Ανάδειξη εργολάβων για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στο πλαίσιο του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2023-2025

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί ηλεκτρονικά ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στο πλαίσιο του προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2023-2025» (CPV 77100000)

Γίνονται δεκτές προσφορές για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα για το σύνολο των δεκαεφτά (17) τμημάτων ή ενός ή και περισσοτέρων τμημάτων.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Συνολικός προϋπολογισμός: 1.354.877,46€ χωρίς Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 17/03/2023 ώρα 15.00 μ.μ.

Προηγούμενο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας