Ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια προϊόντων (τρόφιμα & καθαριστικά) που θα διανεμηθούν στους δικαιούχους του προγράμματος «Κοινωνικό Παντοπωλείο», ως Κοινωνική Δράση της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια προϊόντων (τρόφιμα & καθαριστικά) που θα διανεμηθούν σε ευάλωτες και ευπαθείς οικογένειες της Π.Ε. Ηρακλείου, για την υλοποίηση του προγράμματος «Κοινωνικό Παντοπωλείο», ως  Κοινωνική Δράση της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση: Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των ογδόντα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα εννιά ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (89.939,67€)  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κρήτης  συγκεκριμένα τον Φορέα 01.071-00 και Κ.Α.Ε. 9779.

Προσφορές: Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ στον α/α = 171015 ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέχρι 9.12.2022

 
Προηγούμενο Μήνυμα Περιφερειάρχη Κρήτης για την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας