Τεχνική Συνάντηση του ευρωπαϊκού σχεδίου «MOVING» στο πλαίσιο του προγράμματος «HORIZON 2020»

Το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021 διοργανώθηκε στην Πανεπιστημιούπολη Γάλλου από τη Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και ειδικότερα το Τμήμα Παιδείας, ΔΒΜ και Απασχόλησης της Διεύθυνσης Ανά-πτυξης Π.Ε. Ρεθύμνης, Εργαστήριο ανταλλαγής απόψεων και εκτιμήσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού σχεδίου «MOVING».
Στο Εργαστήριο συμμετείχαν μέλη της Κοινότητας Πρακτικής (Community of Practice), που δημιουργήθηκε σε επίπεδο Κρήτης με εμπλεκόμενους στην αλυσίδα αξίας του χα-ρουπιού στο Ρέθυμνο.
Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων πάνω στους παράγοντες που αναμέ-νεται να επηρεάσουν την παραγωγή του χαρουπιού στην περιοχή του Ρεθύμνου την επό-μενη 20ετία, με έμφαση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό πα-ρουσιάστηκαν οι σημαντικότεροι «Παράγοντες Αλλαγής» που επηρεάζουν την παραγω-γή χαρουπιού, όπως προέκυψαν βάσει προσωπικών συνεντεύξεων που είχαν προηγηθεί με εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής του χαρουπιού και βάσει επιστημονικών δεδομένων. Ακολούθησε παραγωγική συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων σχετικά με την προοπτική της παραγωγής χαρουπιού αλλά και την κατάσταση των πληθυσμών στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Ρεθύμνου.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου MOVING, το οποίο ολοκληρώνεται τον Αύγου-στο του 2024, θα υλοποιηθούν και άλλα εργαστήρια ανταλλαγής απόψεων με εμπλεκό-μενους φορείς.

Το MOVING υλοποιείται από την Μονάδα Ερευνών Αγοράς και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης από κοινού με την Περιφέρεια Κρήτης, χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος “HORIZON 2020” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποσκοπεί στην αξιοποίηση των ορεινών περιοχών μέσω της διασύνδεσης και της πράσινης ανάπτυ-ξης, συντονίζεται δε από το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα (Ισπανία).
Γενικός στόχος του σχεδίου MOVING είναι η οικοδόμηση ικανοτήτων και η από κοινού ανάπτυξη πολιτικών σε όλη την Ευρώπη για τον καθορισμό νέων ή αναβαθμισμένων Α-λυσίδων Αξίας που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ορεινών πε-ριοχών.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα MOVING εντοπίζονται στους παρακάτω συνδέσμους:
• https://www.moving-h2020.eu/
• https://old.crete.gov.gr/enimerosi/programmata-erga/diaperifereiaka-programmata/horizon-2020/moving/
• http://econservices.soc.uoc.gr/emrun/?p=417

Προηγούμενο ΜΠΕ CANDIA PARK VILLAGE Χαβάνια Άγιος Νικόλαος

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας