ικανοποιεί αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν αδύνατη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου είναι μια βασική προϋπόθεση, έτσι ώστε κάποιες ομάδες χρηστών να μπορούν να χρησιμοποιούν έγγραφα στον Ιστό.

[Προτεραιότητα 2]
Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Ιστό καλό θα ήταν να ικανοποιεί αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν δύσκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα εξαλείψει σημαντικούς φραγμούς στην πρόσβαση εγγράφων του Ιστού.

[Προτεραιότητα 3]
Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Ιστό μπορεί αν θέλει να ασχοληθεί με αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν κάπως δύσκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα βελτιώσει την πρόσβαση σε έγγραφα του Ιστού.

Κάποια σημεία ελέγχου ορίζουν έναν βαθμό προτεραιότητας που μπορεί να αλλάξει κάτω από συγκεκριμένες (υποδεικνυόμενες) συνθήκες.

Συμμόρφωση
Σε αυτό το τμήμα ορίζονται τρία επίπεδα συμμόρφωσης:

  • Επίπεδο Συμμόρφωσης «A»: όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1 ικανοποιούνται.
  • Επίπεδο Συμμόρφωσης «Διπλό-A»: όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1 και 2 ικανοποιούνται.
  • Επίπεδο Συμμόρφωσης «Τριπλό-A»: όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ικανοποιούνται

Η δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Κρήτης έχει υλοποιηθεί ακολουθώντας τις προδιαγραφές συμβατότητας σε επίπεδο συμμόρφωσης «Διπλό-Α», παρέχοντας έτσι πολύ καλή προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ στο σύνολο της παρεχόμενη πληροφορίας. Τυχόν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές παρουσιάζονται σε κάποιες σελίδες στις οποίες η απαιτούμενη λειτουργικότητα επέβαλε διαφορετικές προσεγγίσεις.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας