Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ)

Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης βοηθά τις Δημόσιες Διοικήσεις να αυτοαξιολογηθούν, ώστε τα συμπεράσματα αυτής της διαδικασίας να μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση πολιτικών βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Το ΚΠΑ αξιολόγησης αποτελεί εργαλείο εφαρμογής της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Οι σκοποί που επιδιώκονται μέσα σ΄ ένα δημόσιο οργανισμό από την εφαρμογή του ΚΠΣ είναι κυρίως τέσσερις.

  1. Η εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση των αρχών και των μεθόδων της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), προκειμένου μέσω της αυτοαξιολόγησης να οδηγήσει στο σωστό προγραμματισμό και την απρόσκοπτη υλοποίησή του.
  2. Η χρήση του, ως εργαλείου από τη Δημόσια Διοίκηση για να βελτιώσουν την απόδοσή τους.
  3. Να διασυνδέσει διάφορες εφαρμογές και εργαλεία της Δ.Ο.Π.
  4. Η διευκόλυνση στη σωστή και ολοκληρωμένη αξιολόγηση των διαφόρων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

Το ΚΠΑ αποτελείται από εννέα (9) κριτήρια αξιολόγησης τα οποία καλύπτουν όλες τις πτυχές και τα πεδία του οργανισμού. Τα κριτήρια αυτά συγκροτούν δύο ομάδες, που έχουν σχέση αιτίου- αποτελέσματος. Τα πρώτα πέντε κριτήρια προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά και τη φυσιογνωμία του Οργανισμού (τη δομή και την οργάνωσή του) και τα υπόλοιπα τέσσερα προσδιορίζουν και αποτυπώνουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της λειτουργίας του Οργανισμού.

Η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης με την εφαρμογή του ΚΠΑ έχει ως στόχο τη βελτίωση της απόδοσης του φορέα, όσο και των εργαζομένων. Η αυτοαξιολόγηση διακρίνεται, εξελίσσεται σε τρεις φάσεις.

Αρχικά η πολιτική ηγεσία του φορέα (π.χ της περιφέρειας) αποφασίζει για το σχεδιασμό και την οργάνωση εφαρμογής του ΚΠΑ. Ακολουθεί η φάση της αυτοαξιολόγησης με τη συγκρότηση ομάδων, την επιμόρφωση και τη διεξαγωγή της αξιολόγησης, κατά την οποία αποτυπώνεται η βαθμολογία και καταγράφονται τα δυνατά και  αδύνατα σημεία της δημόσιας υπηρεσίας

Τέλος, η Τρίτη φάση περιλαμβάνει τη σύνταξη ενός σχεδίου βελτίωσης από την ομάδα αξιολόγησης και τίθενται προτεραιότητες στις βελτιωτικές δράσεις που προτείνονται.

Προηγούμενο Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας