«Προμήθεια εξοπλισμού αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. Κρήτης, προς εφαρμογή των διατάξεων του ν.4850 /2021 »

Η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί επαναληπτικό ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια εξοπλισμού αιθουσών θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών στις  Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. Κρήτης, προς εφαρμογή των διατάξεων του ν.4850 /2021 ».

Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση: Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 223.200,00 € με ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού των Περιφερειακών Ενοτήτων Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου και Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης.

Αντικείμενο της Σύμβασης είναι :  η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για τις αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών και οδηγών στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κρήτης, προς εφαρμογή των διατάξεων του ν.4850 /2021.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 1. Φορητή συσκευή ανίχνευσης ασύρματης επικοινωνίας (CPV 35121900-7), 2. Αποσπώμενη κάρτα μνήμης 16 GB & θήκη προστασίας καρτών ( CPV 30234500-3), 3. Φορητή κάμερα λήψης φωτογραφιών με τρίποδο , θήκη & card reader ( CPV 38651000-3) , 4. Οθόνη αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου Digital Singage ( CPV 30231300-0 )

Προσφορές: Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται, μέσω της πλατφόρμας www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ στον α/α =268153 ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για το σύνολο της προμήθειας . Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Ν.4412/2016 φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθενται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης  χωρίς ΦΠΑ.

Διάρκεια Υλοποίησης της Σύμβασης : Η διάρκεια  σύμβασης ορίζεται σε  3 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της , με δικαίωμα παράτασης. Ο ανάδοχος  θα κληθεί  να καταθέσει  προ της υπογραφής της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης,  για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ ΦΠΑ , καθώς και εγγύηση καλής λειτουργίας μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των ειδών, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α .

Αρμόδιο όργανο άσκησης προδικαστικών προσφυγών: Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 345 έως 374 του ν.4412/2016 και του ΠΔ 39/2017 όπως εκάστοτε ισχύουν.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/12/2023 ημέρα Κυριακή ώρα 15:00μμ

Προθεσμία και τόπος κατάθεσης εγγράφων διαγωνισμού: εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς του οικονομικού φορέα στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας Κρήτης (Πλατεία Ελευθερίας 2ος όροφος)

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών): 21/12/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών της Περιφέρειας Κρήτης.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 08.00 έως 14.00 για τη διαδικασία του διαγωνισμού από το Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση Οικονομικού (τηλ. 2813 400.377).

Προηγούμενο 21ος διεθνής αγώνας υπεραπόστασης «Μινωικός Άθλος» με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας