Συνάντηση εταίρων ευρωπαϊκού σχεδίου «MOVING» στο πλαίσιο του προγράμματος «HORIZON 2020».

Την Πέμπτη 9/9/20121 και την Παρασκευή 10/9/2021 πραγματοποιήθηκαν οι κατευθυ-ντήριες συναντήσεις διαδικτυακά στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου MOVING στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης (Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε Ρεθύμνης) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Μο-νάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας) συμμετέχουν ως εταίροι.
Στη συνάντηση συμμετείχαν 60 εμπειρογνώμονες από 23 οργανισμούς από 16 διαφορετι-κές χώρες (συμπεριλαμβανομένων 4 χωρών εκτός ΕΕ – Τουρκία, Σερβία, Ελβετία και Ηνω-μένο Βασίλειο). Οι εταίροι του σχεδίου είναι εκπρόσωποι διαφόρων τομέων και κλάδων, συμπεριλαμβανομένων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων καινοτομίας καθώς επίσης εκπρόσωποι ευρωπαϊκών δικτύων, Περιφερειακών Αρχών και αγροτικών ορεινών περιοχών από τις συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος.
Την 1η ημέρα παρουσιάστηκε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στις επιμέρους δράσεις [Πα-κέτα Εργασίας (ΠΕ)] του έργου, ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν από τους συντονιστές των δράσεων παρουσιάσεις και αναπτύχθηκαν συζητήσεις για:
• Την ενσωμάτωση της έρευνας με δραστηριότητες διάδοσης, εκμετάλλευσης, επι-κοινωνίας και δράσης εξωστρέφειας (ΠΕ1),
• Το εννοιολογικό και αναλυτικό πλαίσιο του έργου (ΠΕ2),
• Την ανάπτυξη οπτικών εργαλείων διασύνδεσης επιστήμης-πολιτικής (ΠΕ3),
• Την συμμετοχική εκτίμηση ευπάθειας και απόδοσης αλυσίδων αξίας (ΠΕ4),
• Την Διασταυρούμενη σύγκριση και συγκριτική αξιολόγηση (ΠΕ5)
• Τη Συμμετοχική πολυεπίπεδη πρόβλεψη, ΠΕ7-Ανάλυση πολιτικής και χάρτης πο-ρείας (ΠΕ6),
• Τις απαιτήσεις διαχείρισης τους έργου και τους κανόνες δεοντολογίας. Επιπρό-σθετα πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση για την πολυπαραγοντική πλατφόρμα ενώ συζητήθηκε η κατηγοριοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών. (ΠΕ8 & 9)
Την 2η ημέρα έγινε εκτενή αναφορά για την οικονομική διαχείριση του έργου ενώ πα-ρουσιάστηκε η πρόοδος που έχει επιτευχθεί από τους εταίρους στις περιφερειακές πο-λυπαραγοντικές πλατφόρμες. Ειδικότερα η καθηγήτρια Ψυχολογίας Σοφία Τριλίβα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, παρουσίασε την ανάπτυξη της πλατφόρμας για την Περιφέρεια Κρήτης.
Κατά τη διάρκεια των διήμερων συναντήσεων οι εταίροι είχαν τη δυνατότητα να συζητή-σουν εκτενώς τις δυσκολίες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στο επίπεδο της επιχει-ρούμενης έρευνας για τη συλλογή στοιχείων για την αλυσίδα αξίας που έχει επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια.
Η Περιφέρεια Κρήτης μελετά την αλυσίδα αξίας του χαρουπιού στην Περιφερειακή Ενό-τητα Ρεθύμνου και έχει ήδη ξεκινήσει να συστήνει την Κοινότητα Πρακτικής η οποία πραγματοποίησε ήδη την πρώτη συνάντηση της τον περασμένο Ιούνιο.
Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί η έρευνα πεδίου πάνω σε ημιδομη-μένα ερωτηματολόγια και η δημιουργία εργαστηρίων για την ανταλλαγή απόψεων πάνω στην αλυσίδα αξίας του χαρουπιού.
Από την πλευρά του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις συναντήσεις συμμετείχε ο Πηγουνάκης Κωστής, Διδάκτορας Μηχανικός, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό Τμ. Οικονομικών Επιστημών, Καυκαλάς Σήφης, Διδάκτορας Οικονομολόγος και ο Βάββος Ανδρέας, Υπ. Δι-δάκτορας Τμ. Ψυχολογίας ενώ από την Περιφέρεια Κρήτης η Δήμητρα Τσεκούρα οικονο-μικός υπεύθυνος τους προγράμματος και στέλεχος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης.
Το σχέδιο «MOVING» εξειδικεύεται στην αξιοποίηση των ορεινών περιοχών μέσω της διασυνδεσιμότητας και της πράσινης ανάπτυξης, και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα (Ισπανία).
Γενικός στόχος του σχεδίου είναι η οικοδόμηση ικανοτήτων και η από κοινού ανάπτυξη πολιτικών σε όλη την Ευρώπη για τον καθορισμό νέων ή αναβαθμισμένων Αλυσίδων Αξί-ας που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών.
Η Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κρήτης συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο του σχεδίου «MOVING», προκειμένου η Κρήτη να επωφεληθεί πραγματικά από τα αποτελέ-σματά του. Οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν και από τους δύο εταίρους προϋπο-θέτουν τη στενή αλληλεπίδραση με τους κατοίκους των ορεινών περιοχών και τη συμμε-τοχή τους τόσο σε επίπεδο αποτύπωσης όσο και σε επίπεδο προσδιορισμού στόχων και επιδιώξεων για τους ίδιους αλλά και για το οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλ-λον.
Συντονιστής του έργου για το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι ο Τζουβέλας Βαγγέλης , Καθη-γητής Τμ. Οικονομικών Επιστημών ενώ για την Περιφέρεια Κρήτης είναι ο Χαράλαμπος-Νικόλαος Πίτερης αν. προϊστ. Τμήματος Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Δ/νσης Α-νάπτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης.

Προηγούμενο ΜΠΕ Δρόμος Καστρί – Άγιος Ιωάννης στη Γαύδο

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας