Απόφαση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης των αιτήσεων των συμμετεχόντων στην αριθμ. 403233/28.11.2023 προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόδοση θέσεων με συμπλήρωση ημερών δραστηριοποίησης υφιστάμενων αδειούχων επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών που δραστηριοποιούνται λιγότερο από 6 μέρες την εβδομάδα σε λαϊκές αγορές των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με αρ. 14 παρ.1 δ Ν. 4849/2021. ( ΑΔΑ: ΨΨ8Ρ7ΛΚ-ΤΜΑ).

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η αριθμ.  52117/14.02.2024 (ΑΔΑ: 6Γ6Ω7ΛΚ-Ο1Σ) απόφαση προσωρινών αποτελεσμάτων ελέγχου δικαιολογητικών και μοριοδότησης των αιτήσεων των συμμετεχόντων  στην αριθμ. 403233/28.11.2023 προκήρυξη/πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για  απόδοση θέσεων με  συμπλήρωση ημερών δραστηριοποίησης υφιστάμενων αδειούχων επαγγελματιών πωλητών Λαϊκών Αγορών  που δραστηριοποιούνται λιγότερο από 6 μέρες την εβδομάδα σε λαϊκές αγορές των Δήμων της Περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με αρ. 14 παρ.1 δ Ν. 4849/2021. ( ΑΔΑ: ΨΨ8Ρ7ΛΚ-ΤΜΑ).

 

Η απόφαση  προσωρινών αποτελεσμάτων και τα έντυπα της αίτησης χορήγησης αποσπάσματος  Πρακτικού Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης των αιτήσεων για τις Λαϊκές Αγορές και ii) Ένστασης μπορούν επίσης να αναζητηθούν στον ιστότοπο της Περιφέρειας Κρήτης και πιο συγκεκριμένα στο https://www.crete.gov.gr/emporio και στο https://www.crete.gov.gr/laikes-agores/   .

Κατά της απόφασης χωρεί ένσταση από όποιον έχει έννομο συμφέρον ενώπιον της Δ/νσης Παιδείας, Απασχόλησης & Εμπορίου, Μάρκου Μουσούρου 15, 2ος όροφος, γρφ. 204 εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων (15.2.2024-29.2.2024).  Οι ενστάσεις εξετάζονται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενστάσεων που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 284394/31.8.2023 απόφαση Περιφερειάρχη (ΑΔΑ:62ΣΡ7ΛΚ-08Ω).

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Δ/νση Παιδείας, Απασχόλησης και Εμπορίου, τμήμα Εμπορίου, Χριστοδουλάκη Μαρία,  m.christodoulaki@crete.gov.gr, 2813410-287, -255

Προηγούμενο Κενή θέση ειδικευομένου ιατρού – Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ”

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας