Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ: ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ – ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ».

Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου :

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ: ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ – ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ»

ΥΠΟΕΡΓΟ (ΝΕΟ): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΛΑΣ»

προϋπολογισμού 640.000,00 € (με ΦΠΑ) για έργο κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ της περ.7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016.

Προηγούμενο Η Περιφέρεια Κρήτης συμμετείχε στο 1ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Τουριστικών Νησιών

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας