Είδη πώλησης για τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες πωλητές υπαίθριου εμπορίου.

Προηγούμενο Π.Ε. Ρεθύμνης, Πίνακας κατάταξης-προσληπτέων της με αριθμ. ΣΟΧ 1/2024 ανακοίνωσης (αρ. πρωτοκόλλου 107310/01-04-2024, ΑΔΑ: ΨΧΦΙ7ΛΚ-ΚΚ3), που αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.2 περ.ιε΄του ν.4765/2021 για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης – Περιφέρειας Κρήτης, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας