Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών – Assembly of European Regions (AER)

Η Περιφέρεια Κρήτης αποτέλεσε μέλος της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για πολλά έτη. Η Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών είναι το μεγαλύτερο ανεξάρτητο δίκτυο περιφερειών στην ευρύτερη Ευρώπη. Φέρνοντας κοντά πάνω από 270 περιφέρειες από 33 χώρες και 16 διαπεριφερειακούς οργανισμούς, η Συνέλευση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών είναι η πολιτική φωνή των μελών της και ένα φόρουμ διαπεριφερειακής συνεργασίας. Το 70% των μελών της προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 30% από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.

Αποστολή της Συνέλευσης των Ευρωπαϊκών Περιφερειών είναι:

 • Η προώθηση της αρχής της επικουρικότητας και της περιφερειακής δημοκρατίας
 • Η αύξηση της πολιτικής επιρροής των περιφερειών εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων
 • Η στήριξη των περιφερειών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής διεύρυνσης και της παγκοσμιοποίησης
 • Διευκόλυνση της διαπεριφερειακής συνεργασίας σε όλη την ευρύτερη Ευρώπη και πέραν αυτής

Επιτροπές

1η Επιτροπή Οικονομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Προτεραιότητες:

 • Πολιτική συνοχής
 • Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή πολιτική
 • Οικονομική ανάπτυξη, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
 • Βιώσιμος τουρισμός
 • Γεωργία και ανάπτυξη της Υπαίθρου

2η Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας

Προτεραιότητες:

 • Υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες
 • e-health – AER e-he@lth network
 • Αναπηρίες – Δίκτυο AER «Ίση Ευρώπη για άτομα με αναπηρίες»
 • Κατευθυντήριες αρχές
  • Περιφερειακή προετοιμασία για δημογραφική αλλαγή
  • Ίσες Ευκαιρίες για όλους

3η Επιτροπή Πολιτισμού, Παιδείας, Νεολαίας και Διεθνών Συνεργασιών

Προτεραιότητες:

 • Πολιτισμό
 • Διεθνείς συνεργασίες
 • Παιδεία και Εκπαίδευση
 • Νεολαία

Μόνιμη Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων

Προτεραιότητες:

 • Επιρροή
 • Γνώση
 • Δράση

Μόνιμη Επιτροπή Ίσων Ευκαιριών

Προτεραιότητες:

 • Δημιουργία οδικού χάρτη ίσων ευκαιριών 2011-2016
 • Επανεξέταση περιφερειακών ικανοτήτων στον τομέα των ίσων ευκαιριών
 • Η εκπαίδευση ως εργαλείο για την προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους και καταπολέμηση της προκατάληψης
 • Ανταλλαγή εμπειριών και καλές πρακτικές ανάμεσα στις περιφέρειες
 • Ανάπτυξη συνεργασίας με το ευρωπαϊκό ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων

Περισσότερες πληροφορίεςhttp://www.aer.eu/

Προηγούμενο Εργο “Αποχέτευση Γεωργιούπολης και Ευρύτερης Περιοχής -2ο υποέργο: Αντλιοστάσια, φρεάτιο φόρτισης, δίκτυα αγωγών συλλογής και αγωγός τελικής διάθεσης με κωδικό ΟΠΣ 5000350-02

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας