Περίληψη διακήρυξης Επαναληπτικού Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό (%) έκπτωσης επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 μέχρι την 31.12.2023 για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της» συνολικού προϋπολογισμού 126.440,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «Αλλαγή δικτυακού εξοπλισμού του Κεντρικού Κτιρίου της Π.Ε. Χανίων»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας