ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Αρθρο 28
(ν.4849/2021)

Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών

Για την εύρυθμη λειτουργία κάθε λαϊκής αγοράς ο αρμόδιος φορέας λειτουργίας εκδίδει Κανονισμό Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς, που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του οικείου Δήμου και της οικείας Περιφέρειας και καταχωρίζεται στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στον οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:

α) Η οριοθέτηση και η διαγράμμιση του χώρου της λαϊκής αγοράς, η διαγράμμιση, η αρίθμηση, η χωροθέτηση και η κατανομή των θέσεων, κατά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών. Οι θέσεις και οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων των πωλητών πρέπει να είναι οριοθετημένες, κατά τρόπο ώστε να μην παρεμποδίζονται οι είσοδοι κατοικιών και καταστημάτων, να μην κωλύεται η προσέλευση των καταναλωτών και γενικά να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία της αγοράς,

β) το μέγιστο επιτρεπτό μήκος της πρόσοψης των πάγκων ανά κατηγορία πωλητών και πωλούμενων ειδών,

γ) οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10,

δ) η επισήμανση της υποχρέωσης των πωλητών να μεριμνούν για την καθαριότητα του χώρου που χρησιμοποιούν και να διευκολύνουν την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου στο έργο της. Η μέριμνα για την καθαριότητα του χώρου περιλαμβάνει την άμεση και συνεχή συλλογή των απορριμμάτων. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για την ταχεία απομάκρυνση των κάθε είδους απορριμμάτων ευπαθών και ευαλλοίωτων προϊόντων και ιδίως του νερού που προέρχεται από το λιώσιμο του πάγου, που χρησιμοποιείται για τη συντήρηση των αλιευμάτων. Ο καθαρισμός των αλιευμάτων επιτρέπεται, μόνο εφόσον οι πωλητές πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων (L 139), και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την τήρηση των κανόνων υγιεινής. Τα απόνερα και τα υπολείμματα από τον καθαρισμό των αλιευμάτων συλλέγονται σε ειδικά δοχεία, απομακρύνονται από τη λαϊκή αγορά με ευθύνη και μέριμνα του πωλητή και στη συνέχεια αντιμετωπίζονται ως ειδικά απόβλητα, ανάλογα με τον χαρακτήρα τους. Σε καμία περίπτωση δεν διοχετεύονται στα δίκτυα των όμβριων υδάτων,

ε) οι πάγκοι των πωλητών πρέπει να φέρουν πρόχειρο στέγαστρο ενιαίου τύπου και υλικού αλλά διαφορετικού χρώματος, ανάλογα με την ιδιότητα του πωλητή, παραγωγού ή επαγγελματία, καθώς και αντίστοιχη πινακίδα. Απαγορεύεται κάθε μορφής διαφήμιση επί των εκθετηρίων,

στ) το καταβαλλόμενο τέλος για κάθε θέση που ορίζεται από τον φορέα λειτουργίας και ο τρόπος καταβολής του,

ζ) οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τους φορείς λειτουργίας, σε περιπτώσεις παράβασης του Κανονισμού Λειτουργίας. Οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 62 δεν είναι αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας.

Προηγούμενο ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 4/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ REPLAN CITY LIFE 1 θέση ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας