Οδηγός αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς των μελών των επιτροπών και κλιμακίων κρατικής αρωγής

Σκοπός του Οδηγού αρχών δεοντολογίας και συμπεριφοράς είναι η ρύθμιση του τρόπου άσκησης των καθηκόντων των μελών των επιτροπών και κλιμακίων κρατικής αρωγής και η δημιουργία ομοιόμορφων κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικών προτύπων κατά την άσκηση του έργου καταγραφής και εκτίμησης ζημιών μετά από θεομηνίες.
Οι διατάξεις του παρόντος Οδηγού προβλέπουν βασικές αρχές δεοντολογίας, ώστε, εντός του πλαισίου της κείμενης νομοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων, να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα, η ανεξαρτησία και η αντικειμενικότητα, η εμπιστευτικότητα και η διαφάνεια, η ορθή επαγγελματική συμπεριφορά και η απρόσκοπτη άσκηση του έργου των μελών των επιτροπών και κλιμακίων κρατικής αρωγής.

Προηγούμενο Επιδείνωση του καιρού στην Κρήτη από αύριο Δευτέρα 29 έως και Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας