Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Η περιφέρεια Κρήτης εφαρμόζει συστήματα ποιότητας στις υπηρεσίες της με σκοπό την βελτίωση των διοικητικών της υπηρεσιών για την κάλυψη των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών και απαιτήσεων των πολιτών.

Η πιλοτική εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας ξεκίνησε από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κρήτης, όπου αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης (IMS) βάσει διεθνών προτύπων. Η Διεύθυνση πιστοποιήθηκε με τρία ISO:

  • ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  • ISO 14001:2015 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Στόχος της Περιφέρειας Κρήτης είναι η μακροπρόθεσμη εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στο σύνολο των υπηρεσιών της, ώστε μέσα από την χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων να επιτύχει την βέλτιστη οργάνωση τους, υιοθετώντας την κουλτούρα του σύγχρονου δημόσιου Μάνατζμεντ από τους υπαλλήλους της, αποσκοπώντας στην συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Προηγούμενο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (D.P.O.)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας