Π.Ε. Ρεθύμνης: Δημοσίευση Προκήρυξης Δημόσιας Σύμβασης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης έργου

Δημοσίευση Προκήρυξης Δημόσιας Σύμβασης  για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ». Υποέργο 143ο (νέο):  «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ Ε.Ο. 13, 22, 27 και 29 ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Προηγούμενο Π.Ε. Λασιθίου: Εργασίες καθαρισμών ρεμάτων και τάφρων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας