Νέα – Ανακοινώσεις έργου LIFE

LIFE

Τίτλος έργου

 Life

Λογότυπο έργου

Gallery

Νέα – Ανακοινώσεις έργου

Το πρόγραμμα LIFE αποτελεί το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα.

Μέσω του προγράμματος LIFE χρηματοδοτούνται μέτρα και έργα με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη. Το πρόγραμμα EU LIFE δημοσιεύει ετήσιες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του να στηρίξει έργα που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Οι στόχοι του προγράμματος LIFE συντίθενται στα κάτωθι:

  • Να συμβάλλει προς μια αποδοτική, φιλική προς το κλίμα, χαμηλών εκπομπών άνθρακα οικονομία, στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος, διατηρώντας και βελτιώνοντας τη βιοποικιλότητα, τα οικοσυστήματα και ειδικότερα το δίκτυο Natura 2000.
  • Να προωθήσει την εφαρμογή και ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων στις πολιτικές και πρακτικές των κρατών – μελών.
  • Να βελτιώσει την περιβαλλοντική και κλιματική διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα.
  • Να υποστηρίξει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Περιβαλλοντικής Δράσης.

Στην Ελλάδα υπάρχουν 2 Εθνικά Σημεία Επαφής για το πρόγραμμα LIFE:

 Υποπρόγραμμα «Δράση για το Κλίμα»: Δημήτριος Νιαβής, email: d.niavis@prv.ypeka.gr, Τηλ: 2108665998

Υποπρόγραμμα «Περιβάλλον»: Γεώργιος Πρωτόπαππας, email: g.protopapas@prv.ypeka.gr, Τηλ: 2105241903 (εσωτ.107)

Επίσης, στο Πράσινο Ταμείο λειτουργεί η ομάδα Greek LIFE Task Force στα πλαίσια του έργου LIFE14 CAP/GR/000003 με σκοπό την ενδυνάμωση της ικανότητας των Εθνικών Σημείων Επαφής του προγράμματος LIFE. Σκοπός της λειτουργίας της Ομάδας είναι η αποτελεσματικότερη συμμετοχή της Ελλάδας σε έργα LIFE και η προώθηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής μέσω ολοκληρωμένων έργων.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Πράσινο Ταμείο: www.prasinotameio.gr

Greek LIFE Task Force: https://lifetaskforce.gr/el/

Στην Περιφέρεια Κρήτης ως Περιφερειακό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα LIFE είναι η Μαρία Στεφανάκη, στέλεχος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, email: mstefanaki@crete.gov.gr, Τηλ. 2813410125

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Φυλλάδιο έργου της Greek LIFE Task Force: link

Οδηγός καλών Πρακτικών έργων LIFE: link

Βάση Δεδομένων Έργων LIFE στην Ελλαδα: http://database.lifetaskforce.gr/#/

Πλατφόρμα Υποστήριξης Δυνητικά Ενδιαφερόμενων δικαιούχων: http://support.lifetaskforce.gr

Βίντεο Καλών Πρακτικών έργων LIFE: https://bit.ly/2ZPQcPq

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

Προγραμματική Περίοδος LIFE 2021-2027:

LIFE Programme 2021-2027

Παραδείγματα έργων LIFE στα οποία η Κρήτη έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει στο εταιρικό σχήμα

  • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Adapt2clima Προσαρμογή στις Επιδράσεις της Κλιματικής Αλλαγής στη Γεωργία των Νησιών της Μεσογείου, LIFE14 CCA/GR/000928
  • Ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE IP 4 NATURA

«Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» , LIFE16 IPE/GR/0000024

Προηγούμενο Χαιρετισμός Αντιπεριφερειάρχη στην Τελετή Έναρξης του έτους «Ερωτόκριτος 2019»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας