Ενημέρωση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης για την καταγραφή Αμπελοτεμαχίων Μικρής Έκτασης

 Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι η καταγραφή των αμπελοτεμαχίων στο Αμπελουργικό Μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή Δήλωσης Συγκομιδής. Η Δήλωση Συγκομιδής αποτελεί βασικό δικαιολογητικό έγγραφο και για την έκδοση άδειας απόσταξης για τους διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς από το Τελωνείο (παράγρ. Ε του ν.2969/2001 όπως τροποποιήθηκε από τον ν.4916/2022). Οι δηλώσεις συγκομιδής υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους παραγωγούς στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. μετά τον τρύγο.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν στην εκμετάλλευσή τους μικρά αμπελοτεμάχια – συνολικής έκτασης μικρότερης των 1000 m2 – όπως προβούν στην καταγραφή τους στο Αμπελουργικό Μητρώο έως 15-07-2023. Τεμάχια έκτασης μικρότερης των 100 τετρ. μέτρων δεν καταχωρούνται. Για την ορθή καταγραφή του κάθε αμπελοτεμαχίου στο Αμπελουργικό Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν οι ίδιοι ή εκπρόσωπός τους, ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Αμπελοκαλλιέργειας με τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται το ΑΦΜ του αμπελοκαλλιεργητή.
  3. Συντεταγμένες των κορυφών του τεμαχίου στο σύστημα ΕΓΣΑ΄87 ή απόσπασμα χαρτογράφησης από το Ελληνικό Κτηματολόγιο.
  4. Αντίγραφο τίτλων ιδιοκτησίας και Ε9, ή ενοικιαστήρια. Τα μισθωτήρια πρέπει να αναγράφουν υποχρεωτικά τον ΑΦΜ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή, να αναφέρουν αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (τοποθεσία, έκταση κλπ) και τη χρονική περίοδο μίσθωσης.
  5. Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής Δήλωσης Κτηματολογίου (του νόμου 2308/95) στο οποίο αναγράφονται τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
  6. Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.
  7. Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας για τα τεμάχια που τυχόν είχαν δηλωθεί από προκατόχους κατά τη σύνταξη του Αμπελουργικού Μητρώου 2001-2004 ή και παλαιότερα.

Στην ΑΙΤΗΣΗ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – εκτός από τα στοιχεία του παραγωγού – θα αναγράφονται: (α) ο αριθμός των τεμαχίων (που συνιστούν αμπελοκαλλιέργεια μικρότερη του 1 στρέμματος), (β) η επικρατέστερη καλλιεργούμενη ποικιλία, (γ) το έτος φύτευσης και (δ) η πυκνότητα (αριθμός πρέμνων και αποστάσεις φύτευσης).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται και ηλεκτρονικά εφόσον φέρουν γνήσιο της υπογραφής και επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά στο mail:  daok_reth@crete.gov.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Ρεθύμνου, στο τηλ. 2831343803.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τα οινοποιεία που αγοράζουν σταφυλική παραγωγή από τρίτους, καθώς θα πρέπει να ελέγχουν την Καρτέλα Αμπελουργικού Μητρώου του παραγωγού πριν τη συγκομιδή (τρύγος). Δεν επιτρέπεται η εμπορεία από  αμπελοτεμάχια που καταχωρούνται με την ένδειξη ιδιοκατανάλωση στο πεδίο δικαιώματα της Καρτέλας Αμπελουργικού Μητρώου του παραγωγού. Το εκτυπωτικό Δήλωση Αμπελοκαλλιέργειας δεν παρέχει αυτήν την πληροφορία.

Προηγούμενο Περιφέρεια, Αρχές, φορείς τίμησαν την επέτειο των Εθνικών Αγώνων και της Εθνικής Αντίστασης κατά του ναζισμού και του φασισμού.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας