ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για την Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζομένων της Περιφέρειας Κρήτης για τα έτη 2022-2024

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για την Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζομένων της Περιφέρειας Κρήτης για τα έτη 2022-2024

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση: 180.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και δικαιώματος προαίρεσης ποσού 30.132,53 €

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τις παρακάτω ομάδες:

1 : «ΟΜΑΔΑ Α΄ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ », εκτιμώμενης αξίας 55.445,07 €χωρίς Φ.Π.Α 24%.

2 : «ΟΜΑΔΑ Β΄ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 65.415,79 € χωρίς Φ.Π.Α 24%.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών:  13/10 /2022 ημέρα Πέμπτη  ώρα 15:00

Προηγούμενο Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης συμμετέχει στη διεθνή έκθεση BEYOND 2022

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας