Διακήρυξη για τη διενέργεια Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες για την υλοποίηση του Π.Ε.5: Ανάπτυξη δεξιοτήτων – συνεργασιών και επιχειρησιακή εφαρμογή στρατηγικής, στο πλαίσιο της Πράξης “Νησιά-Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου – SMART -TOUR”» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020

Η Περιφέρεια Κρήτης προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες για την υλοποίηση του Π.Ε.5: Ανάπτυξη δεξιοτήτων – συνεργασιών και επιχειρησιακή εφαρμογή στρατηγικής, στο πλαίσιο της Πράξης “Νησιά-Ελκυστικοί Προορισμοί της Μεσογείου – SMART -TOUR”» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 40.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι: 30/11/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

Προηγούμενο Πρακτικό Νο29 (31-10-2022) απ.1494 – 1532

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας