Σύμβουλος Ακεραιότητας

Με το Ν.4795/2021 (ΦΕΚ62/ΤΑ/17-4-2021) «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημοσίου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και τη τοπική αυτοδιοίκηση», δόθηκε η δυνατότητα στις περιφέρειες να συστήσουν Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας.

Η Περιφέρεια Κρήτης κατ’ εφαρμογή των άρθρων  23 και 80 του Ν.4795/221, εισηγήθηκε προς τον Υπουργό των Εσωτερικών τη Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας στην Περιφέρεια Κρήτης, ο οποίος με την Αριθμ. Δ1ΔΔΑ/Φ.0/21827/27-11-2021 απόφαση του προχώρησε στη σύσταση του Αυτοτελούς Γραφείου.

Η περιφέρεια Κρήτης, πρώτη μεταξύ όλων των περιφερειών της χώρας, αξιοποιεί το θεσμό του Συμβούλου Ακεραιότητάς και μάλιστα ήδη από τον Ιούλιο 2022, με κοινή πράξη του Υπουργού Εσωτερικών και διοικητή της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) έχει τοποθετηθεί η Σύμβουλος Ακεραιότητας, Μαρία Πετσαλάκη, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου  Οικονομικών Επιθεωρητών και ξεκίνησε η λειτουργία του γραφείου.

“Ο Σύμβουλος Ακεραιότητας αποτελεί ένα εμπιστευτικό σημείο επαφής για τους υπαλλήλους και τη Διοίκηση της περιφέρειας Κρήτης. Δρα κυρίως προληπτικά, στοχεύοντας στην  αλλαγή της κουλτούρας ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση.

Ειδικότερα, η δράση και οι αρμοδιότητες του Συμβούλου Ακεραιότητας εκτείνονται σε τρεις άξονες  (Ν.4795/2021 /Α’ 62, Μέρους Β’ και ΣΤ’):

  1. Υποστηρικτικός άξονας : α) Παρέχει εξατομικευμένη συμβουλευτική συνδρομή για ζητήματα δεοντολογίας και ακεραιότητας που αντιμετωπίζει ο υπάλληλος κατά την ενάσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων, όπως η σεξουαλική παρενόχληση, οι διακρίσεις, ο εκφοβισμός, η ηθική παρενόχληση και η σύγκρουση συμφερόντων.

β) Παραλαμβάνει αναφορές από τους υπαλλήλους του φορέα, για περιστατικά παραβίασης ακεραιότητας ή διαφθοράς και ασκεί διαμεσολάβηση, προκειμένου να επιληφθούν τα όργανα του φορέα ή εξωτερικοί φορείς που είναι αρμόδιοι για τη διερεύνησή τους.

γ) Παρακολουθεί τη διαδικασία της διερεύνησης της αναφοράς και ενημερώνει σχετικά τον υπάλληλο που την υπέβαλε.

  1. Ενημερωτικός άξονας : α) Παρέχει ενημέρωση στο προσωπικό του φορέα για θέματα δεοντολογίας και ακεραιότητας, καθώς και για τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και την αποστολή του Συμβούλου Ακεραιότητας.

β) Σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων για τους υπαλλήλους του φορέα και τους υπαλλήλους των εποπτευόμενων φορέων σε συνεργασία με την οικεία οργανική μονάδα που είναι αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, καθώς και με εξωτερικούς φορείς παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, όπως το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

γ) Συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας, όπως Κώδικες Ηθικής και Δεοντολογίας, Κανονισμοί Διαχείρισης Φαινομένων Σύγκρουσης Συμφερόντων, Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς.

  1. Συμβουλευτικός άξονας : α) Ενημερώνει και συνεργάζεται με τη διοίκηση του φορέα, τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου και την οργανική μονάδα που είναι αρμόδια για θέματα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού, για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και προτύπων ακεραιότητας εντός του φορέα.

β) Διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης των μηχανισμών πρόληψης, αποτροπής και εντοπισμού προς τον επικεφαλής του φορέα, όταν εντοπίζει περιστατικά παραβιάσεων ακεραιότητας.

γ) Συντάσσει Ετήσια Έκθεση και την υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και διαδικασιών ακεραιότητας που χρησιμοποιεί ο φορέας, το έργο που επιτελέστηκε, καθώς και για την πορεία των υποθέσεων που χειρίστηκε.

Προηγούμενο Συμπαραστάτης του Πολίτη & Επιχείρησης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας