ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Άρθρο 53 (ν. 4849/2021)

Αρμόδιες αρχές:

 1. Αρμόδια αρχή για το πλανόδιο εμπόριο είναι η Περιφέρεια, εντός των ορίων της οποίας χορηγείται το δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο.
 2. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  α) τον καθορισμό του ύψους του τέλους δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, εντός των ορίων της οικείας Περιφέρειας, του τρόπου πληρωμής του, καθώς και κάθε άλλου σχετικού ζητήματος,
  β) την έκδοση προκήρυξης για τη χορήγηση αδειών για δραστηριοποίηση στο πλανόδιο εμπόριο και τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας,
  γ) την έκδοση, τη χορήγηση και την ανανέωση των αδειών για δραστηριοποίηση στο πλανόδιο εμπόριο,
  δ) τη μεταβίβαση του δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο για τον παραγωγό πωλητή και της άδειας και του δικαιώματος πλανόδιας δραστηριοποίησης για τον επαγγελματία πωλητή,
  ε) τη διαπίστωση της συνδρομής των λόγων απώλειας της θέσης πωλητή σύμφωνα με το άρθρο 48,
  στ) την εποπτεία της διαδικασίας αναπλήρωσης υποβοήθησης πωλητή, που δραστηριοποιείται στο πλανόδιο εμπόριο, ή της πρόσληψης υπαλλήλου από αυτόν, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 22.

Άρθρο 54

Πωλητές που δραστηριοποιούνται στο πλανόδιο εμπόριο

 1. Στο πλανόδιο εμπόριο μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές:
  α) οι κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή στο πλανόδιο εμπόριο,
  β) οι κάτοχοι άδειας επαγγελματία πωλητή στο πλανόδιο εμπόριο.
 2. Κάθε πωλητής της παρ. 1 δεν μπορεί να κατέχει περισσότερα από ένα (1) δικαιώματα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο σε κάθε Περιφέρεια και δεν μπορεί να δραστηριοποιείται σε περισσότερες από τρεις (3) Περιφέρειες.
 3. Στο πλανόδιο εμπόριο μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πωλητές μόνο φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 55

Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο

 1. Όποιος ασκεί πλανόδιο εμπόριο, επιτρέπεται να παραμένει στάσιμος μόνο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής.
 2. Δεν επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου σε δημοτικές κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία δημοσιευμένη απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Οι Περιφέρειες υποχρεούνται να αναρτούν στο κεντρικό τους κατάστημα, στον οικείο διαδικτυακό τόπο, και στο πληροφοριακό σύστημα Ο.Π.Σ.Α.Α. κατάλογο με τις δημοτικές κοινότητες της Περιφέρειάς τους, στις οποίες επιτρέπεται η άσκηση πλανόδιου εμπορίου.
 3. Για την παρασκευή και παροχή τροφίμων και ποτών σε διερχομένους καταναλωτές, οι κάτοχοι άδειας για πλανόδια δραστηριοποίηση, που λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης, μπορούν να παραμένουν στάσιμοι στο ίδιο σημείο, μέσα στα όρια του ίδιου δήμου, χωρίς την προϋπόθεση τήρησης των πληθυσμιακών περιορισμών της παρ. 2. Με απόφαση του οικείου δήμου καθορίζονται η μέγιστη χρονική διάρκεια της στάσιμης παραμονής, η συχνότητα αυτής και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Προηγούμενο Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΈΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ” ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.855.215,05€ € (με ΦΠΑ.)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας