Πίνακας κενών θέσεων ειδικευόμενων Παγνή

 

 

 

 

Προηγούμενο Έκδοση 3Κ/2022 Προκήρυξης ΑΣΕΠ για την πλήρωση 283 θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας