ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 27-09-2022 (ΑΓ ΣΥΛΛΑ-ΠΡ ΗΛΙΑ-ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ-ΡΟΥΚΑΝΙ)

Προηγούμενο ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡΟΥ 27 Ν.4412/2016, ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, ΥΠΟΕΡΓΑ 70ο ΕΩΣ 74ο (ΤΜΗΜΑ 1 ΕΩΣ 5): ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τετρακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ (465.130,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και πεντακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων εξήντα ένα και είκοσι ευρώ (576.761,20 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας