Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.)

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) έχει ένα απαραίτητο ρόλο στον τομέα της ασφάλειας που απαιτείται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

O DPO της Περιφέρειας είναι αρμόδιος για την επίβλεψη της στρατηγικής και της εφαρμογής της προστασίας των δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση αυτής με τις απαιτήσεις του GDPR.

Μεταξύ άλλων οι αρμοδιότητες του είναι:

  • Να ενημερώνει και να συμβουλεύει την περιφέρεια και τους υπαλλήλους που επεξεργάζονται τα στοιχεία για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και από άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων,
  • Να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό, με άλλες διατάξεις της Ένωσης ή του κράτους μέλους σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές της περιφέρειας σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας, και των σχετικών ελέγχων,
  • Να παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 35 του GDPR.

Εν κατακλείδι.

Ο DPO της περιφέρειας Κρήτης έχει ως πρωταρχικό μέλημα του την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη διασφάλιση ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο.

Ταυτόχρονα όμως κατανοεί το περιβάλλον και τις ανάγκες του και βρίσκει λύσεις, ώστε να μπορεί η περιφέρεια να ασκήσει απρόσκοπτα την κύρια δραστηριότητά της.

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια αθλητικού υλικού (μπάλες) για την εκδήλωση με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – TA ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ» στο πλαίσιο του 52ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200021 και κωδικό MIS 5174875 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας