ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 4.1.2 “ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ” ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Προηγούμενο ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ2/2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας