Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Σύσταση 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.

Συνεστήθη σε κάθε Περιφέρεια σύμφωνα με τον Ν.2218/94 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του και εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 και έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

Η νομοθεσία που διέπει το ΠΤΑ είναι οι :

 • Ν. 2218/94 (ιδρυτικός νόμος των Περιφερειακών ταμείων όπως τροποποιήθηκε)
 • ΚΑΝ. 2141/98 (κανονισμός οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης όπως τροποποιήθηκε)
 • ΚΑΝ. 4683/98 (κανονισμός προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε) Ν.3852/11
 • Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α, Καλλικράτης, άρθρα 190-193)

Αντικείμενο

Σκοπός και αρμοδιότητες του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης είναι:

1. Η διαχείριση, σύμφωνα με τις αποφάσεις του περιφερειακού συμβουλίου πιστώσεων του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων φορέων του δημόσιου τομέα και άλλων νομικών προσώπων, χρηματοδοτήσεων προερχομένων από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και λοιπών φορέων του εξωτερικού, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά και τα ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα της περιοχής της Περιφέρειας. Κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων περί Δημοσίων Επενδύσεων το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ορίζεται υπόλογος Διαχειριστής για πληρωμές έργων σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Η υποστήριξη του έργου της Εκτελεστικής Επιτροπής και της οικείας Διεύθυνσης.

3. Η υποστήριξη του αναπτυξιακού σχεδιασμού ευρύτερων της περιφέρειας χωρικών αναπτυξιακών ενοτήτων, με την παροχή αναγκαίων στοιχείων, στις οικείες υπηρεσίες. Η υποστήριξη των δικαιούχων κατά τη διαδικασία ιεράρχησης των έργων προς υλοποίηση, προετοιμασία και ένταξή τους στα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και η υποστήριξη κατά την εκτέλεση έως και την ολοκλήρωσή τους.

4. Η τεχνική υποστήριξη της περιφέρειας, ιδίως στον τομέα της εκπόνησης μελετών και ερευνών και εφαρμογής προγραμμάτων που αναθέτει στο Ταμείο η περιφέρεια για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων.

5. Η άσκηση της ταμειακής του διαχείρισης.

6. Η επιβολή, βεβαίωση και η είσπραξη τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ του Ταμείου, μετά από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου και έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

7. Η συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Η σύναψη δανείων με χρηματοδοτικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού για την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών και την εφαρμογή προγραμμάτων.

9. Η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή ερευνών και η εκπόνηση αναπτυξιακών, τεχνικοοικονομικών, οργανωτικών μελετών, καθώς και η επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο, από τα Υπουργεία, από την Περιφέρεια, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, από δήμους και από Ν.Π.Δ.Δ.. Στην πράξη της ανάθεσης προβλέπονται οι όροι διενέργειας και η αμοιβή του Ταμείου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η καταβολή της αμοιβής του Ταμείου από τους πόρους του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α΄), όπως ισχύει, όταν η ανάθεση προς το Ταμείο έχει γίνει από δήμο.

Περισσότερες πληροφορίες : http://www.pta.gr/

Eνεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης

Επειδή η παραγωγή αλλά και η κατανάλωση ενέργειας αποτελούν κοινωνικές, οικονομικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες οι τοπικές κοινωνίες- όχι μόνο μπορούν αλλά και πρέπει- να συμμετέχουν ενεργά στις σχετικές πολιτικές, στα έργα-επενδύσεις και σ’όλες τις συναφείς δραστηριότητες. Γι ‘αυτό η Περιφέρεια Κρήτης, ήδη από το 1993, συμμερίζεται και εφαρμόζει την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πρέπει να υπάρξει περιφερειακός ενεργειακός σχεδιασμός και πολιτική ο οποίος περιλαμβάνει και την ίδρυση – λειτουργία Περιφερειακών Ενεργειακών Κέντρων.

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης το πρώτο ελληνικό περιφερειακό ενεργειακό κέντρο και από τα πρώτα στην Ευρώπη:

 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει πολύπλευρη ενεργειακή πολιτική που συνδυάζει τις συμβατικές πηγές ενέργειας με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας., την Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόμηση της Ενέργειας, τις βιώσιμες μεταφορές, τις ενεργειακές καινοτομίες και την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.
 • Υποστηρίζει συστηματικά την προσέλκυση επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα
 • Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες της Κρήτης για την ανάπτυξη και την παγίωση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής συνείδησης

Ειδικότερα οι Στόχοι του είναι:

 • Περιφερειακή Ενεργειακή Πολιτική: Συμβολή στη διαμόρφωση της σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και σε συμφωνία με την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική για την ενέργεια και το κλίμα
 • Συντονισμός ενεργειακών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων των τοπικών και περιφερειακών φορέων και τον συνδυασμό τους με δραστηριότητες ή προγράμματα καινοτομίας, περιβάλλοντος, τουρισμού, γεωργίας κλπ.
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά ενεργειακά προγράμματα και δίκτυα.
 • Προώθηση ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών
 • Αμερόληπτη υποστήριξη σε φορείς και ιδιώτες (νομοθεσία, επενδύσεις, χρηματοδοτήσεις, τεχνολογίες, κλπ.)
 • Χρηματοδότηση και εκπόνηση μελετών
 • Επιμόρφωση – Κατάρτιση: Σεμινάρια, συνέδρια, ημερίδες, τεχνικές επισκέψεις, ομιλίες σε σχολεία.
 • Προώθηση – Πληροφόρηση – Διάδοση: Προγραμμάτων, τεχνολογιών, εφαρμογών και έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ενέργειας- Περιβάλλοντος/ Βιώσιμων μεταφορών/αποφυγής και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή /Καινοτομίας/ Επιτυχημένων πρακτικών/Επιχειρηματικότητας κλπ
 • Ευαισθητοποίηση πολιτών, καταναλωτών και χρηστών ενέργειας.

Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό Κέντρο τιμήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το πρώτο βραβείο σε ευρωπαϊκό περιφερειακό επίπεδο για την προώθηση και υλοποίηση εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κρήτη.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ:

 • Διασφάλιση του Βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού
 • Συμβολή στην ανταγωνιστικότητα της κρητικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυξης – δημιουργία νέων δραστηριοτήτων και νέων θέσεων εργασίας
 • Βελτίωση της ποιότητας ζωής με προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με αποφυγή της αλλαγής του κλίματος
 • Κατοχύρωση του περιφερειακού ενεργειακού προγραμματισμού σε συνδυασμό με την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική ενέργειας και κλίματος

LINK : http://pta.gr/energiako-kentro

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Ζωγραφάκη Νικόλαο, Προϊστάμενο του Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης:

 1. energy@crete.gov.gr
 2. 2810 302469 
 3. 2810 224854
 4. 2810 343873 Φαξ.
 5. Εφόδου 3 και Μάχης Κρήτης
 6. Τ.K. 71303 Ηράκλειο

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας