Ανακοίνωση Επιλογής

Γνωστοποιεί στους ενδιαφερομένους, ύστερα από την αριθμ. 181527/21-06-2022 γνωστοποίηση δια του τύπου (ΑΔΑ: 66657ΛΚ-Ι7Μ), ότι επιλέχθηκε ως Επιστημονικός Συνεργάτης του Αντιπεριφερειάρχη Αθλητισμού, Πρόληψης και Κινητών Μονάδων, ο Καμέκης Απόστολος του Ναθαναήλ.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί, με αποδεικτικό, στο χώρο των ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος της Περιφέρειας Κρήτης και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Προηγούμενο Πίνακας κενών θέσεων ειδικευόμενων Παγνή

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας