ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : «ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 293.624,46 € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ««ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΩΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»,» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5180845 ΣΤΟ ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2021-2025.»

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 01/09/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μμ

Προηγούμενο Μέσες Τιμές Λιανικής Πώλησης Οπωροκηπευτικών με ΦΠΑ Ιουλίου 2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας