Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το συνεργείο της Εθνικής Οδού της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Χανίων».

Προηγούμενο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων και σιδερένιων ραφιών αρχειοθέτησης» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Χανίων.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας